BLISS เร่งคุยแบงก์ขอปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

BLISS เร่งคุยแบงก์ขอปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

  นายสิทธิภาคย์ ธารากุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. บลิส-เทล (BLISS) เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 ของบริษัท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Theatre B ชั้น 5 อาคารIEC เลขที่ 390 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นซึ่งนับได้จากผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 35 คน และนับจำนวนหุ้นได้ 54,105,938 หุ้น คิดเป็น2.29 % จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุม (หากครบองค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25คน และจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ( 2,362,500,000 ) เท่ากับจำนวน 787,500,000 หุ้น ) จึงได้เลื่อนการประชุมในวันนี้ออกไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2552 ใหม่ เป็นวันที่ 11 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ บี ชั้น5 อาคาร IEC  ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ ก่อนวันนัดประชุมครั้งต่อไป ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 30พฤศจิกายน 2552 เป็นรายชื่อในการส่งหนังสือเชิญประชุมใหม่ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 โดยการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบประชุม นอกจากนี้ บริษัทใคร่ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น และ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สรุปดังนี้         1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น ซึ่งตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น คือ คุณถนอม ถนอมบูรณ์เจริญ จำนวนเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระคืนในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยกรรมสิทธิ์ห้องชุด 120 ห้อง   บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ตามกำหนดและได้จดทะเบียนไถ่ถอนห้องชุดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว           2. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2552 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวนเงิน190,007,000 บาท           บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ณ ขณะนี้

Advertisement Replay Ad
Dual Momentum Model : 19/02/2018

Dual Momentum Model : 19/02/2018

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 19 กุมภาพันธ์ 2561

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 19 ก.พ. 2018

Chart Insight Afternoon , 19 Feb 2018

Chart Insight Afternoon , 19 Feb 2018

Market Talks : 19/02/2018

Market Talks : 19/02/2018

Stock calendar & Change of Management holdings report : 19/02/2018

Stock calendar & Change of Management holdings report : 19/02/2018

Retail Market Monitor : 19/02/2018

Retail Market Monitor : 19/02/2018

Daily Trading Focus : 19/02/2018

Daily Trading Focus : 19/02/2018

Traders Spectrum : 19/02/2018

Traders Spectrum : 19/02/2018

Daily Strategy : 19/02/2018

Daily Strategy : 19/02/2018

TECHNICAL EXPRESS : 19/02/2018

TECHNICAL EXPRESS : 19/02/2018

SAMTEL - T-Buy : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)  - SAMTEL

SAMTEL - T-Buy : บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) - SAMTEL

TOP - Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

TOP - Hold : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

Equity Play of the day : 19/02/2018

Equity Play of the day : 19/02/2018

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

ROBINS - Buy : บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) - ROBINS

Daily Market Monitor : 19/02/2018

Daily Market Monitor : 19/02/2018

EKH - Buy : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) - EKH

EKH - Buy : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) - EKH

DTAC - Buy : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - DTAC

DTAC - Buy : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - DTAC

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 19/02/2018

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 19/02/2018

BTSGIF - ทยอยซื้อ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท - BTSGIF

BTSGIF - ทยอยซื้อ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท - BTSGIF

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์