'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

'สรรพากร' ตั้งท่าเก็บภาษีเงินได้ผู้ลงทุนพันธบัตรผ่านกองทุนรวม

voice tv

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. เก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ลงทุนในพันธบัตร -บอนด์-หุ้นกู้ ผ่านกองทุนรวม ระหว่าง 2-23 พ.ย. แจงเพื่อสร้างความสร้างเท่าเทียม แก่ผู้เสียภาษีที่มีรายได้จากการลงทุนผ่านตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้โดยตรงกับผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวม 

กระทรวงการคลัง ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันบุคคลธรรมดามีภาระภาษีเงินได้จาก ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางภาษี 

เนื่องจากกรณีบุคคลธรรมดาลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ได้รับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และกำไรจากการขาย แล้วแต่กรณี กฎหมายกำหนดให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

แต่หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมและได้รับเงินได้ประเภทส่วนแบ่งกำไร กฎหมายกำหนดให้สิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่แตกต่างกันในทรัพย์สินทางการเงินประเภทเดียวกัน 

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวม ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีภาระภาษีเงินได้เท่าเทียมกับกรณีที่บุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษี 

โดยเริ่มต้นจากการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มอนุมาตราย่อยของมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินอีกประเภทหนึ่ง โดยกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วจะได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อไป

ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 2 - 23 พฤศจิกายน 2560

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : Getty Images

5 นิสัยใช้เงินชวนทรัพย์จาง

5 นิสัยใช้เงินชวนทรัพย์จาง

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Hold : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - TMB

TMB - Hold : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - TMB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 มกราคม 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 มกราคม 2561

AT THE Market (#ATM) : 19/01/2018

AT THE Market (#ATM) : 19/01/2018

CMO - Buy : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) - CMO

CMO - Buy : บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) - CMO

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

TMB - Buy : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - TMB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

SCB - Hold : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB

KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

KBANK - Buy : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Buy : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BAY - Sell : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Sell : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Hold : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

BAY - Hold : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ม.ค. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ม.ค. 2018

LH - Hold : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH

LH - Hold : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - LH

Market Talks : 19/01/2018

Market Talks : 19/01/2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์