ศรีปทุม-สหพันธ์ขนส่งฯเร่งผลิตคนโลจิกติกส์-ซัพพลายเชน

ศรีปทุม-สหพันธ์ขนส่งฯเร่งผลิตคนโลจิกติกส์-ซัพพลายเชน

ดร. กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 มีคนาคมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมสถาบันการศึกษาของคนรุ่นใหม่ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เน้นนำกรณีศึกษาจริงในภาคธุรกิจบูรณการกับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจ และรับรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรคของภาคธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อตอบสนองและรองรับความต้องการในภาคธุรกิจนี้ ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยทั้งด้านหลักสูตรและบุคลากร ทั้งที่เป็นคณาจารย์ประจำและนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่จะมาให้คำปรึกษา และร่วมในการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน

ดร. บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจทั้งมหภาคและจุลภาค เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในทุกกระบวนการ และเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องเข้าใจและตระหนักถึง อันดับต่อไปคือใช้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่คุณภาพและการลงทุน บุคลากรทางด้านนี้จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทาง รวมถึงเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจขององค์กร ผนวกรวมกลไกภาวะเศรษฐกิจและอื่นๆ ได้ ซึ่งประสบการณ์ก็เป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งด้วยเช่นกัน ทั้งหลายเหล่านี้หากมีการจัดกระบวนความคิด ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์อย่างดีเยี่ยม ก็จะทำให้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างมากมาย

นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุด คงคุณภาพสินค้าอย่างดีที่สุด ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผลมากที่สุด รวมถึงความสามารถและความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางสหพันธ์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการร่วมพัฒนาและผลิตบัณฑิตในสาขานี้ ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการผนวกรวมความเชี่ยวชาญด้านทฤษฏี และแนวคิด เข้ากับผู้มีประสบการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์จริงในการทำงาน ด้วยมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในธุรกิจนี้ ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมยังมีความต้องการบุคลากรที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอีกมาก

จากแผนปฏิบัติการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์พุทธศักราช 2551-2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มในภาคการผลิตจำนน 159,100 คน กว่าร้อยละ 97 เป็นความต้องการเพิ่มในระดับผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ในขณะที่ภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มประมาณ 5,000 คน และส่วนใหญ่เป็นความต้องการเพิ่มในธุรกิจขนาดกลางและย่อมเช่นเดียวกับภาคการผลิต เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีมากกว่า 2.27 ล้านราย และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจคือผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการนำความรู้ ทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ ไปปรับใช้หรือประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

อีกจุดเด่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิทยาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนี้คือการส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลอัพเดท สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน แห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นับเป็นองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยบุคลกรที่เข้าใจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

หลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี ประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียน (คอร์สเวิร์ค) และการทำเวิร์คช็อบกับภาคธุรกิจ จากคณาจารย์ที่มีความพร้อม การแลกเปลี่ยนความรู้ และมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจชั้นนำด้านโลจิสติกส์

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์