กทช.ประกาศเกณฑ์-มาตรการป้องกันการผูกขาดตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน

กทช.ประกาศเกณฑ์-มาตรการป้องกันการผูกขาดตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนด ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2552 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม และวางแนวทางในการกำหนดมาตรการการกำกับดูแลล่วงหน้าที่จะป้องกัน ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ มิให้ใช้อำนาจในการจำกัดหรือกีดกันการแข่งขันในตลาด

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดเป็น ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ให้ใช้เกณฑ์ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในการพิจารณา ดังนี้

(1) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่าร้อยละ 25 ถือว่าไม่มีแนวโน้มเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

(2) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 40 ถือว่าอาจมีแนวโน้มเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

(3) ผู้รับใบอนุญาตรายใดที่มีส่วนแบ่งตลาดเกินกว่าร้อยละ 40 ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนการพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดรายใด มีแนวโน้ม เป็น ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

ตาม (2) หรือไม่นั้นให้ใช้ปัจจัยดังต่อไปนี้ในการพิจารณา

(1) ขนาดของกิจการโดยรวม

(2) การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(3) ความได้เปรียบหรือเหนือกว่าทางเทคโนโลยี

(4) อำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อ

(5) ความง่ายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

(6) ความหลากหลายของสินค้าหรือบริการ

(7) การประหยัดโดยขนาด

(8) การประหยัดจากการขยายขอบเขตการผลิต

(9) การรวมตัวในแนวตั้ง

(10) ระดับหรือแนวโน้มการกระจายและขายสินค้าที่สูง

(11) ศักยภาพในการแข่งขัน

(12) อุปสรรคในการขยายตัวของตลาด

(13) ความง่ายในการเข้าสู่ตลาดของรายใหม่

ในกรณีสงสัยว่าตลาดที่เกี่ยวข้องใดอาจมี ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญหลายรายร่วมกัน ให้ใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาการ (1) การกระจุกตัวของตลาด (2) สินค้าและบริการที่จัดอยู่ประเภทเดียวกัน (3) โครงสร้างต้นทุนที่คล้ายคลึงกัน (4) ส่วนแบ่งตลาดที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการมีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตหลายรายในตลาดที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจใช้เกณฑ์และปัจจัยอื่นที่ใช้กันในทางวิชาการพิจารณาประกอบด้วยก็ได้ เช่น ความโปร่งใส ตลาดในสภาวะเติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว การเติบโตอย่างชะงักงันด้านอุปสงค์ อุปสงค์ของสินค้าหรือบริการมีความยืดหยุ่นต่ำ นวัตกรรมทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่หรืออิ่มตัว กำลังการผลิตส่วนเกิน อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงอำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อ การแข่งขันที่มีศักยภาพ กลไกของการโต้กลับ และขอบข่ายของการแข่งขันด้านราคา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจคำนึงถึงแรงจูงใจที่ผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดจะประกอบกิจการไปในทางที่จะร่วมมือกัน ความเป็นไปได้และแรงจูงใจที่จะตอบโต้ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ให้ความร่วมมือ และความเป็นไปได้และแรงจูงใจที่ผู้ซื้อหรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจะเข้าสู่ตลาดเพื่อแข่งขันกับการร่วมมือกันนั้นได้ด้วย

ในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ เลขาธิการต้องจัดทำรายงานระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุ ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในแต่ละตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะนำเสนอมาตรการเฉพาะในการกำกับดูแลยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นประจำทุก 2 ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ตามประกาศนี้ โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณา หากทางคณะกรรมการได้รับข้อมูลไม่เพียงพออาจใช้หลักทางวิชาเศรษศาสตร์ในการกำหนดสมมุติฐานหรือประมาณค่าที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการประกอบการคำนวณหรือพิจารณาก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามประกาศนี้ โดยคณะอนุกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ โทรคมนาคมหรือกฎหมายแข่งขันทางการค้าอันมีประสบการณ์หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยให้สำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกาเป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในรายละเอียดก็ได้ตามความเหมาะสม อนึ่ง นิยามของ อำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่า ความสามารถของผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ใน

ตำแหน่งที่มีอำนาจตลาด (Market Power) ในลักษณะสามารถกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิผล

(Effective Competition) โดยใช้อำนาจของตนในเชิงพฤติกรรมในตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ส่วนนิยามของ ผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณากำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

โทรคมนาคมตามประกาศนี้

Advertisement Replay Ad
หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์