สภาพัฒน์จี้คมนาคมตอบ 5ปมข้องใจ เช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4พันคัน พท.บี้นายกฯพลิกแฟ้ม4โปรเจ็คต์ฉาว

สภาพัฒน์จี้คมนาคมตอบ 5ปมข้องใจ เช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4พันคัน พท.บี้นายกฯพลิกแฟ้ม4โปรเจ็คต์ฉาว

เผยหนังสือสภาพัฒน์ จี้คมนาคมตอบ 5 ปมสงสัย รถเมล์ 4 พันคัน เพื่อไทยรุกหนักให้นายกฯพลิกแฟ้ม 4 โปรเจ็คต์เจ้าปัญหาเตือนความจำ ใครอยู่เบื้องหลังปั้นโครงการ ยุจับตาหากผ่านความเห็นชอบ ดอกเตอร์คนหนึ่งอาจได้ดี ป.ป.ช.งง! ยังไม่ทันจัดซื้อจัดจ้างกลับมีข่าวโกง-ไม่โปร่งใส

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ทำถึงกระทรวง เพื่อขอให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน โดยขีดเส้นให้ส่งข้อมูลกลับไปยังสศช.ภายในวันที่ 18 มิถุนายน ทั้งนี้ การที่สศช.ต้องการข้อมูลเร่งด่วน ทำให้กระทรวงต้องรีบรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้ กอร์ปกับจะมีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 พ.ร.บ.และ พ.ร.ก.กู้เงิน จำนวน 8 แสนล้านบาท ทำให้กระทรวงตัดสินใจ เลื่อนการจัดสัมนาระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถเมล์ออกไป จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 15 มิถุนายน คาดว่าจะจัดสัมนาได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

สำหรับข้อมูลที่สศช.ขอให้กระทรวงนำเสนอประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร(กทม.)และปริมณฑล ได้แก่

1.ปริมาณการเดินทางในพื้นที่กทม.และปริมณฑลตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ทั้งเรื่องเส้นทางให้บริการรถโดยสารสาธารณะ รูปแบบการเดินทาง สัดส่วนการเดินทางในแต่ละรูปแบบ จำนวนรถโดยสารสาธารณะ ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรถโดยสารประจำทางของขสมก. รถโดยสารร่วมบริการ รถตู้โดยสาร รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถยนต์โดยสารสาธารณะ และความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ

แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการประมาณการปริมาณการเดินทางในพื้นที่กทม.และปริมณฑลที่คำนึงถึงการลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดในช่วง 10 ปีข้างหน้า แยกตามรูปแบบการเดินทาง สัดส่วนปริมาณผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งระบุสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการ รายละเอียดการปรับเส้นทางเดินรถ 145 เส้นทาง โดยให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับเส้นทางปัจจุบัน รวมทั้งความครอบคลุมในพื้นที่ การเชื่อมโยงการเดินทาง จุดเชื่อต่อระหว่างการขนส่งแต่ละรูปแบบ การทับซ้อนเส้นทางของรถร่วมบริการที่ให้บริการในปัจจุบัน หลักเและการจัดสรรเส้นทางให้แก่รถร่วมบริการตามสัญญาการให้บริการเชิงคุณภาพ รายละเอียดเงื่อนไขของสัญญา ทั้งด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการ การกำหนดค่าจ้างเดินรถ การประมาณการรายได้ และผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อผู้ประกอบการเอกชนรถร่วมบริการที่ให้บริการในปัจจุบัน

2.ข้อมูลการปรับโครงสร้างองค์กรและการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของ ขสมก. ข้อมูลต้นทุนโครงการจัดหารถโดยสารเอ็นจีวีทั้ง 4,000 คัน เหตุผลการปรับเปลี่ยนข้อเสนอโครงการที่ให้นำรถร่วมบริการจำนวน 1,800-2,000 คันมาทดแทนการนำรถโดยสารเดิมของขสมก.มาให้บริการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 2 กันยายน 2551 การปรับเปลี่ยนวงเงินลงทุนโครงการทั้ง 3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งรายละเอียดของการจำหน่ายรถโดยสารเดิมจำนวน 3,535 คัน

