เนื้อหาทั้งหมด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ เก็บ SYNTEC เพิ่ม 0.56%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น(SYNTEC) โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 15/12/2552จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ    

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

PTTARซื้อไฟกฟผ.ป้อนโรงผลิตอะโรเมติกส์มาบตาพุด

\"ชายน้อย เผื่อนโกสุม\" บอสใหญ่ PTTAR เผย ขอซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. แทน บริษัทฯที่จะผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำป้อน อะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งถูกระงับจากคำสั่งศาลฯแล้ว นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (PTTAR) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่อ้างถึงคําสั่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดที่มีคําสั่งให้หน่วยงานรัฐสั่งระงับโครงการหรือ กิจกรรม 76โครงการในจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ยกเว้นโครงการหรือกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16, 22, 37, 41, 45, 50 และ 54 และประเภทคมนาคมลำดับที่ 2, 3, 4 และ 6 รวม 11 โครงการ ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องระงับโครงการอุตสาหกรรมลำดับที่ 38. โครงการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 ระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่บริษัทฯตัดสินใจระงับการลงทุนไว้ชั่วคราวก่อนหน้าที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสมส่วนโครงการประเภทอุตสาหกรรมลำดับที่ 16.โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ และ ลํ าดับที่ 41.โครงการติด ตั้งระบบควบคุมไอน้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลยังคงดำเนินการได้ต่อไป ตามหนังสือที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552สำหรับผลกระทบทางอ้อมจากการที่โครงการของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อขายให้แก่บริษัทฯสำหรับใช้ในโครงการอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 ซึ่งอาจจะต้องถูกระงับดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น บริษัทฯได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อขอซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทนและขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมแผนการผลิตไอน้ำทดแทนด้วยวิธีการอื่นร่วมกับกลุ่มบริษัท ปตท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อไป

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

ทวีฉัตร เก็บหุ้น SF อีก 0.18%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ (SF) โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/11/2552 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