ปลอมเอกสาร (ต่อ)

ปลอมเอกสาร (ต่อ)

คอลัมน ์เลาะรั้ว

นายช่าง

ประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องการปลอมเอกสารการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกร

คำถามก็คือ ทำไมจึงมีการปลอมแปลงเอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทั้งที่ไม่มีความจำเป็นแต่ประการใด เพราะสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบก็ต้องลงนามในแบบขออนุญาตพร้อมสำเนารับรองใบประกอบวิชาชีพ

คำตอบในเรื่องนี้เบื้องต้นก็ต้องอนุมานได้ว่า แบบที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารนั้น ขัดต่อข้อกำหนด กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติควบคุมอาคารที่มีข้อห้ามบางประการที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารนั้นได้ จึงต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นอย่างอื่นเสียก่อน โดยไม่ได้ใช้สถาปนิกหรือวิศวกรผู้มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ

เพราะในทางปฏิบัติวิชาชีพแล้ว สถาปนิกหรือวิศวกรรู้ดีจะไม่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้าง หากการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้นขัดต่อข้อกำหนด กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

การยื่นขออนุญาตโดยการปลอมแปลงใบรับรองการประกอบวิชาชีพจึงเป็นเพียงให้ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ถูกกฎหมายเท่านั้น และเมื่อก่อสร้างแล้วจึงเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอย่างอื่นไม่เป็นไปตามที่ได้ขออนุญาตไว้

เหตุที่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคารไม่ได้นั้น อนุมานว่าน่าจะเกิดจากปัญหาทางข้อกำหนด กฎกระทวง หรือข้อบัญญัติควบคุมอาคารบางประการดังต่อไปนี้

1. ขัดต่อประโยชน์การใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

2. ขัดต่อข้อห้ามในข้อกำหนดห้ามก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์อาคารชนิดใดชนิดหนึ่งตามกฎกระทรวงควบคุมอาคาร

3. ขัดต่อประกาศการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในอาคารตามประกาศควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และ 4. ขัดต่อข้อกำหนดในพระราชกฤษฎีกาหรือข้อห้ามตามพระราชบัญญัติอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติสถานบริการ เป็นต้น

ในข้อพิจารณาข้อกำหนดที่ห้ามการก่อสร้างหรือการใช้อาคารประเภทต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้น ถ้าจะพิจารณาเรื่องอำนาจหรือการรอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น คอลัมน์นี้ได้เคยเสนอประเด็นนี้ว่า ข้อห้ามที่กล่าวมานั้นน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับก่อนๆ และฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้เคยมีการยอมรับกันในการสัมมนาทางข้อกำหนดเหล่านี้อยู่หลายครั้ง แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องแต่อย่างใด

อีกประการที่สำคัญคือ ข้อกำหนดห้ามการใช้ประ โยชน์ในที่ดินเหล่านี้ชัดเจนได้ว่า ข้อบังคับเหล่านี้ไม่ตรงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องที่เหล่านั้น และแม้บางครั้งข้อกำหนดเหล่านั้นก็ขัดแย้งกันเองเสียอีก

ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างและขัดแย้งของคำว่าสถานบริการ สถานบริการในความหมายตามพระราชบัญญัติสถานบริการแบ่งเป็น 4 ประเภท สถานบริการในความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม มีความหมายเป็นอาคารสาธารณะและไม่แบ่งประเภท และมีการยกร่างกฎกระทรวงแบ่งเป็นขนาดของอาคาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับกิจกรรมของแต่ละประเภทในพระราชบัญญัติสถานบริการ เป็นต้น

อีกตัวอย่างคือ สถานบริการ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีพื้นที่อยู่ 3 บริเวณในกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่สร้างสถานบริการได้ และพื้นที่เหล่านี้อยู่กลางพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น คำถามก็คือ คนในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ ไม่ควรจะเข้าใช้สถานบริการในการพักผ่อนหย่อนใจกันหรือ

ส่วนราชการตีความว่า สถานบริการเป็นแหล่งอโค จรไม่ควรให้ประชาชนพลเมืองเข้าไปใช้สอยใช่หรือไม่

ส่วนราชการเคยทำความเข้าใจหรือไม่ว่า โรงมหรสพกับสถานบริการแตกต่างกันอย่างไร โรงมหร สพดนตรี โรงละคร โรงภาพยนตร์ เป็นสถานที่ผู้คนเข้าไปพักผ่อนโดยการชมผู้อื่นแสดง แต่สถานบริการที่มีการเต้นรำ รำวง ร้องเพลงที่เรียกว่าคารา โอเกะ ก็เป็นสถานที่ผู้คนเข้าไปแสดงผ่อนคลายด้วยตัวเองเช่นกัน

ขอยืนยันว่าสถานบริการไม่ใช่สถานที่เลวร้ายจนผู้คนปกติธรรมดาทั่วไปไม่ควรเข้าไป แต่สถานบริการคือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของปุถุชนคนเปื้อนฝุ่น คือกิเลสธรรมดาเท่านั้น ผลกระทบจากสถานบริการ เช่น เรื่องยาเสพติด การค้าประเวณี อันขัดต่อศีลธรรมประเพณีนั้นต้องใช้วิธีการอื่นป้องปราบ ไม่ใช่ห้ามสถานบริการ

ดังนั้น เมื่อมีข้อบังคับเป็นสถานบริการในกรุง เทพมหานครจะมีได้ก็ใน 3 เขตพื้นที่ จึงมีการหลีกเลี่ยงมีการก่อสร้างเปลี่ยนการใช้อาคารนอกพื้นที่ดังกล่าว จึงนำมาซึ่งการใช้เอกสารการประกอบวิชาชีพปลอมเพื่อให้ได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ผลที่ตามมาก็คือ อาคารเหล่านี้ก่อสร้างหรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยไม่มีผู้รู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถของสถาปนิกและวิศวกรมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและจัดการ ผลที่ต่อเนื่องมาก็คือได้อาคารที่ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติภัยอันนำมาซึ่งความสูญเสียตามที่เห็นกัน

คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการควบคุมอาคาร และคณะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาคารฉบับอื่นๆ จะกรุณาพิจารณาเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ที่เกี่ยวโยงกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างที่คอลัมน์นี้เสนอได้หรือไม่ กรุณาอย่าใช้แต่ความปรารถนาดีอย่างเคย ดูเหตุผลและความเป็นจริงด้วย อุบัติภัยจะได้ลดลง การทำอะไรผิดกฎหมายที่ตำหูตำตาอยู่เต็มเมืองจะได้ลดลง

กฎหมายจะได้ศักดิ์สิทธิ์เสียที

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์