3.รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิค การซ่อมบำรุง อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติของรถโดยสาร รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ เช่นเงินเดือน ผลประโยชน์พนักงาน ค่าสวัสดิการเป็นต้น รวมทั้งยังให้เปรียบเทียบความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาที่ดินสำหรับอู่จอดรถโดยสารระหว่างการใช้พื้นที่ส่วนราชการ ความเหมาะสมของสถานที่และการเชื่อมโยงจุดให้บริการที่ประหยัดที่สุด การจัดหารอู่จอดรถโดยสารด้วยวิธีการซื้อและการจัดหาอู่จอดรถโดยสารโดยวิธีการเช่า และรายละเอียดเงื่อนไขที่ทำความตกลงกับ ปตท.ในการลงทุนระบบจ่ายและการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

4.รายละเอียดข้อมูลรายได้ของโครงการดังกล่าวทั้งอัตราค่าโดยสารปัจจุบันของรถโดยสารประเภทต่าง ๆ ของขสมก. รถร่วมบริการ และรถตู้โดยสาร และจำนวนผู้โดยสารของขสมก.รถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร โครงสร้างรายได้ของขสมก.ในปัจจุบัน ประมาณการรายได้จากการดำเนินโครงการ

5.ปริมาณผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงของโครงการจัดหารถ 4,000 คัน ทั้งเรื่องประมาณการกระแสเงินสดของโครงการและการคำนวณผลตอบแทนโครงการ ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจ่ายของขสมก.และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตลอดอายุโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความอ่อนไหวของโครงการทั้งด้านปริมาณผู้โดยสาร ต้นทุนโครงการ ราคาเชื้อเพลิง รายได้ของโครงการ อัตราดอกเบี้ย ผลกระทบกรณีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ

ขณะที่ นายพร้อมพงศ์ฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย(พท.) กล่าวว่า อยากให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไปศึกษาโครงการในอดีต 4 โครงการ ที่จอมโปรเจกต์เป็นผู้ปั้นขึ้น และมีปัญหาถูกร้องเรียน มาได้แก่

1.โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ จ.ปทุมธานี มูลค่า 1,500 ล้านบาท

2.โครงการโรงงานอัดก้อนยาง 440 ล้านบาท

3.โครงการกล้ายาง 1 ล้านไร่ มูลค่า 1,440 ล้านบาท

4.โครงการเซ็นทรัลแล็บ มูลค่า 1,950 ล้านบาท

ว่าใครเป็นจอมโปรเจกต์อยู่เบื้องหลัง อย่าให้โครงการรถเมล์ที่ประชาชนเริ่มเรียกชื่อเล่นว่า รถเมล์ น.หนู ย้อนรอยมาซ้ำกับ 4 โครงการนี้อีก นายกฯต้องตอบคำถามให้ได้ว่า วันนี้จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศ หรือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล จึงขอให้จับตาดูโครงการเช่ารถเมล์ให้ดี หากโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบ จะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งได้ดี โดยจะเป็นว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รองโฆษกพรรคภูมิใจไทย(ภท.) ในฐานะโฆษกรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน กล่าวว่า โครงการนี้ไม่ใช่ทำเสนอขึ้นมาใหม่ แต่เสนอมาหลายรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลพรรคพลังประชาชน ภท.เพียงแค่นำโครงการที่มีมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงแผ่นกระดาษที่วาดโครงการไว้แต่ไม่มีการดำเนินการ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็นการเช่าหรือซื้อ แต่จุดยืนของพรรค เพียงแค่อยากให้สามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชน

ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีการทุจริต ไม่โปร่งใส ขอชี้แจงว่าโครงการนี้ยังไม่มีการดำเนินการ ยังไม่ใช่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกภาคส่วนพยายามจับจ้อง ทั้งที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะโกงได้เลย ดังนั้นเมื่อถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีการทุจริต คงจะไม่รออดพ้นสายตาของผู้ที่จับจ้องอยู่ไปได้ น.ส.ศุภมาสกล่าว

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์