มาร์คสั่งรื้อระบบจำนำสินค้าเกษตร ส่อโกง-สต๊อกลมเพียบ ตั้งคณะทำงานจับพิรุธ-กันสวมสิทธิชาวไร่

มาร์คสั่งรื้อระบบจำนำสินค้าเกษตร ส่อโกง-สต๊อกลมเพียบ ตั้งคณะทำงานจับพิรุธ-กันสวมสิทธิชาวไร่

นายกฯเล็งรื้อระบบการแก้ไขปัญหาสินค้าพืชผลเกษตร ใช้เงินไปกว่า1.5แสนล้านแต่เกษตรกรได้รับประโยชน์แค่20% แถมทำรัฐขาดทุน3.5หมื่นล้าน ตั้งคณะทำงานพิเศษตรวจสอบพิรุธ-จับผิดสวมสิทธิ์เกษตรกร หาทางแก้ลำการโกงทุกรูปแบบ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ว่า รัฐบาลกำลังปรับโครงสร้างการเข้าไปแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งตนได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า แนวทางการรับจำนำที่ทำกันอยู่ ยกเว้น กรณีข้าวนาปรัง จะมีเกษตรกรที่ได้ประโยชน์จากโครงการไม่ถึงร้อยละ 20 โดยดูจากข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวนาปี แต่รัฐบาลต้องใช้เงินจำนวนมาก เช่นฤดูกาลที่ผ่านมา ถ้ารวมกันแล้วมากกว่า 150,000 ล้านบาท ข้อเท็จจริง คือ ถ้าวันนี้พืชผลที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงมีการนำออกขายในราคาตลาด จะขาดทุนสูงถึง 35,000 ล้านบาท ประเด็นนี้ เป็นโจทย์สำคัญที่ทำไมรัฐบาลต้องมาทบทวนให้โครงการต่างๆ มีการใช้เงินที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้น และดูแลให้อย่างน้อยที่สุดรายได้ของเกษตรกรอยู่ในระดับที่ไม่เดือดร้อน หรือพอกินพอใช้ มีกำไรตามสมควร

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลมีมติแต่งตั้ง คณะทำงานพิเศษขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานการรับจำนำสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ประจำปี 2551/2552 ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และการสวมสิทธิเกษตรกร เนื่องจากพบว่า ปริมาณผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำมีมากผิดปกติ ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มโควต้ารับจำนำสินค้าทั้ง 2 ชนิดหลายครั้ง

ล่าสุด คณะทำงานชุดนี้ได้ประมวลผลการตรวจสอบเบื้องต้น และส่งเรื่องให้กับ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบการรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังรับทราบแล้ว โดยพบว่า ในประเด็นการบริหารจัดการ เรื่องคิวการรับจำนำ หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควร บางพื้นที่ยังมีปัญหาการกระจายไปสู่เกษตรกรที่ไม่เป็นธรรมและทั่วถึง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ ณ จุดรับจำนำที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่หน่วยรับฝากร่วมกับผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนหน่วยราชการที่จังหวัดแต่งตั้งร่วมดูแลการตรวจน้ำหนัก คุณภาพ และความชื้นให้ถูกต้อง และบางจุดมีการหมุนเวียนกันรับผิดชอบแต่ละวัน นอกจากนี้ การบันทึกการรับจำนำในเอกสารหนังสือรับรองความเป็นเกษตรกร พบว่า ในการบันทึกการรับจำนำแต่ละครั้ง จะถ่ายสำเนาเอกสารการรับจำนำครั้งที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการบันทึกในแต่ละครั้ง โดยไม่มีการบันทึกต่อเนื่องในเอกสารฉบับจริง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนปัญหาการสวมสิทธิเกษตรกร ที่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแจ้งสถานภาพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ ร่วมทั้งการแจ้งพื้นที่ปลูกที่เป็นหลักฐานสำคัญ ในการกำหนดวงเงินในการรับจำนำนั้น พบว่า ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแจ้งสถานภาพของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ที่ไม่ตรงกับสถานภาพที่แท้จริงของเกษตรกร จำนวน 12 ราย ส่วนจังหวัดกำแพงเพชรพบข้อพิรุธในการรับรองความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด รับรองพื้นที่การผลิต รวมทั้ง รับรองผลผลิตของเกษตรกร จำนวน 19 ราย ซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าน่าเชื่อว่า จะไม่สุจริต โดยอาจจะเป็นสต๊อคลม

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ ในขั้นตอนการตรวจสอบ ยังได้พบปัญหาช่องโหว่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่ให้มีการสวมสิทธิเกษตรกร ส่งผลให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ การกำหนดราคารับจำนำกับราคาตลาดมีความแตกต่างกันมาก เป็นสิ่งจูงใจให้มีการทุจริต ประกอบกับการจดทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการรับรองความเป็นเกษตรกรของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องและสถานภาพที่แท้จริงของเกษตรกร นอกจากนี้ การชั่งน้ำหนักสินค้า ก็ไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จูงใจและเป็นช่องทางให้มีการทุจริต การสวมสิทธิเกษตกรร และส่งผลต่อการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงแก่เกษตรกรได้

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าว คณะทำงานได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองแห่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนอีกครั้งแล้ว หากพบว่ามีการทุจริตหรือการสวมสิทธิเกษตรกร ควรแจ้งเรื่องให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทันที แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาและป้องกันการทุจริต คณะทำงานเห็นสมควรนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปดูแล และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการลำดับคิวของเกษตรกรในการรับจำนำ เพื่อให้มีการกระจายผลประโยชย์ที่เป็นธรรม

2.ให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้จดทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำสินค้า ตั้งแต่ปีการผลิต 2553 เป็นต้นไป และ

3.ให้กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มจุดรับจำนำสินค้าเกษตร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ประจำจุดรับจำนำ เข้มงวดเรื่องการออกใบประทวนและเอกสารต่างๆ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมด จะมีการรายงานต่อ นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดต่อไป

Advertisement Replay Ad
จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์