'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (ซีเอสไอ) เดือนธันวาคม 2560 ซึ่งทำการสำรวจทุก ๆ 6 เดือน ครั้งนี้สำรวจ 2,400 ตัวอย่าง เมื่อเดือนธันวาคม 2560 พบว่าดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยโดยรวมอยู่ที่ระดับ 52 แย่ลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53

ขณะที่ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 51 แย่ลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 52 และแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชันไทยอยู่ที่ระดับ 53 แย่ลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 54

เมื่อแยกดูรายละเอียดเทียบเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าแย่ลงเกือบทุกตัว ได้แก่ ดัชนีปัญหาและความรุนแรงของการคอร์รัปชันอยู่ที่ระดับ 42 จากระดับ 44 ดัชนีการป้องกันการคอร์รัปชันอยู่ที่ระดับ 53 จากระดับ 54 ยกเว้นดัชนีการสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 62 จากเคยอยู่ที่ระดับ 60

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองหรือจากคนรอบข้าง พบว่า มี 24% ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ (เงินใต้โต๊ะ) แก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริต เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจ่าย 18% นับว่าเป็นสัดส่วนสูงที่สุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 ส่วนไม่จ่ายมี 54% ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งไม่จ่าย 59%

อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์เงินเพิ่มพิเศษที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายแก่ข้าราชการหรือนักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ได้สัญญา เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ทรงตัวจากช่วงที่ผ่านมา คิดเป็นเงิน 66,200 ล้านบาท – 198,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 2.29-6.86% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) 0.41-1.23%

สำหรับสถานการณ์ความรุนแรงของการคอร์รัปชันในปัจจุบันและในอนาคต กลุ่มตัวอย่างมีความกังวลว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากจะมีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของภาคเอกชน ประชาชน กับการต่อต้านคอร์รัปชันดีขึ้น สวนทางกับการทำงานขององค์กรอิสระและหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพต่อต้านคอร์รัปชันลดลง

นอกจากนี้ เริ่มเห็นสัญญาณการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้งาน ระดับ 20% และ 30-35% ของการใช้จ่ายงบประมาณเริ่มเกิดขึ้นด้วย

อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มากกว่า 90% ยังแสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง, ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชัน แต่มีผลงานและทำประโยชน์ให้สังคมเป็นเรื่องที่รับได้ และไม่เห็นด้วยในการให้สินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องไม่เสียหาย และความสามารถที่จะทานทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันลดลง อยู่ที่ระดับคะแนน 2.03 จาก 2.23 ซึ่งยิ่งใกล้ 0 คะแนน คือไม่สามารถทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้

ผลสำรวจยังพบด้วยว่า ความเชื่อมั่นต่อการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และองค์กรอิสระอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ต่อต้านคอร์รัปชันลดลง แต่ความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน รวมถึงภาคประชาชนในการช่วยต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลับเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ มีเรื่องสำคัญที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการโดยด่วนที่สุดเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ เสริมสร้างจิตสำนึก จริยธรรม และค่านิยมความซื่อสัตย์ บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดหรือมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด และปรับปรุงกฎระเบียบในการประมูลงานหรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัมปทาน และตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง

สำหรับกลยุทธ์แก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันที่รัฐควรให้ความสำคัญลงมือทำเป็นอันดับแรก คือ สร้างกระบวนการหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยบุคคลภายนอก สร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจัดวางระบบหรือขั้นตอนในการทำงานของภาครัฐโดยรวม

ด้านนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ที่จะจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทย ประจำปี 2560 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ผลการจัดอันดับ ประเทศไทยจะออกมาบวกหรือลบ ยังไม่ทราบ แต่อยากให้อันดับของไทยดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนภาครัฐ ราชการ และความเป็นประชาธิปไตยลดลง จึงต้องติดตามประกาศผลจัดอันดับว่าส่วนไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากัน นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาลมีการผลักดันกฎหมายที่ดูแลเรื่องผลประโยชน์ขัดกันหรือผลประโยชน์ทับซ้อนออกมา ซึ่งขณะนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติอยู่ในขั้นพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ ซึ่งจะช่วยลดคอร์รัปชันของหน่วยงานราชการ บุคคลและนักการเมืองได้ รวมถึงจะสามารถสร้างความชัดเจนและตอบคำถามสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว เช่น การยืมนาฬิกาเพื่อน การยืมเงินของข้าราชการกับนักธุรกิจ 300 ล้านบาท ได้ว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม --> ไทยถอนตัวจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : iStockPhoto

