พนง.ใบโพธิ์ระส่ำหวั่น400คนหวั่นลอยแพ ''กรรณิกา''สั่งแยกตั้งบ.ตามหนี้ดีเดย์1ส.ค.นี้/ยุบ3หน่อยงานยื่นใ

พนง.ใบโพธิ์ระส่ำหวั่น400คนหวั่นลอยแพ ''กรรณิกา''สั่งแยกตั้งบ.ตามหนี้ดีเดย์1ส.ค.นี้/ยุบ3หน่อยงานยื่นใ

พนักงานแบงก์ไทยพาณิชย์ขวัญกระเจิง แบงก์เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อติดตามหนี้ ดีเดย์ 1 สิงหาคมนี้ ยุบเลิก 3 หน่วยงานในแบงก์ ทั้งหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกัน -ไม่มีหลักประกันและพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ โอนพนักงานเกือบ 400 คนให้ยื่นใบสมัครกับบริษัทที่ตั้งใหม่ภายใน 15 ก.ค.นี้ กรรณิกา แจงแบงก์ถือหุ้นบ.ใหม่100% และพนักงานยังมีสิทธิทุกอย่างเหมือนพนง.แบงก์

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ว่า ธนาคารให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) โดยระหว่างจัดเตรียมทีมงานและจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทภายนอกธนาคารเป็นการแยกการทำงานออกจากธนาคารอย่างชัดเจน โดยบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้สินเชื่อกลายเป็นเอ็นพีแอลด้วยการติดตามทวงถาม กรณีลูกหนี้เริ่มผิดนัดชำระค่างวดซึ่งยังไม่เป็นเอ็นพีแอล แต่หากการติดตามทวงถามไม่ประสบความสำเร็จจนกลายสภาพเป็นเอ็นพีแอล บริษัทดังกล่าวจะส่งหนี้ดังกล่าวให้ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารซึ่งปัจจุบันดูแลเอ็นพีแอลอยู่แล้วเป็นคนบริหาร คาดว่าบริษัทดังกล่าวจะดำเนินงานเป็นรูปธรรมภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 นี้

เราตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อให้การลงบัญชีไม่ซ้ำซ้อนกับบัญชีแบงก์ รู้ตัวเลขต้นทุนแท้จริงโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ โดยที่แบงก์จะถือหุ้นบริษัทดังกล่าว 100% และพนักงานมีสิทธิทุกอย่างเหมือนเป็นพนักงานแบงก์เพียงแต่ตั้งขึ้นเป็นบริษัทเท่านั้นเองกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าว

ขณะที่แหล่งข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตั้งบริษัทใหม่ขึ้นอยู่ภายใต้สัญญาที่จะให้พนักงานเซ็นสัญญาการโอนย้ายไปยังบริษัทใหม่ ลงนามโดยนายกรณ์ภัฒน์ บุญเสริมสมบัติ ผู้จัดการสายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ โดยเฉพาะข้อที่ 6 และข้อที่ 7 จากเงื่อนไขจ้างงาน 8 ข้อนั้นปิดประตูไม่ให้พนักงานเรียกร้องกลับไปทำงานในตำแหน่งใดหรือฟ้องคดีทางแพ่งต่อบริษัท ธนาคาร บริษัทในเครือ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของธนาคารและบริษัทในเครือ

แม้ว่าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงกับพนักงานแต่ก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องชื่อบริษัทและความมั่นคงของพนักงาน ส่วนหนึ่งของการหารือยังบอกว่า ถ้าไม่สมัครใจไปอยู่บริษัทใหม่ ภายในแบงก์อาจไม่มีหน่วยงานรองรับ ซึ่งเท่ากับแบงก์อาจจำเป็นต้องเลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยให้ 10 เดือนแทน

นายสมศักดิ์ อู่มั่น ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า นโยบายจัดตั้งบริษัทบริหารหนี้นั้น ธนาคารจะถูกยุบเลิกหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกันและพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งมีพนักงานรวมประมาณ 300-400 คน เพื่อโอนพนักงานไปทำงานกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งธนาคารกำหนดให้ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ทำให้พนักงานที่อยู่ในข่ายต้องถูกโอนไปเกิดความกังวลว่าจะไม่มีความมั่นคงและถูกลอยแพเหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งธนาคารจัดตั้งบริษัท สยามแอดมินนิสเทรทีฟแมเนจเม้น์ฯ หรือSAMCO และบริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)หรือ SISCO

ทั้งนี้ พนักงานต้องการขอความเป็นธรรมกับผู้บริหารธนาคาร โดยอ้างถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างร่วมกับสหภาพแรงงานที่มีผลใช้บังคับ 2 ปี(เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2551ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากข้อตกลงปี 2542) ที่ระบุว่าในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือคำชี้ขาดมีผลใช้บังคับห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการหรือสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง กรณีที่ธนาคารจำเป็นต้องยุบเลิกหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องโครงสร้างองค์กรและลักษณะงานที่เปลี่ยนตามสภาวะและการประกอบการของธนาคาร ทางธนาคารตกลงจัดหาตำแหน่งงานใหม่ภายใน

ธนาคารในระดับที่ไม่ด้อยกว่าเดิมตามความเหมาะสม

หากธนาคารจะให้พนักงานไปปฏิบัติงานกับบริษัทที่ธนาคารตั้งขึ้นก็ขอให้เป็นไปโดยสมัครใจและสหภาพไม่คัดค้าน แต่พนักงานที่ไม่สมัครใจอยากให้ธนาคารจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพราะกรณีนี้ธนาคารยุบเลิกหน่วยงาน อีกทั้งคุณสมบัติพนักงานที่อยู่ในข่ายจะยุบเลิกหน่วยงานดังกล่าวอยู่ในระดับปริญญาตรี

แหล่งข่าวอีกรายกล่าวให้รายละเอียดว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีประเด็นต่อเนื่อง เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งธนาคารกำหนดประเมินผลงานหลักที่เป็นเป้าหมายทางธุรกิจต่างๆของธนาคารในปี 2551 และปี 2552 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีพนักงานถูกเลิกจ้างอีก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2552 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกหนังสือถึงพนักงาน เรื่องขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดถึง ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่ได้มาตรฐานที่ธนาคารกำหนดและคาดหวัง โดยหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุว่า หากไม่สามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารอาจจำเป็นจะต้องพิจารณาเลิกจ้างโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบไม่น้อยกว่า 1 งวด การจ่ายค่าจ้างและจ่ายชดเชยให้ตามอายุงานที่กฎหมายแรงงงานกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวว่า ล่าสุด ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้ถอดใจลาออกโดยให้เหตุผลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งการลาออกดังกล่าวจะมีผลภายในวันที่ 1 ส.ค.นี้ แต่ในความเป็นจริงทราบว่าเป็นการตัดสินใจลาออก เพราะปัญหาการทำงานหนัก

อย่างไรก็ตาม ฐานเศรษฐกิจ ได้สอบถามไปยัง ดร.วิวัฒน์ ได้รับการชี้แจงเพียงสั้นๆ ว่า มีปัญหาสุขภาพจริงๆ และทำงานมากว่า 3 ปีแล้ว จึงอยากลาพักยก แต่ยังมีความรู้สึกดีๆกับการทำงานในสถาบันการเงิน

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์