อภิสิทธิ์ฟื้นตั้งผู้แทนการค้าไทย5คน หลังถูกยุบทิ้งสมัยสุรยุทธ์ รับเงินเดือนเท่ารองนายกฯ

อภิสิทธิ์ฟื้นตั้งผู้แทนการค้าไทย5คน หลังถูกยุบทิ้งสมัยสุรยุทธ์ รับเงินเดือนเท่ารองนายกฯ

รัฐบาลอภิสิทธิ์ฟื้นตั้งผู้แทนการค้าไทยไม่เกิน 5 คน ให้ได้รับเกียรติยศ-ผลตอบแทนเท่ารองนายกฯ-รัฐมนตรี เผยสมัยสุรยุทธ์โละทิ้งเพราะเป็นแนวคิดของ ทักษิณ ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ว่า เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 255 2 เพื่อจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทยขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งหลุงจากที่เคยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2545 สมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และถุกยกเเลิกไปเมื่อวันที่ 5 กันนายน 2550 สมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ระเบียบดังกล่าวระบุถึงวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทยจัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทยว่า เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ ท่าทีและประเด็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐบาลและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สมควรให้มีผู้แทนการค้าไทยเป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าว และให้มีสำนักงานผู้แทนการค้าไทยทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทนการค้าไทย

ทั้งนี้ให้นายกรัฐมนตรีมีอำ นาจแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทยจำ นวนไม่เกิน 5 คนโดยให้แต่งตั้งคนหนึ่งเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนการค้าไทย

ผู้แทนการค้าไทยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) เป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีของรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย แล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

(2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าวหรือผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจากการดำเนินนโยบายด้านอื่น ๆ

(3) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(4) บูรณาการและประสานการปฏิบัติตามนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตาม (2) และ (3)

(5) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ข้อมูลหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา

(6) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

สำหรับผลตอบแทนนั้นระเบียบกำหนดให้ประธานผู้แทนการค้าไทยและผู้แทนการค้าไทย ได้รับเกียรติ ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นในฐานะทัดเทียมกับรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี

ให้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) รับผิดชอบในงานธุรการ งานวิชาการ และงานการประชุมของผู้แทนการค้าไทย

(2) เสนอแนะข้อมูลหรือแนวทางแก่ผู้แทนการค้าไทยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าทีกลยุทธ์และแผนการเจรจา การนำไปสู่การปฏิบัติจริง และการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของประเทศคู่ค้ารวมทั้งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้แทนการค้าไทย

(4) ประสาน และขอข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ท่าที กลยุทธ์และแผนการเจรจาด้านการค้าการลงทุน มาตรการรองรับผลกระทบต่าง ๆ และการอื่นที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้ชี้แจง รับฟังความเห็น หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

(6) ยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมทั้งการขอใช้อสังหาริมทรัพย์ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของสำนักงานได้ตามความจำเป็น

(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนการค้าไทย

ทั้งนี้ให้หัวหน้าสำนักงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานโดย นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการอื่นหรือสำนักงานอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานได้ โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติโดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลา หรือตามที่มอบหมายก็ได้

ให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานของผู้แทนการค้าไทย ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

Advertisement Replay Ad
สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์