พลิกแม่สอดขึ้นเขตศก.พิเศษ ประตูการค้าเฃื่อมอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดดอร์ วางเป็น Sister City เมือ

พลิกแม่สอดขึ้นเขตศก.พิเศษ ประตูการค้าเฃื่อมอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดดอร์ วางเป็น Sister City เมือ

นายกเล็กแม่สอดชูแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี 4 ด้าน พัฒนาแม่สอดเป็นประตูการค้าเชื่อมอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดอร์ ยันต้องยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านที่นำหน้าไปก่อนแล้ว

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2553-2555 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 2.เศรษฐกิจ 3.การท่องเที่ยว และ 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาให้เมืองแม่สอดเป็นเมืองแห่งประตูการค้าในระดับเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชีย ทั้งทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งของประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-พม่า-สปป.ลาว-กัมพูชา หรืออีซีเอสซัมมิท( ECS Summit) และเพื่อรองรับการที่ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่และในภาพรวมของประเทศกำลังจะร่วมมือกันทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบท้องถิ่นพิเศษเมืองแม่สอด และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด ที่มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารการจัดการในพื้นที่พิเศษ

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเมืองแม่สอด จะเป็นการพัฒนาเมืองประตูสู่เศรษฐกิจในภูมิภาคและเส้นทางสายเศรษฐกิจอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดอร์(East-West Economic Corridor)ของอีซีเอสซัมมิท คือ การส่งเสริมการลงทุนการค้าและบริการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นประตูการค้าของภูมิภาค และการเป็น Sister City หรือเมืองคู่แฝดพี่น้องกับเพื่อนบ้าน นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด กล่าวและว่า การพัฒนาเมืองไปสู่เมืองศูนย์กลางอีสต์-เวสต์ อีโคโนมิกคอร์ริดอร์ของอีซีเอสซัมมิท แต่คนในชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องมีความเข้มแข็งตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง โดยประชาชนสามารถมีรายได้เพื่อยังชีพได้ทั่วถึงยั่งยืน และทำให้เมืองแห่งนี้เป็นเมืองการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

นายเทอดเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกว่า 80 % ในการสนับสนุนการยกเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เนื่องจากแม่สอดมีความพร้อมเป็นเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่มีมูลค่าการค้ามากกว่าปีละ 2,0000 ล้านบาท และเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจอีสต์-เวตส์ อีโคโนมิกคอร์ริดอร์ อีกทั้งจังหวัดเมียวดีของพม่ามีการยกฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไปแล้ว ซึ่งเมืองแม่สอดซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกัน จึงต้องมีการยกฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจชายแดนและท้องถิ่นพิเศษ ให้ทันต่อระบบการค้าระหว่างประเทศ สังเกตได้ว่าชายแดนพม่า-จีน ทุกจุดที่สำคัญนั้น มีการยกฐานะเมืองเหล่านั้นเป็นเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจชายแดนแล้ว

โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในลักษณะเครือข่ายหรือกลุ่มพื้นที่และรูปแบบการจัดตั้งองค์กรบริหารการจัดการในพื้นที่พิเศษได้เป็นประธานการประชุมฯครั้งที่ 1/2552 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนภาครัฐ เอกชน อปท. สภาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนักวิชาการกว่า 70 คนเข้าร่วมประชุม โดยในส่วนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ มีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.)และนายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่สอด ในฐานะคณะกรรมการกระจายอำนาจ อปท. พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มีการกระจายอำนาจและยกฐานะท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในเมืองหลักสำคัญ 5 ด้าน คือ 1. เมืองที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาในระดับมหานคร เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา 2.เมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว เช่น หัวหิน สมุย 3.เมืองชายแดน เช่น เมืองแม่สอด 4. เมืองอุตสาหกรรม เช่น มาบตาพุด และ 5.เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้มีการเสนอหาพื้นที่เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งยึดถึงความพร้อมของเมืองและเศรษฐกิจ เช่น เมืองแม่สอด ส่วนเมืองอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด โดยตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอให้เมืองแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนควบคู่เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กล่าวว่า การยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ต้องเป็นเมืองที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง และมีการศึกษาไปแล้ว เช่น เมืองแม่สอด การยกฐานะท้องถิ่นพิเศษอาจจะยกในกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม หรือกลุ่มพื้นที่ ในลักษณะเครือข่าย โดยยึดถึงความพร้อมของเมืองนั้นๆ

ผมขอให้ตั้งคณะทำงาน 3 ลักษณะ คือ 1.ศึกษาเมืองเศรษฐกิจชายแดนและท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แม่สอดนำร่อง โดยมีนายวุฒิสาร ตันไชย เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และมีความพร้อมมาก 2. เมืองอุตสาหกรรม มีนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน 3.เมืองท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบทุกภาคส่วน พร้อมศึกษาข้อกฎหมาย โดยให้สภาพัฒน์เป็นเลขานุการคณะทำงานติดตามการดำเนินการทุก 2 สัปดาห์นายอภิรักษ์ กล่าว

Advertisement Replay Ad
สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์