สำรวจ6รมต.มีหุ้นไร้กังวล ''ชวรัตน์''แชมป์ ใช้บริการ ''บริษัทจัดการหุ้นรัฐมนตรี''

สำรวจ6รมต.มีหุ้นไร้กังวล ''ชวรัตน์''แชมป์ ใช้บริการ ''บริษัทจัดการหุ้นรัฐมนตรี''

ควันหลงจากที่มีส.ส.และส.ว. ยื่นเรื่องเพื่อตรวจสอบการถือครองหุ้นต้องห้ามของนักการเมือง คือไปถือครองหุ้นในกิจการสื่อและบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 262 (2) และ (4) หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) มีคำวินิจฉัยให้ 16 ส.ว.และ.12 ส.ส. ขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส. ขณะนี้รอการชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญด้วยใจระทึกนั้น

นอกเหนือจากการตรวจสอบ ส.ส.และ ส.ว. ว่ายังคงถือครองหุ้นที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้หรือไม่แล้ว อันที่จริงได้มีการวางแนวทางการถือครองหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 แล้วว่า หากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กำหนดประสงค์รับผลประโยชน์ในหุ้นส่วนธุรกิจของตนที่ถือครองอยู่ก่อนหน้าเข้าดำรงตำแหน่ง ก็ให้โอนให้ธุรกิจรับจัดการหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งไปดูแลแทนระหว่างที่รับตำแหน่ง โดยมีการวางกฎเกณฑ์ห้ามนักการเมืองมีอำนาจสั่งการ หรือมีอิทธิพลเหนือการจัดการใด ๆ ในทรัพย์สินและหุ้นที่โอนไปแล้ว

ต่อมา มีกฎหมายเพื่อวางกรอบการถือครองหุ้นรัฐมนตรี กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มีความเข้มข้นในการวางมาตรการตรวจสอบการถือครองหุ้นของนักการเมืองเช่นกัน

โดย กฎหมายการจัดการหุ้นรัฐมนตรี ได้ระบุข้อปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีคนใด ที่ถือครองหุ้นเกิน 5 % ของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะต้องโอนให้ผู้อื่นดูแล ซึ่งต้องแจ้งต่อประธาน ป.ป.ช.

หรือกรณีที่รัฐมนตรี ต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน ให้จัดทำสัญญากับบริษัทนิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุน ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยดำเนินการตามสัญญาที่ ป.ป.ช. กำหนด

เหตุผลสำคัญที่ พ.ร.บ. จัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรี กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี มอบอำนาจให้บริษัทจัดการหุ้นหรือ Blind Trust บริหารหุ้นที่เกิน 5 % และห้ามโอนให้ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากเจตนารมณ์สำคัญคือ ต้องการให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ตัดขาดจากผลประโยชน์ทับซ้อน (confict of interests) โดยเด็ดขาด

แต่ที่ผ่านมา นักการเมืองไทยกลับนิยมทางเบี่ยง โดยโอนหุ้นของตนและคู่สมรสให้ญาติพี่น้อง บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือคนใกล้ชิดที่ไว้วางใจได้ หรือให้ลงนามโอนลอยกลับทันทีไว้มากกว่า หรือบางคนเสี่ยงถือครองไว้ต่อไป จนอาจตกเก้าอี้เมื่อถูกแจ้งตรวจสอบอย่างที่เป็นอยู่

ฐานเศรษฐกิจสำรวจย้อนหลัง นับตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ตรงกับสมัยของรัฐบาลชวน หลีกภัย ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปรากฏว่า มีรัฐมนตรีใช้บริการมอบหุ้นให้บริษัทรับจัดการหลักทรัพย์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปดูแลแทนน้อยมาก

จากการตรวจสอบผลการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวย้อนหลังไปในสมัยรัฐบาลชวน มีรัฐมนตรีร่วมครม. 3 คนที่ประเดิมใช้บริการบริษัทจัดการหุ้น คือ นายสาวิตต์ โพธิวิหค อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีทั้ง 3 คน ใช้บริการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหารหุ้นแทน

ต่อมาในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไล่มาถึงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็ไม่ปรากฏมีรัฐมนตรี คนใด มอบอำนาจให้ บริษัท นิติบุคคลบริหารหุ้นให้เลย

โฟกัสมาที่รัฐบาลปัจจุบัน มีรัฐมนตรี หลายคนที่มอบให้ บริหารหุ้น ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า รัฐมนตรีที่ติดอันดับท็อปเทน ให้มีบริษัทนิติบุคคลบริหารหุ้นให้ มากที่สุดคือ 1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยบริษัทนิติบุคคลที่นายชวรัตน์ ให้บริหารหุ้นให้ ประกอบด้วย กองทุนรวม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิฟทีน จำนวน 100,000 หุ้น กองทุนรวมอินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้ 200,000 หุ้น กองทุนเปิดบีทีอินคัมโกรทฟันด์ 132,718.0745 หุ้น กองทุนเปิดเซ็ท 50 จำนวน 71,475,7379 หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 จำนวน 200,000 หุ้น กองทุนเปิดออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ 18,954,8306 หุ้น

กองทุนเปิด เพื่อเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,020,3273 หุ้น กองทุนเปิดเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว 48,220,0958 หุ้น กองทนรวมโพรฟิต16 จำนวน 200,000 หุ้น กองทุนเปิด โพรฟิต 10 ซีรี่ส์ 2 จำนวน 300,000 หุ้น กองทุนเปิดไทยดราก้อน 100,000 หุ้น กองทุนเปิดกำไรเพิ่มพูน 40,000 หุ้น

2. นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอาทิ B-LTF, M-SAVING (RME) , M-GSB TMBBOT 108 A , CPNRF, SPF , ABWOOF, INGASIA-E, INGBRIC INGEHD, TMBCHEQ, TISCOAU, TMBKFS9 , TMBPM6M9,TISCOAEF และ TISCOCH3

3.น.พ.พฤติชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ใช้บริหารกองทุนทหารไทยธนบดี กองทุนเปิดเคตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิด ING Thai Cash Mangement กองทุนทหารไทยพรีเมียร์ 6 M 10 และกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว

4.นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบอำนาจให้ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 30,000 หุ้น กองทุนเปิดบัวหลวงธนาคารกรุงเทพ 30,432,7989 หุ้น กองทุนเปิดรวงข้าวธนาคารกสิกรไทย 48,545,2396 หุ้น กองทุนเปิดอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 19,723,6233 หุ้น

5. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มอบอำนาจให้ กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ 35,232.5934 หุ้น และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 100,000 หุ้น

และ 6. ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบอำนาจให้ กองทุนรวมอสังหาริทรัพย์ไทคอน (TFUND) เป็นผู้บริหารหุ้นแทนจำนวน 2,500,000 หุ้น

สำหรับสาเหตุที่ รัฐมนตรี ไม่นิยมใช้บริการBlind Trust ศาสตราจารย์ (พิเศษ )วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ให้ความเห็นว่า อาจเป็นเพราะรัฐมนตรีไม่ต้องการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คิดว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่จึงแก้ปัญหาด้วยการลาออก หรือโอนให้บุตรที่บรรลุนิติภาวะบริหารแทน

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์