อาเซียน 10 ประเทศ ที่คุณควรรู้จัก

อาเซียน 10 ประเทศ ที่คุณควรรู้จัก

อาเซียน 10 ประเทศ ที่คุณควรรู้จัก

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations ประกอบด้วย 10 ประเทศ

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

ยิ่งใกล้ AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เข้ามาทุกที แต่ละประเทศ ก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกัน ลองมาทำความรู้จักกับ1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
บรูไน เป็นประเทศที่ตลาดเปิดแบบเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศ จะมาจากน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และนับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ อันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และมีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โดยเป็นสินค้าประเภท เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสินค้าเกษตร

เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 

2.กัมพูชา (Cambodia)


กัมพูชา เป็นประเทศที่เกิดสงครามภายในมายาวนาน และมีการยุติลงในปี 2534 จึงค่อยๆ มีการพัฒนาประเทศ โดยกัมพูชากำหนดนโยบายมุ่งการพัฒนาทางการเกษตร การท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

3.อินโดนีเซีย (Indonesia)


ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภาคการผลิต ที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ภาคบริการ ภาคหัตถอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และเหมืองแร่

นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรรธรรมชาติที่มีค่าทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง แร่เหล็ก เป็นต้น

เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

4.ลาว (Laos)ประเทศลาว มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเติบโตจากประเทศคู่ค้าสำคัญอย่าง ลาว จีน ไทย เวียดนาม ด้วยภาคผลิตการเกษตร ป่าไม้

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)


5.มาเลเซีย (Malaysia)


มาเลเซีย เป็นอีกประเทศที่พึ่งพาเหมืองแร่ และการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ซุง และดีบุก และมีรายได้หลักมาจากการผลิตสินค้าและบริการ

โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีการพัฒนามากขึ้น ทำให้ภายในประเทศมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

 


6.พม่า (Myanmar)


อาชีพหลักของ ประชาชนในประเทศ จะเป็นการเกษตรกร เช่น การปลูกข้าวเจ้า อ้อย และพืชเมืองร้อน การทำเหมืองแร่ การทำป่าไม้ อุตสาหกรรม พม่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา และมีรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลในเกณฑ์ต่ำ

เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

 

7.ฟิลิปปินส์ (Philippines)


ปัญหาความยากจน เป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และมีการกระจายรายได้โดยไม่เท่าเทียมกัน และยังประสบปัญหาราคาน้ำมันแพง ฟิลิปินส์ มีสินค้านำเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เหล็ก ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

8.สิงคโปร์ (Singapore)


สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการเปิดเสรีทางการค้า และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวสูงเท่ากับกลุ่มประเทศในยุโรป

เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

9.เวียดนาม (Vietnam)สินค้าส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม จะเป็นประเภทสิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และยังเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะว่า มีประชากรจำนวนมาก และค่าจ้างแรงงานต่ำ อีกทั้งชาวเวียดนาม ยังมีอุปนิสัยขยันอีกด้วย

เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

 

10.ประเทศไทย (Thailand)


ประเทศไทย มีสินค้าส่งออกได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบรถยนต์ แผงวรจรไฟฟ้า ยางพารา เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครือ่งประดับ และผลิตภัณฑ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ รวมไปถึงส่วนประกอบ

นอกจากนี้ยังนำเข้าน้ำมันดิบ รถยนต์ เงินแท่งและทองคำ

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

AEC คืออะไร
AEC ดีอย่างไร
7 อาชีพหลัก ตลาดแรงงานอาเซียน

Advertisement Replay Ad
ไฟเขียว 'ธ.ออมสิน' ปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

ไฟเขียว 'ธ.ออมสิน' ปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

ร้อนจัด! เกษตรกรเร่งเก็บพริกขี้หนูขายก่อนกำหนด

ร้อนจัด! เกษตรกรเร่งเก็บพริกขี้หนูขายก่อนกำหนด

หุ้นเฟซบุ๊กร่วง เหตุนักลงทุนกังวลข้อมูลผู้ใช้รั่ว ทำซักเคอร์เบิร์กรวยลดลง 1.5 แสนล้าน

