พิสูจน์แล้วราคาที่ดินขึ้นเพราะรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนเป็นแรงผลักดัน

พิสูจน์แล้วราคาที่ดินขึ้นเพราะรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนเป็นแรงผลักดัน

พิสูจน์แล้วราคาที่ดินขึ้นเพราะรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนเป็นแรงผลักดัน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เผยเมื่อวันที่ 2 กันยายนว่า เป็นผลทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมหาศาลในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ข้อค้นพบของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส นี้เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นความสำคัญของการสร้างรถไฟฟ้าในเขตใจกลางเมือง ของกรุงเทพมหานคร

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเพราะมีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
กรณีที่ 1 ที่ดินติดรถไฟฟ้า ห้วยขวาง อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 200%
ที่ดินไม่ติดรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้เคียง โชคชัย 4 อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 139%
กรณีที่ 2 ที่ดินติดรถไฟฟ้า เอกมัย อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 278%
ที่ดินไม่ติดรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้เคียง พระราม 4 อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 157%
กรณีที่ 3 ที่ดินติดรถไฟฟ้า สุขุมวิท 21 อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 250%
ที่ดินไม่ติดรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้เคียง เพชรบุรีตัดใหม่ อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 161%
กรณีที่ 4 ที่ดินติดรถไฟฟ้า สาทรใต้ อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 229%
ที่ดินไม่ติดรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้เคียง ตรอกจันทร์ อัตราเพิ่มตั้งแต่ปี 2542-2552 147%

สรุปอัตราเพิ่มของที่ดินติดเส้นทางรถไฟฟ้า 239%
สรุปอัตราเพิ่มของที่ดินไม่ติดรถไฟฟ้า แต่อยู่ใกล้เคียง สามารถเทียบเคียงกันได้ 151%
ความแตกต่างของอัตราเพิ่มในรอบ 10 ปี 88%
ราคาเฉลี่ยของที่ดินติดเส้นทางรถไฟฟ้า (บาท/ตรว) สำหรับที่ดินขนาด 4 ไร่ 438,438
ราคาเฉลี่ยของที่ดินที่เพิ่มขึ้นในรอบ 10 ปี 205,338
จำนวนสถานีรถไฟฟ้า (BTS 23 สถานี, MRT 18 สถานี) 41
ปริมาณที่ดิน (ไร่) รอบสถานีรถไฟฟ้า (in+outbound ข้างละ 400 ม x ลึก 120 ม x 2 ข้างถนน) 120
มูลค่าที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 404,105

จากข้อมูลการสำรวจราคาที่ดินประมาณ 300 จุดทั่วเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดบศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า อสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2542-2552 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในรายละเอียดพบว่า ราคาที่ดินที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าหรือตามเส้นทางรถไฟฟ้า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ดินที่อยู่ห่างออกไป ไม่สามารถไปถึงด้วยการเดินเท้า

ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ศึกษาพื้นที่ 4 แห่งเปรียบเทียบ อันได้แก่ การเปรียบเทียบที่ดินติดเส้นทางรถไฟฟ้า

1. บริเวณห้วยขวาง ซึ่งมีรถไฟฟ้าใต้ดิน เทียบกับที่ดินบริเวณโชคชัย 4 ซึ่งไม่มีรถไฟฟ้า
2. บริเวณเอกมัย ซึ่งมีรถไฟฟ้า BTS เทียบกับที่ดินบริเวณพระรามที่ 4 ซึ่งไม่มีรถไฟฟ้า
3. บริเวณสุขุมวิท 21 ซึ่งมีรถไฟฟ้าใต้ดิน เทียบกับที่ดินบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งไม่มีรถไฟฟ้า
4. บริเวณสาทรใต้ ซึ่งมีรถไฟฟ้า BTS เทียบกับที่ดินบริเวณตรอกจันทน์ ซึ่งไม่มีรถไฟฟ้า

ผลการศึกษาพบว่า ราคาที่ดินติดรถไฟฟ้าขึ้นสูงกว่าราคาที่ดินบริเวณที่อยู่ห่างออกไปอย่างเด่น ชัดทั้ง 4 บริเวณ โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2542-2552) ราคาที่ดินที่ติดรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 239% ในขณะที่ที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่เปรียบเทียบกันได้นั้น เพิ่มขึ้นเพียง 151% เท่านั้น จึงทำให้มีค่าความแตกต่างกันที่ 88%

จากการศึกษาของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ราคาเฉลี่ยของที่ดินติดสถานีรถไฟฟ้ามีมูลค่าประมาณ 438,438 บาทต่อตารางวา หรือเท่ากับ 188% ของราคาปี 2542 ซึ่งสมมติให้เห็น 100% (เพิ่มขึ้น 88%) ดังนั้นจึงแสดงว่าราคาที่ดินตารางวาหนึ่งที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 205,338 บาท หรือไร่ละ 82.155 ล้านบาท (ซึ่งคิดจากการเอาตัวเลข 438,438 บาทต่อตารางวา ลบด้วยตัวเลข 438,438 บาทต่อตารางวาที่หารด้วย 188% แล้ว)

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ประมาณการว่าในสถานีรถไฟฟ้าหนึ่ง ๆ น่าจะมีที่ดินที่สามารถพัฒนาได้จำนวน 120 ไร่ (ทั้งนี้นับจากกึ่งกลางสถานีขึ้นบนและลงล่างข้างละ 400 เมตร และสมมติให้ที่ดินลึก 120 เมตร 2 ฝั่งถนน

โดยที่มีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 41 สถานี จึงคาดว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ราคาที่ดินได้เพิ่มขึ้นมากถึง 404,105 ล้านบาท (ไร่ละ 82.155 ล้านบาท, ประมาณ 120 ไร่ต่อสถานี, จำนวน 41 สถานี - ตัวเลขที่คูณได้แตกต่างกันเล็กน้อยเพราะจุดทศนิยม) เงินจำนวน 404,105 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นจากการมีรถไฟฟ้านี้ สามารถนำมาสร้างรถไฟฟ้าได้ใหม่เลยทีเดียว ดังนั้น การมีรถไฟฟ้าจึงเป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลพึงสร้างรถไฟฟ้าโดยเฉพาะรถไฟฟ้าในใจกลางเมือง เพื่อให้ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น (แต่มีระเบียบในเมือง) แทนที่จะออกไปทำลายพื้นที่เกษตรกรรมนอกเมือง และทำให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เชิญผู้แทนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวน 150 คนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะศูนย์ข้อมูลที่มีข้อมูลภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้นำเสนอเกี่ยวกับภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ตากอากาศ ราคาทรัพย์สินกับความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่อยู่อาศัยในอาเซียน กิจกรรมนี้ถือเป็นการเกื้อกูลต่อสังคมและภาคราชการด้วยข้อมูลเพื่อการวางแผน พัฒนาประเทศ

ภาพ:กรุงเทพธุรกิจ

 

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์