ยูนิโคล่ ไทย ยอดขายพุ่งสู่หลักหมื่นล้านต่อปี เปิดสาขาริมถนนกวาดรายได้เพิ่ม

ยูนิโคล่ ไทย ยอดขายพุ่งสู่หลักหมื่นล้านต่อปี เปิดสาขาริมถนนกวาดรายได้เพิ่ม

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน ‘ข้าวเหนียวขาว – ดำ’ เจาะตลาดจีน

แบงก์ชาติทดลองสกุลเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อ “อินทนนท์” บนบล็อกเชน

แบงก์ชาติทดลองสกุลเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อ “อินทนนท์” บนบล็อกเชน

ประกาศทางการแล้ว! อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศ เริ่ม 1 เมษายนนี้

ประกาศทางการแล้ว! อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั่วประเทศ เริ่ม 1 เมษายนนี้

ไฟเขียว 'ธ.ออมสิน' ปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

ไฟเขียว 'ธ.ออมสิน' ปล่อยกู้ฉุกเฉินรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

ร้อนจัด! เกษตรกรเร่งเก็บพริกขี้หนูขายก่อนกำหนด

ร้อนจัด! เกษตรกรเร่งเก็บพริกขี้หนูขายก่อนกำหนด

หุ้นเฟซบุ๊กร่วง เหตุนักลงทุนกังวลข้อมูลผู้ใช้รั่ว ทำซักเคอร์เบิร์กรวยลดลง 1.5 แสนล้าน

หุ้นเฟซบุ๊กร่วง เหตุนักลงทุนกังวลข้อมูลผู้ใช้รั่ว ทำซักเคอร์เบิร์กรวยลดลง 1.5 แสนล้าน

กระทรวงคลังชง ครม.อนุมัติกฎหมายจัดการ 'บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว'

กระทรวงคลังชง ครม.อนุมัติกฎหมายจัดการ 'บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว'

สิ้นสุดการรอคอย! รถเมล์เอ็นจีวีเตรียมเปิดให้บริการ 25 เส้นทาง เริ่ม มิ.ย.นี้

สิ้นสุดการรอคอย! รถเมล์เอ็นจีวีเตรียมเปิดให้บริการ 25 เส้นทาง เริ่ม มิ.ย.นี้

'กระทรวงพลังงาน' เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 62 มี 150 สถานี

'กระทรวงพลังงาน' เดินหน้าเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้าปี 62 มี 150 สถานี

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

กระทรวงแรงงานเกาะกระแส 'บุพเพสันนิวาส' เปิดอบรมอาชีพบริการ 'ออเจ้า'

7-Eleven เตรียมสแกนใบหน้าลูกค้า ยกระดับบริการ-รักษาความปลอดภัย

7-Eleven เตรียมสแกนใบหน้าลูกค้า ยกระดับบริการ-รักษาความปลอดภัย

ส่องรายได้หมื่นล้าน 'ค่ายบรอดคาซท์' ผู้ผลิตละคร 'บุพเพสันนิวาส'

ส่องรายได้หมื่นล้าน 'ค่ายบรอดคาซท์' ผู้ผลิตละคร 'บุพเพสันนิวาส'

สำรวจเว็บข่าว ’ธุรกิจ-ไอที’ ใครพึ่ง ’เฟซบุ๊ก’ อาการหนัก

สำรวจเว็บข่าว ’ธุรกิจ-ไอที’ ใครพึ่ง ’เฟซบุ๊ก’ อาการหนัก

หนุ่มฟอลคอน-สาวมะลิ ไม่ได้คู่กันแค่ใน บุพเพสันนิวาส แต่ยังผูกพันกันในตลาดนม

หนุ่มฟอลคอน-สาวมะลิ ไม่ได้คู่กันแค่ใน บุพเพสันนิวาส แต่ยังผูกพันกันในตลาดนม

พักชำระหนี้ 3 ปี! มาตรการช่วย “ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล”

พักชำระหนี้ 3 ปี! มาตรการช่วย “ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล”

บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 'ติ๋ม ทีวีพูล'

บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์คดี 'ติ๋ม ทีวีพูล'

'ลาร์ส นอร์ลิ่ง' ซีอีโอดีแทคประกาศลาออกมีผล 1 ก.ย.นี้

'ลาร์ส นอร์ลิ่ง' ซีอีโอดีแทคประกาศลาออกมีผล 1 ก.ย.นี้

'mu Space' ธุรกิจน้องใหม่ไทยเตรียมยิงดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ต

'mu Space' ธุรกิจน้องใหม่ไทยเตรียมยิงดาวเทียมให้บริการอินเทอร์เน็ต

“Krungsri PayAlert” เตือนเพื่อจ่าย หนุนช่องทางรับชำระเงิน

“Krungsri PayAlert” เตือนเพื่อจ่าย หนุนช่องทางรับชำระเงิน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์