สปส. อ้าง ทุกฝ่ายหนุน ขยายอายุบำนาญชราภาพจาก 55 เป็น 60 ปี

สปส. อ้าง ทุกฝ่ายหนุน ขยายอายุบำนาญชราภาพจาก 55 เป็น 60 ปี

สปส. อ้าง ทุกฝ่ายหนุน ขยายอายุบำนาญชราภาพจาก 55 เป็น 60 ปี

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินสายจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม เผยผลตอบรับทั้งข้อเสนอแนะจากนายจ้าง ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และนักวิชาการ หนุนขยายอายุรับจาก 55 ปีเป็น 60 ปี ด้านเลขาธิการ สปส. ชี้จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นสำคัญ

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง แผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ที่มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวไปแล้ว 3 ครั้ง คือ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และเชียงใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประกันตน นายจ้าง ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 1,500 คน โดยข้อสรุปที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละครั้งได้สะท้อนถึงการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพในหลายมิติ

“การจัดประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปีเป็น 60 ปี เพื่อให้ผู้ประกันตนมีระยะเวลาในการออมเพิ่มขึ้น และเห็นว่าควรขยายอายุรับบำนาญชราภาพด้วยวิธีการสมัครใจมากกว่าการใช้วิธีบังคับ ส่วนทางเลือกในการขยายอายุการรับสิทธิยังมีความเห็นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคงแนวทางการรับสิทธิบำนาญชราภาพเมื่ออายุครบ 55 ปี หรือการขยายอายุรับบำนาญชราภาพตามหลักสากล และขยายอายุรับบำนาญขั้นต่ำเฉพาะผู้ประกันตนรายใหม่ เป็นต้น” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับการปรับสูตรการคำนวณบำนาญจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เป็นการคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดอายุการทำงาน โดยปรับมูลค่าของค่าจ้างแต่ละปีให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ได้รับเงินบำนาญชราภาพต่อเดือนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรเดิม นอกจากนี้ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ยังยินดีให้หักบำนาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อให้รับสิทธิประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังพ้นจากการเป็นผู้ประกันตน

ด้าน นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านโครงสร้างประชากรของไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่แน่ชัดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย อย่างสมบูรณ์ สำนักงานประกันสังคมได้ติดตามสถานการณ์พร้อมศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญกองทุนประกันสังคม โดยความร่วมมือจากนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการประกันสังคม โดยมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด 3 ประเด็น

1. การขยายอายุเกิดสิทธิรับบำนาญชราภาพ มีแนวทางในการพิจารณา 4 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 คงอายุการรับสิทธิบำนาญชราภาพไว้ที่ 55 ปี เงื่อนไข และเงินบำนาญแบบเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)

แนวทางที่ 2 ขยายอายุการมีสิทธิรับบำนาญตามหลักสากล (60 ปี) และมีสิทธิได้รับบำเหน็จชดเชย หากไม่สามารถทำงานจนถึงอายุที่มีสิทธิรับบำนาญได้ (สำนักงานประกันสังคมอาจกำหนดสิทธิประโยชน์พิเศษช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น การทยอยปรับเพิ่มอายุ การมีสิทธิรับบำนาญไว้ล่วงหน้า)

แนวทางที่ 3 ขยายอายุการเกิดสิทธิรับบำนาญตามหลักสากล (60 ปี) และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบำนาญ แต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบำนาญจะได้รับบำนาญในจำนวนที่ลดลง

แนวทางที่ 4 ขยายอายุรับบำนาญขั้นต่ำ (60 ปี) เฉพาะผู้ประกันตนใหม่ สำหรับผู้ประกันตนปัจจุบันสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จไปส่วนหนึ่งก่อนครบอายุรับบำนาญแต่เมื่อครบอายุเกิดสิทธิรับบำนาญจะได้รับบำนาญในจำนวนที่ลดลง

2. เพิ่มสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพต่อเนื่องแก่ผู้รับบำนาญ โดยผู้รับบำนาญสามารถเลือกรับการประกันสุขภาพต่อเนื่องหลังออกจากการเป็นผู้ประกันตนได้และยินยอมให้สำนักงานประกันสังคมหักบำนาญส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ

3. การปรับปรุงค่าจ้างเฉลี่ยสูตรใหม่เพื่อใช้ในการคำนวณบำนาญชราภาพทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ได้รับสิทธิประโยชน์ต่อเดือนสูงขึ้นจากสูตรฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้ในปัจจุบัน

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปนำเสนอในเวทีการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมทั้ง 12 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้ประกันตน นายจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าใจตลอดจนสนับสนุนแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ที่จะให้ประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ประกันตน ในขณะเดียวกันสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาว

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและยอมรับการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ

โดยในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมตามสถานที่จัดงานได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

 

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์