สำรวจอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วโลกอาจมีการเปลี่ยนทิศทางเหตุสภาวะงบฯขาดดุลและการกระตุ้นสภาวะเศรษ

สำรวจอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วโลกอาจมีการเปลี่ยนทิศทางเหตุสภาวะงบฯขาดดุลและการกระตุ้นสภาวะเศรษ

ผลการศึกษาของ KPMG ระบุว่า แนวโน้มการลดลงของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วโลกนั้นอาจมีการเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากสภาวะงบประมาณขาดดุลและแรงกดดันจากทางรัฐบาลในการกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น

จากการสำรวจพบว่า อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนั้นถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ใช้พิจารณาและตัดสินใจในการส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ

แม้ว่าในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทั่วโลกนั้นจะมีทิศทางที่ลดลง แต่อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงสุดของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ที่อัตราเดิมและสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของทั่วโลกและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากผลสำรวจของเคพีเอ็มจี อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเปิดเผยว่า ทิศทางของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ลดลงติดต่อในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาของทั่วทั้งโลกนั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอีกครั้งหนึ่ง เนื่องมาจากความต้องการระดมแหล่งเงินทุนและความต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็อาจส่งผลต่อการส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและแนวโน้มของการโยกย้ายแรงงานที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกในอนาคต ผลการสำรวจใน KPMGs 2009 Individual Income Tax and Social Security Rate นั้นยังระบุอีกว่า อัตราเฉลี่ยของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงสุดของทั่วทั้งโลกนั้นลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์ จาก 29.2 เปอร์เซ็นต์ในปี 2551 เหลือ 28.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม ภายใต้แผนงบประมาณและรายได้หลายประเทศก็ได้เริ่มวางแผนที่จะเพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกลุ่มบุคคลผู้ที่มีรายได้สูงในประเทศของตนแล้ว ขณะที่บางประเทศก็กำลังพิจารณาถึงทางเลือกนี้อยู่เช่นเดียวกัน คุณเบญจมาศ กุลกัตติมาส กรรมการผู้ถือหุ้นและหัวหน้างานให้บริการผู้บริหารต่างชาติ ของบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจีภูมิไชย จำกัด ได้กล่าวว่า "สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งหลายๆประเทศก็กำลังเผชิญกับปัญหางบประมาณขาดดุลและต้องการระดมเงินทุนที่จะมาช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจด้วยวิธีการต่างๆนั้น ได้ส่งผลให้เห็นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า หลายๆประเทศนั้นกำลังจะเพิ่มรายรับของรัฐบาลโดยการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงสุด คุณเบญจมาศยังเสริมต่ออีกว่า "การศึกษาพบว่า แนวโน้มของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงสุดที่ลดลงในช่วง 7 ปีที่ผ่านมานี้ กำลังจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามในปี2553 โดยจะเห็นได้จากการที่บางประเทศในสหภาพยุโรป ยกตัวอย่างเช่น ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรทสนอที่จะปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำรับผู้ที่มีรายได้สูงในประเทศของตน จากการศึกษาของเคพีเอ็มจีพบว่า อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงที่สุดในโลกนั้นยังคงมาจากกลุ่มสหภาพยุโรป แต่จากการเริ่มนำการเก็บภาษีแบบอัตราคงที่มาใช้ในหลายประเทศแถบยุโรปตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น ประเทศลัตเวียและโปแลนด์ที่มีการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงเหลือ 23 และ 32 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับในปี 2551 นั้น ได้ส่งผลให้อัตราเฉลี่ยของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสหภาพยุโรปลดลงจาก 41.