ครม.พิจารณาร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลบุคคล ป้องกันการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่อนุญาต

ครม.พิจารณาร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลบุคคล ป้องกันการนำไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่อนุญาต

ครม.พิจารณาร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลบุคคล ป้องกันนำไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้อนุญาต ทำเจ้าของเดือดร้อน มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสน ล้างบางพวกโทร.ขายประกัน-ขายของ-ขายบัตร คุมเข้มข้อมูล ศึกษา-การเงิน-สุขภาพ-งาน-รูป-คดี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 ตุลาคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาระสำคัญกำหนดให้เป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปใช้บังคับแก่ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่เป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลเจ้าของข้อมูลจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้เจ้าของข้อมูล

ข่าวแจ้งอีกว่า เนื้อหาในมาตรา 3 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน หรือกิจกรรมที่บุคคลนั้น มีชื่อหรือมีเลขหมาย รหัส อาทิ ลายพิมพ์นิ้วมือ รูปถ่าย รวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย นอกจากนี้ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อห้ามในมาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลต้องห้าม อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม หรือการประทำผิดและการได้รับโทษใดๆ แหล่งกำเนิดเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด

มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ การเปิดเผยต่อทนายความของผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อให้ว่าความดำเนินคดีในคดีใดคดีหนึ่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บหนี้ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องชำระให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐร้องขอในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับความมั่นคงประเทศหรือกิจการระหว่างประเทศ เพื่อดำเนินคดีนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย

มาตรา 32 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องจัดให้มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมหรือเป้นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย ทำลาย ถูกเรียกดู สืบค้น เชื่อมโยง เปิดเผย ทำสำเนา หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยดังนี้ จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองสารสนเทศในสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโยโลยีสม่ำเสมอ

มาตรา 34 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์ สำหรับกิจการทุกประเภทที่เป็นการหากำไรหรือรายได้ ต้องควบคุมดูแลรับผิดชอบลูกจ้างของตนทั้งหมด เพื่อมิให้กระทำการฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยังมีสิทธิขอตรวจดูข้อมูลของตัวเอง ทำสำเนา ขอให้แจ้งการมีอยู่หรือการเปิดเผยข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ลบทำลายข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ หากผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยฝ่าฝืนเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางค้าขาย ทำให้เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อตรวจสอบการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด โดยเจ้าของข้อมูลที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขการกระทำในระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งห้าม ในกรณีไม่ยอมดำเนินการตามสั่ง ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองมาใช้ รวมทั้งการยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ควบคุมข้อมูล

ข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับกำหนดโทษปรับทางปกครอง ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ หรือส่งวัตถุเอกสาร พยานหลักฐานแก่คณะกรรมการ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ควบคุมข้อมูลใดฝ่าฝืนในการปฏิบัติเผยแพร่ ระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับโทษอาญา ระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามร่าง พ.ร.บ.ไม่ใช้บังคับแก่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เฉพาะเพื่อกิจการสื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมเท่านั้น

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์