หุ้นเฟซบุ๊กร่วง เหตุนักลงทุนกังวลข้อมูลผู้ใช้รั่ว ทำซักเคอร์เบิร์กรวยลดลง 1.5 แสนล้าน

กระทรวงคลังชง ครม.อนุมัติกฎหมายจัดการ 'บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว'

กระทรวงคลังชง ครม.อนุมัติกฎหมายจัดการ 'บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว'

สิ้นสุดการรอคอย! รถเมล์เอ็นจีวีเตรียมเปิดให้บริการ 25 เส้นทาง เริ่ม มิ.ย.นี้

สิ้นสุดการรอคอย! รถเมล์เอ็นจีวีเตรียมเปิดให้บริการ 25 เส้นทาง เริ่ม มิ.ย.นี้

'กระทรวงพลังงาน' เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 62 มี 150 สถานี

'กระทรวงพลังงาน' เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 62 มี 150 สถานี

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

7-Eleven เตรียมสแกนใบหน้าลูกค้า ยกระดับบริการ-รักษาความปลอดภัย

7-Eleven เตรียมสแกนใบหน้าลูกค้า ยกระดับบริการ-รักษาความปลอดภัย

ส่องรายได้หมื่นล้าน 'ค่ายบรอดคาซท์' ผู้ผลิตละคร 'บุพเพสันนิวาส'

ส่องรายได้หมื่นล้าน 'ค่ายบรอดคาซท์' ผู้ผลิตละคร 'บุพเพสันนิวาส'

สำรวจเว็บข่าว ’ธุรกิจ-ไอที’ ใครพึ่ง ’เฟซบุ๊ก’ อาการหนัก

สำรวจเว็บข่าว ’ธุรกิจ-ไอที’ ใครพึ่ง ’เฟซบุ๊ก’ อาการหนัก

หนุ่มฟอลคอน-สาวมะลิ ไม่ได้คู่กันแค่ใน บุพเพสันนิวาส แต่ยังผูกพันกันในตลาดนม

หนุ่มฟอลคอน-สาวมะลิ ไม่ได้คู่กันแค่ใน บุพเพสันนิวาส แต่ยังผูกพันกันในตลาดนม

พักชำระหนี้ 3 ปี! มาตรการช่วย “ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล”

พักชำระหนี้ 3 ปี! มาตรการช่วย “ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล”

บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 'ติ๋ม ทีวีพูล'

บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 'ติ๋ม ทีวีพูล'

'ลาร์ส นอร์ลิ่ง' ซีอีโอดีแทคประกาศลาออกมีผล 1 ก.ย.นี้

'ลาร์ส นอร์ลิ่ง' ซีอีโอดีแทคประกาศลาออกมีผล 1 ก.ย.นี้

'mu Space' ธุรกิจน้องใหม่ไทยเตรียมยิงดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ต

'mu Space' ธุรกิจน้องใหม่ไทยเตรียมยิงดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ต

“Krungsri PayAlert” เตือนเพื่อจ่าย หนุนช่องทางรับชำระเงิน

“Krungsri PayAlert” เตือนเพื่อจ่าย หนุนช่องทางรับชำระเงิน

ฝากเงินแบบไหน ถึงจะได้ดอกเบี้ยคุ้มค่าที่สุด?

ฝากเงินแบบไหน ถึงจะได้ดอกเบี้ยคุ้มค่าที่สุด?

'ออเจ้า' แห่ง 'บุพเพสันนิวาส' ดันราคาหุ้นช่อง 3 พุ่งขึ้น 20%

'ออเจ้า' แห่ง 'บุพเพสันนิวาส' ดันราคาหุ้นช่อง 3 พุ่งขึ้น 20%

ยุโรปกำลังฮิต! 'ผงจิ้งหรีด' ปรุงอาหาร ชี้มีโปรตีนสูง

ยุโรปกำลังฮิต! 'ผงจิ้งหรีด' ปรุงอาหาร ชี้มีโปรตีนสูง

'อาลีบาบา' กางแผน 4 ด้าน พร้อมลงทุนในไทย

'อาลีบาบา' กางแผน 4 ด้าน พร้อมลงทุนในไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์