ก.ล.ต.กล่าวโทษ-อายัดทรัพย์ สุริยา ลาภวิสุทธิสิน-พวกอีก11ราย

ก.ล.ต.กล่าวโทษ-อายัดทรัพย์ สุริยา ลาภวิสุทธิสิน-พวกอีก11ราย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บ.ปิคนิคฯ) ได้เปิดเผยข้อมูลในการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอ SP ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หุ้น เมื่อวันที่ 14 ม.ค.51 ก่อนขอเข้าฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลางว่า ได้โอนหุ้นบริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (WG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของ บ.ปิคนิคฯ ให้เจ้าหนี้ โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าหนี้รายใด เมื่อไร อย่างไร แต่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าเป็นการโอนโดยทุจริต ในราคาต่ำกว่ามูลค่า เพื่อยักยอกหรือถ่ายเททรัพย์สินของ บ.ปิคนิคฯ ให้บุคคลอื่น อันอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

จากการตรวจสอบ ก.ล.ต.พบพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ในฐานะผู้สั่งการ ร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามของ บ.ปิคนิคฯ 3 ราย คือ นายสุเทพ อัคควุฒิไกร นายภานุวรรษ เลิศวิเศษ และ น.ส.ศศิธร วุฒิรุ่งเรืองสกุล รวมทั้งบริษัท แอสเซ็ท มิลเลี่ยน จำกัด (AMC) นางวันดี โตเจริญ (กรรมการ AMC ขณะเกิดเหตุ) น.ส.ลักขณา แสวงหา (กรรมการ AMC ขณะเกิดเหตุ) บริษัท สีลมแพลนเนอร์ จำกัด นายสนทยา น้อยเจริญ นายธรรมนูญ ทองลือ หม่อมหลวงชัยภัทร ชยางกูร และ นายทนงศักดิ์ ศรีทองคำ ทำการทุจริต ยักยอกเงิน และหุ้น WG ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ บ.ปิคนิคฯ ทำให้ บ.ปิคนิคฯ เสียหาย โดย

1.ให้ บ.ปิคนิคฯ แต่งตั้งให้ บ.สีลมฯ เป็นที่ปรึกษาในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน และตั้ง AMC ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อลดหนี้ บ.ปิคนิคฯ โดยสามารถเจรจาซื้อหนี้ บ.ปิคนิคฯ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลหนี้ 169 ล้านบาท บวกดอกเบี้ยค้างชำระ ในราคา 63 ล้านบาท โดย ให้ AMC เป็นผู้รับโอนหนี้และสวมสิทธิในหนี้ดังกล่าว

2.ให้ AMC ทำสัญญาลงวันที่ 27 ก.ย.50 ให้ บ.ปิคนิคฯ ชำระหนี้ที่ AMC ซื้อมา 63 ล้านบาทนั้น แก่ AMC ในจำนวน 150 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 4 งวด แต่ได้มีการเร่งชำระก่อนกำหนด เพื่อให้ AMC นำเงินไปชำระการซื้อหนี้ให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว และส่วนที่เหลือคือส่วนที่ดำเนินการให้ บ.ปิคนิคฯ เป็นหนี้เกินกว่าที่ควรต้องรับภาระ เพื่อเป็นเหตุอำพรางในการยักยอกเงินที่จ่ายชำระหนี้ในส่วนที่เกินนั้นออกไป

3.หลังจากนั้น ได้ดำเนินการให้ บ.ปิคนิคฯ ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาข้างต้น โดยมีหนี้ที่ยังมิได้ชำระตามสัญญา 75 ล้านบาท และใช้การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุอำพรางให้ บ.ปิคนิคฯ ทำสัญญา อีกฉบับลงวันที่ 11 ธ.ค.50 ปรับปรุงกำหนดเวลาชำระหนี้ 75 ล้านบาท ให้แก่ AMC โดยงวดแรกให้ชำระ 10 ล้านบาท ภายในวันที่ 17 ธ.ค.50 และให้ บ.ปิคนิคฯ โอนลอยหุ้น WG ทั้งหมด 7.99 ล้านหุ้น (99.99% ของทุนชำระแล้วของ WG) ที่ซื้อมาในปี47 มูลค่า 1,011 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินล่าสุดในขณะนั้น 711 ล้านบาท เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ 75 ล้านบาทดังกล่าว

4.เมื่อถึงกำหนดชำระเงินงวดแรก 10 ล้านบาท ได้ดำเนินการให้ บ.ปิคนิคฯ ผิดนัดชำระหนี้อีกครั้ง เพื่อเป็นเหตุอำพรางให้ AMC ยึดหุ้น WG ที่โอนลอยไว้แล้ว และให้กรรมการ WG แจ้งเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นจาก บ.ปิคนิคฯ เป็น AMC ในวันที่ 25 ธ.ค.51 โดยไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการ บ.ปิคนิคฯ

5.คณะกรรมการ บ.ปิคนิคฯ ได้มีมติให้ดำเนินการทางอาญากับผู้บริหารที่กระทำทุจริต และทางแพ่งเพื่อเรียกให้ AMC โอนหุ้น WG คืนให้ บ.ปิคนิคฯ ซึ่งในระหว่างที่ยังฟ้องร้องกันอยู่นั้น ได้มีการยักยอกเงินและทรัพย์สินอื่นออกไปจาก WG ในหลายรูปแบบ เป็นเหตุให้หุ้น WG เสื่อมค่า ซึ่งจะทำให้ บ.ปิคนิคฯ เสียหาย แม้หากจะได้รับโอนหุ้น WG นั้นคืนในที่สุด

6.นอกจากสัญญาทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังให้ บ.ปิคนิคฯ ทำสัญญากับ AMC อีก 1 ฉบับ เพื่อจ่ายเงินมัดจำ 50 ล้านบาท ในการซื้อหนี้ของ บ.ปิคนิคฯ จากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง แต่กลับยักยอกเงินดังกล่าวแทนที่จะไปซื้อหนี้กับสถาบันการเงินนั้น

สำนักงานก.ล.ต.เห็นว่า การกระทำข้างต้นเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 307 308 311 313 314 และ 315 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 84 และ 86 ตามแต่กรณี จึงได้กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่เสียหายจากการกระทำดังกล่าว สามารถร้องทุกข์ต่อดีเอสไอ เพื่อขอให้ผู้กระทำรับผิดในความเสียหายที่เกี่ยวข้องไปได้ในคราวเดียวกัน

ก.ล.ต.ยังมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกล่าวโทษทุกราย ซึ่งรวมถึงหุ้นของ WG ที่ถืออยู่ในนามบุคคลดังกล่าว และเพื่อป้องกันบุคคลที่ถูกกล่าวโทษหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ก.ล.ต.จึงร้องต่อศาลอาญา และศาลได้มีคำสั่งสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้วด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายสุริยา เป็นอดีตรมช.พาณิชย์ ในยุค ทักษิณ 1

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์