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2546 เหลือ 36 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552 คุณเบญจมาศได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า "จากการที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรบุคคลต้องทบทวนการประเมินต้นทุนของการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศอีกครั้ง อัตราภาษีเงินได้จึงเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่ใด และพนักงานเองก็จำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าภาษีในรูปแบบต่างๆนั้นจะส่งผลต่อรายรับของตนทั้งในบ้านและในประเทศอื่นอย่างไร "โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มีรายได้สูงมักจะมีทักษะและความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะย้ายไปทำงานในประเทศที่มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่ต่ำกว่าและต้องการแรงงานทักษะสูงได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วโลก หากพิจารณาถึงเรื่องของกองทุนประกันสังคมและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปพร้อมๆกันแล้ว จะพบว่า เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงที่สุดในโลก โดยอยู่ที่ 62.3 เปอร์เซ็นต์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับหนึ่งที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในภูมิภาคละติน อเมริกานั้น ประเทศชิลีครองอันดับหนึ่งที่ 40 เปอร์เซ็นต์ คุณเบญจมาศกล่าวว่า "ถึงแม้ว่าทิศทางของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีแนวโน้มลดลงในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา แต่อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระดับสูงสุดของประเทศไทยกลับคงที่อยู่ที่ 37 เปอร์เซ็นต์มาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คุณเบญจมาศยังเสริมอีกว่า "ทิศทางที่ลดลงของอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั่วโลกค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คืออัตราเฉลี่ยลดลงจาก 36.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2546 เหลือ 33.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2552 "ประเทศยักษ์ใหญ่หลายประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่นแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เห็นเลยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ เทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าและประเทศที่มีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าจะมีความได้เปรียบและเป็นที่น่าดึงดูดใจในสายตาของนักลงทุนและผู้บริหารชาวต่างชาติ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นอาจเสียเปรียบได้ ผลการสำรวจของเคพีเอ็มจียังรวมถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในส่วนของภาษีเงินได้และอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เก็บได้จากบุคคลที่มีรายได้รวมตลอดทั้งปีที่ 1 แสน และ 3 แสนเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ส่วนประกอบของกองทุนประกันสังคมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ประเภทนายจ้าง และลูกจ้าง เมื่อพูดถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่เก็บได้จากบุคคลที่มีรายได้ 1 แสนเหรียญสหรัฐฯต่อปี ประเทศที่ถือว่ามีอัตราสูงที่สุดได้แก่ สโลเวเนีย (54.9 เปอร์เซ็นต์) โครเอเชีย (53.5 เปอร์เซ็นต์) และฮังการี (48.1 เปอร์เซ็นต์) และหากมองไปยังบุคคลที่มีรายได้ 3 แสนเหรียญสหรัฐฯต่อปีแล้ว ประเทศที่จะมีอัตราสูงสุดก็จะเป็น สโลเวเนีย (60.4 เปอร์เซ็นต์) เดนมาร์ก (57.1 เปอร์เซ็นต์) และโครเอเชีย (54.5 เปอร์เซ็นต์) "กองทุนประกันสังคมมักจะเป็นภาษีที่ถูกลืมอยู่เสมอ และขณะนี้ในหลายๆประเทศก็กำลังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้มากขึ้นอยู่ด้วย คุณเบญจมาศยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงกองทุนประกันสังคมควบคู่ไปกับมาตรการการเก็บภาษี ทั้งในระดับประเทศ ในระดับรัฐ รวมไปถึงระดับเทศบาล เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศด้วย

การศึกษาครั้งนี้ยังได้ทบทวนเกี่ยวกับอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ถูกเรียกเก็บ (ทั้งที่เป็นภาระของนายจ้างและลูกจ้าง) สำหรับลูกจ้างที่มีรายรับทั้งปีที่ 1 แสนและ 3 แสนเหรียญสหรัฐฯไว้ด้วย ทั้งสองกรณีพบว่า ประเทศฝรั่งเศสนั้นมีอัตราโดยรวมเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยประเทศเบลเยียมที่ 47 เปอร์เซ็นต์ โดยมีฮังการีและอิตาลีอยู่ในอันดับสามเท่ากันที่ 40 เปอร์เซ็นต์

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์