หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

หนุนใช้การคลังกระตุ้นอุปสงค์ฟื้นศก. ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ''นริศ''อวยรัฐเดินถูกทาง ครม.ไฟเขียวลดขั้

(ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ นริศ ชัยสูตร หนุนใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาดีมานด์จากต่างประเทศหด ชี้รัฐบาลเดินถูกทางแล้ว

พร้อมเสนอเร่งแก้ปัญหาเบิกจ่ายช้าและอี-ออกชัน ด้านครม.ไฟเขียวลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านอี-ออกชัน รมช.คลัง พฤฒิชัย เผยช่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน

ดร.นริศ ชัยสูตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงนโยบายหรือมาตรการที่รัฐบาลควรดำเนินการในภาวะที่เศรษฐกิจโลชะลอตัวว่า นโยบายการเงินคงทำได้ยาก และคงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการมาถือว่าถูกทางแล้ว

โดยเฉพาะในภาวะที่ความต้องการ (ดีมานด์)จากต่างประเทศหายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการทันทีคือ ออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจหรืองบประมาณกลางปี 1.67 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้ประมาณ 50% ของงบที่เพิ่มขึ้นได้เริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว เมื่อบวกกับมาตรการลดภาษีอสังหาริมทรัพย์และลดภาษีด้านการลงทุน จะบรรเทาภาวะผลกระทบจากเศรษฐกิจ

โลกที่ถดถอยอย่างรวดเร็วได้ระดับหนึ่ง และมาตรการระยะกลางจากงบโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2) วงเงิน 1.43 ล้านล้านบาท จะเสริมการลงทุนภายในและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้

แม้ว่าข้อวิจารณ์กับโครงการนี้คือ ผลของโครงการต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะอาจต้องมีการนำเข้า แต่ก็ยังคุ้มค่ากว่าไม่มีมาตรการอะไร รวมทั้งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 43% ขึ้นไปอยู่ที่ 60% ของจีดีพีในปี 2556 แต่ก็ยังเป็นระดับที่จัดการได้ และหนี้สาธารณะจะลดลงได้เองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว

ดร.นริศ ยังได้เสนอแนะว่า โครงการไทยเข้มแข็ง ที่มีวงเงิน 1.43 ล้านล้านบาทนั้น ถือเป็นโครงการลงทุนของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องมีบทบาทหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐที่มักมีปัญหาเบิกจ่ายล่าช้า รวมทั้งระเบียบต่างๆของกระทรวงการคลัง เช่น การทำอี-ออกชัน ควรจะมีการทบทวนเพื่อทำให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้ดีขึ้น แต่ต้องไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเงิน

นอกจากนี้บทบาทของกระทรวงการคลังในด้านการแข่งขันของไทยและการส่งออก จากที่ภาคส่งออกคิดเป็น 70% ของจีดีพี แม้ว่ากระทรวงการคลังจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงเหมือนกระทรวงพาณิชย์ แต่กระบวนการส่งออกผ่านกรมศุลกากรสามารถเข้าไปให้บริการในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพิธีทางศุลกากรให้ง่ายและสะดวกขึ้น ถือเป็นการลดต้นทุนให้ผู้ส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย บางประเทศอาจหันไปหาวิธีการปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศของตน ด้วยการกีดกันการค้า ผ่านวิธีกีดกันโดยไม่ใช้ภาษี หรือnon-tariff barrier ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ และมีคนทำ เช่น สหรัฐฯมีโครงการ Buy American อินโดนีเซียมีโครงการ Buy Indonesia ซึ่งกรมศุลกากรต้องเป็นผู้นำในการเจรจาปกป้องสินค้าไทยที่อาจถูกมาตรการกีดกันทางการค้าผ่านพิธีการศุลกากรประเทศต่างๆ

ทางด้าน นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2552 ว่า กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว โดยแนวทางดังกล่าวจะเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอี-ออกชัน สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว แต่ยังคงหลักการ ตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ พ.ศ. 2549 ในเรื่องของความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน

การลดขั้นตอนดังกล่าว คือ 1. ยกเว้นไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน รวมถึงการนำร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ 2. ยังคงเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ทั้ง 2 ขั้นตอน คือการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา โดยหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ยังคงต้องพิจารณาข้ออุทธรณ์อยู่ แต่ระหว่างที่พิจารณาข้ออุทธรณ์นั้น หน่วยงานไม่ต้องระงับการดำเนินการ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลดขั้นตอนดังกล่าวทำให้สามารถร่นระยะเวลาในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ได้ประมาณ 57 วัน คือ ช่วงเวลาที่แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การนำสาระสำคัญของร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ จำนวน 14 วัน และช่วงการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้ง 2 ขั้นตอน ประมาณ 43 วัน จากเดิมกระบวนการอี-ออกชัน จะใช้เวลาประมาณ 85 วัน เมื่อได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะเหลือระยะเวลาดำเนินการเพียง 28 วัน

เงินงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นถึง 57 วัน ช่วยการเบิกจ่ายการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2552 - 2553 ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อ ครม. แจ้งเวียนมติแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบรอไว้ก่อนได้เลย เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้วจะได้ทำสัญญาได้ทันที ซึ่งสามารถช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก และในส่วนของการเบิกจ่าย และการดูแลความโปร่งใสได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค นายพฤฒิชัย กล่าว

Advertisement Replay Ad
อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

เช็คด่วน! โรงพยาบาลเอกชนรับประกันสังคม 2561 ที่ไหนว่าง–ที่ไหนเต็ม

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

'กยศ.' ลงดาบพวกเบี้ยวหนี้ ให้นายจ้างหักเงินเดือน เริ่ม มิ.ย.นี้

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

บิ๊กตู่เฮอีก! อันดับงบประมาณไทยโปร่งใสมากขึ้น

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

‘กุหลาบ’ แพง สงขลาขายดอกไม้ช่อละ 500-3,000 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์