ส่องร่างฯปรับปรุง บัตรทอง ,30 บาทรักษาทุกโรค ก่อนไปประชาพิจารณ์

ส่องร่างฯปรับปรุง บัตรทอง ,30 บาทรักษาทุกโรค ก่อนไปประชาพิจารณ์

ส่องร่างฯปรับปรุง บัตรทอง ,30 บาทรักษาทุกโรค ก่อนไปประชาพิจารณ์

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

การปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ 30บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง ตามแนวคิดของรัฐบาล คสช. ซึ่งได้ประกาศมาตั้งแต่ต้นปี ว่า ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยเท่าเดิม และ ให้สามารถคงหลักประกันสุขภาพฯให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน มาถึงวันนี้ คณะกรรมการร่างได้จัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ. เป็นที่เรียบร้อย

โดยขั้นตอนต่อไป คือ จะนำร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน หรือที่เรียกกันว่า การเปิดประชาพิจารณ์ ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนด ซึ่ง ทางคณะกรรมการได้กำหนดเวทีรับฟังความคิดเห็นไว้ 4 เวทีหลัก และ เวทีแรกที่จะเปิดรับฟังความเห็นคือ ในวันเสาร์ที่ 10 มิ.ย. 2560 ที่ อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา และ ถัดมาในวันอาทิตย์ที่ 11 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 จัดในวันเสาร์ถัดไปคือ 17 มิ.ย. ที่จังหวัดขอนแก่น และเวทีสุดท้ายกลับมาที่กรุงเทพ ที่ศูนย์การประชุมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ

ประชาชนผู้มีสิทธิและประชาชนที่สนใจ สมควรอย่างยิ่งที่จะไปร่วมกันแสดงความคิดเห็น ไปแสดงออกถึงการปรับปรุงว่า ควรเป็นอย่างไร เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิการรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ ได้รับประโยชน์สูงสุด ดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ และเป็นการตรวจสอบ ว่าบรรดาข่าวลือต่างๆนานาว่า จะมีการยุบ ยกเลิก หรือ ได้รับสิทธิน้อยลง หรือไม่อย่างไร

วันนี้เรามาดูประเด็นเบื้องต้นที่คณะกรรมการร่างแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เปิดออกมาว่าเป็นอย่างไร บ้าง กระทบกับประชาชนผู้ได้รับสิทธิหรือไม่อย่างไร

ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...)พ.ศ..... มีการแก้ไขปรับปรุง อาทิ

1.บริการสาธารณสุข ให้หมายความรวมถึงการสนับสนุนการจัดบริการสสาธารณสุขด้วย ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เงินเดือน ค้าข้าง ค่าตอบแทน เป็นต้น ,ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยในและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.ในหมวด 2 ที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนผู้แทนสภาวิชาชีพเพิ่มจาก 5 คนเป็น 6 คน โดยเพิ่มผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย อีกทั้ง เพิ่มผู้แทนหน่วยบริการจำนวน 7 คน จากเดิมที่ไม่มี ได้แก่ ผู้แทนหน่วยบริกรภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยบริการสังกัดสธ. ได้แก่ ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์(รพศ.)หรือโรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนหน่วยบริหารสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้แทนหน่วยบริการสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยบริการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างละ 1 คน นอกจากนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯในส่วนที่กำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตและอัตราค่าบริการสาธารณสุข ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริการด้วย

3. ในหมวด 3 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิ่มเติม นอกจากเงินงบประมาณให้สำนักงานมีรายได้ เช่น เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและที่มีผู้บริจาค ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของสำนักงาน เป็นต้น และไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

* 4. หมวด 4 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก้ไขในมาตรา 41 จากเดิมที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเฉพาะผู้รับบริการ เพิ่มเป็น ให้การช่วยเหลือทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

และ 5. หมวด 6 ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ใน(4)มาตรา 50 ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ จากเดิมที่ให้เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรค เพิ่มเป็นเสนอแนะอัตราราคากลางสะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ของโรค โดยต้องเสนอแนะให้มีการทบทวนอัตราราคากลางอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เป็นต้น

• จากร่างดังกล่าว จะเห็นว่า ยังไม่มีประเด็นใด ๆ ในการแก้ไขพรบ.หลักประกันสุขภาพฯฉบับนี้ เกี่ยวกับ หมวดสิทธิการรับบริกรสาธารณสุข แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนต้องให้ความสนใจ และ ไปร่วมกับเวทีการรับฟังความคิดเห็น ไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของตน และเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อให้มีการปรังปรุง ที่ตรงประเด็นและ ทำให้หลักการของการดูแลหลักประกันในการดูแลบริการสาธารณสุขเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้สิทธิซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย มากที่สุด

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ภาพ : www.innnews.co.th

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์