กว่าจะเป็น ''โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง''

กว่าจะเป็น ''โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง''

ในช่วงปีเศษที่ผ่านมา เราจะได้ยิน โครงการ รักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง อีกหนึ่งโครงการ ระยะยาว 5 ปี(พ.ศ. 2550-2554) ที่ ปตท. และภาคีเครือข่าย อาศรมพลังงาน หรือโรงเรียนด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ร่วมกันดำเนินงาน และเปิดตัวไปเมื่อ 7 ธันวาคม 2550 กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่า ทำงานทุ่มเทกันอย่างหนัก

เนื่องเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีความแตกต่างที่หลากหลาย จึงต้องใช้เวลาในการระดมความคิด เพื่อจัดทำโครงสร้างการดำเนินงาน จัดทีมทำงาน วางกรอบการดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย วิเคราะห์บ่งชี้ถึงจุดความสำเร็จ รวมไปถึงการสร้างโมเดลต้นแบบ จนถึงการคัดเลือกตำบลต้นแบบนำร่อง 9 ตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งด้านการปฏิบัติงาน และด้านนโยบาย

ซึ่งการคัดเลือกตำบลนำร่อง มาจาก ชุมชนที่เคยร่วมทำงานกับ ปตท. อาทิ ตำบลที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ปตท. พัฒนา หรือที่กลุ่ม ปตท. เข้าไปดำเนินโครงการ หรือหน่วยงานของ ปตท. รับผิดชอบ และตำบลที่เป็นที่ตั้งของเครือข่ายประชาสังคมที่มีความสัมพันธ์กับ ปตท. และอีกส่วนเป็นการคัดเลือกจากการประกาศรับสมัครทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความพร้อมและความเข้มแข็ง ที่มี ชุมชนหรือหมู่บ้านกว่า 50% ของตำบล พร้อมเข้าร่วมหรือปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีตำบลที่เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย 84 ตำบลแล้ว เป็นตำบลที่กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ในกระบวนการทำงาน โครงการได้ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะให้ชุมชน รู้จักตัวเองเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมมือกับอาศรมพลังงาน คิดค้นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถทำให้ชุมชนวิเคราะห์ตนเองได้ ไม่ใช่รู้ข้อมูลเฉยๆ คือ เครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจและพลังงานชุมชน เพื่อใช้วิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้สถานะของตนเอง และนำมาวางแผนในการจัดการวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก

อาศรมพลังงาน โดยสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักวิศวกรรมเมื่อหลายสิบปีก่อน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ริเริ่มแนวคิดและพัฒนาโครงการพลังงานยั่งยืน ระบบเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ การถักทอย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติ และยังมีการขยายเครือข่ายไปยังชุมชนต่างๆ เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และสุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปให้กับชาวบ้าน ต่อจากนั้นแต่ละชุมชนจะมีการประชุมการเก็บข้อมูล เริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดทั้งการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประเมินผล แผนภูมิสุข-ทุกข์เพื่อคิดทบทวนการดำเนินชีวิต เห็นถึงตัวเลขรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นการศึกษาชีวิตของตัวเอง

นอกจากนี้ โครงการยังได้วางโครงสร้างการทำงาน แบบเต็มเวลา ไว้ในโครงสร้างหลักด้าน CSR ขององค์กรด้วย โดยมีหน่วยงานหลักคือ หน่วยแผนและบริหาร หน่วยวิชาการและฝึกอบรม และหน่วยปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าประจำตำบลฝังตัวอยู่ทุกตำบลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนกับชุมชน เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือการ พัฒนาความคิดของคนในตำบล ให้เป็นแบบพอเพียง ไม่ใช่การเข้าไปพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของตำบลโดยตรง

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ แตกต่างจากโครงการอื่นๆ ที่เคยทำมา ที่สำคัญเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก มีหลักการสำคัญคือเน้นการขับเคลื่อนโครงการด้วยความต้องการของชาวบ้านและชุมชนเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกขั้นตอน ไม่เน้นเงินนำหน้า ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การยึดแนวปฏิบัติตามพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อสร้างความรู้ให้เกิดในชุมชน ตลอดทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แล้วนำองค์ความรู้ของชุมชน ประสบการณ์ของ ปตท. และเครือข่าย ไปขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ตามเป้าหมาย 84 ตำบล ภายในปี 2554 เพื่อถวายสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระชนมายุครบ 84 พรรษา

การงานของคนเรา หากเริ่มจากศรัทธา และมีความรักความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ตามมาด้วยความเพียรไม่ท้อถอยและทำอย่างมีสติ มุ่งมั่นแน่วแน่ด้วยสมาธิ ในที่สุดจะเกิดเป็นปัญญาหยั่งรู้ หรือพละห้า ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีอยู่ในตัวทุกคน อยู่ที่ว่าเราค้นพบแล้วหรือยัง

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์