10 บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี

10 บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี

10 บัญชีเงินฝากประจำได้ดอกเบี้ยสูง+ปลอดภาษี

AomMoney

สนับสนุนเนื้อหา

WiseChoice

การออมเงินคือหนทางเริ่มต้นสู่ความร่ำรวย และเป็นเส้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถบรรลุความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่จะซื้อบ้าน, รถ หรือการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงทำให้หลายคนที่ต้องการเก็บเงินออมให้ประสบผลสำเร็จนั้นเลือกการฝากเงินกับธนาคาร หลายคนเลือกใช้บริการประจำซึ่งช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยการออมเพราะต้องนำเงินฝากให้ครบทุกเดือนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามที่้ต้องการ

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆก็อยากนำเงินไปฝากด้วย เพราะผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการฝากประจำทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นเรื่องการเสียภาษีเงินฝากด้วย แต่ด้วยข้อบังคับว่าแต่ละคนจะสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้เพียง 1 คนต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ดังนั้นก่อนเลือกเปิดบัญชีควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการเปิดบัญชีให้ดีก่อน

วันนี้ Wise Choice จึงรวบรวมบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนดอกเบี้ยสูงแถมปลอดภาษีมาเพื่อทุกคนที่อยากออมเงินได้ดูว่า บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ (ทั้งนี้ลำดับตัวเลขไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใด)

บัญชีเงินฝากปลอดภาษี


ธนาคาร : ธนาคารไทยเครดิต
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.8% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งยังรับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเงินฝากทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง และสามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมล์ฟรีค่าธรรมเนียม
เงื่อนไขบริการ :
* สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
* ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 – 25,000 บาทต่อบัญชีต่อราย โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการ

ยกเว้นภาษี

* กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารไทยเครดิต. (มปป). บัญชีเงินฝากปลอดภาษี Tax Free Account. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.tcrbank.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%20Tax%20%20Free%20%20Account. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน

ธนาคาร : ธนาคารธนชาต
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝากเงิน 1,000 – 10,000 บาท = 2.35% ต่อปี, ฝากเงิน 10,000 – 25,000 บาท = 2.65% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : มอบอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปลอดภาษีทั่วไป ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีโดยอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาการฝากด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาฝากเงินที่ธนาคารทุกเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงิน และเพื่อช่วยไม่ให้ลืมฝากจนทำให้เสียสิทธิ์การยกเว้นภาษี


เงื่อนไขบริการ :

* ลูกค้าจะต้องเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันและสาขาเดียวกันกับสาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีเท่านั้น เพื่อหักเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี และเพื่อรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
* จำนวนเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และจะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน ผ่านช่องทางหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลา
* เมื่อบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ
* ธนาคารจะต้องสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี ผ่านช่องทางบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ครบทุกงวดตลอดระยะเวลาการฝาก (ยกเว้นงวดแรกที่นำฝากตอนเปิดบัญชี)
* กรณีลูกค้าฝากครบกำหนดระยะเวลาและได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีแล้ว แต่ระบบไม่สามารถโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ เช่น กรณีที่บัญชีเงินฝากที่รับโอนปิดไปแล้ว เป็นต้น ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย โดยคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาวงเงินฝากต่ำสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ลูกค้ามาปิดบัญชี พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ


การจ่ายดอกเบี้ย :

* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
* หากฝากครบทุกงวดตามเงื่อนไขบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี แต่ไม่ได้สมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่เปิดบัญชีปลอดภาษีมหาเศรษฐี และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


* หากธนาคารไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐีได้งวดใดงวดหนึ่งตลอดระยะเวลาการฝากและขาดฝากไม่เกิน 2 งวดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากได้ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
* หากลูกค้าขอยกเลิกบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ขอยกเลิกบริการ และได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


* หากขาดฝากเกิน 2 ครั้งขึ้นไป แต่ยังคงฝากจนครบกำหนดระยะเวลาการฝากของบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาอัตราต่ำสุด และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :

* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
* การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากและจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
* ลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารธนชาต. (มปป). บัญชีเงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี 24 เดือน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thanachartbank.co.th/tbankcmsfrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=225&PName=Personal. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี

ธนาคาร : ธนาคาร ไอซีบีซี
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝาก 24 เดือน จำนวนเงิน 1,000 – 25,000 บาท = 2.6% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เพียงฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน จนครบกำหนด 24 งวดติดต่อกัน รับสิทธิพิเศษ ในการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเมื่อฝากเงินตามเงื่อนไข นำฝากเงินเข้าบัญชีด้วยตัวท่านเองที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร หรือเลือกใช้บริการตัดบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมรับดอกเบี้ยอัตราพิเศษคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

เงื่อนไขบริการ :
* ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้ง ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับยอดเงินฝากเมื่อเปิดบัญชี จนครบจำนวนงวดในการฝาก ทั้งนี้ ยอดเงินฝากรวมตลอดระยะเวลาฝากต้องไม่เกิน 600,000 บาทต่อบัญชี
* ลูกค้านำฝากด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร (เงินสด หรือทำรายการโอนจากบัญชีอื่นของธนาคารเท่านั้น ไม่รับเช็ค) หรือสมัครใช้บริการหักเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกเดือนได้ โดยบัญชีคู่โอนจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (กำหนดวันที่ในการหักบัญชีได้ทุกวัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 28 ของแต่ละเดือน เมื่อกำหนดวันที่หักบัญชีแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ในภายหลัง)


* ลูกค้าสามารถขาดการนำฝากเงินเข้าบัญชีได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก ไม่เกิน 2 เดือน ลูกค้ายังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิ์ยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย
* กรณีขาดการนำฝากเงินเกิน 2 ครั้ง จะถือว่าผิดเงื่อนไข ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ทำการเปิดบัญชี และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15


* เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน ถ้าผู้ฝากไม่มีคำสั่งใดมายังธนาคาร ธนาคารจะต่ออายุการฝากแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ต่ออายุการฝาก ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
* วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากให้นับจากวันที่เปิดบัญชีไปอีก 24 เดือน โดยนับวันชนวัน เดือนชนเดือน กรณีเป็นวันหยุด วันครบกำหนดจะเป็นวันทำการถัดไป
* ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน จะให้ธนาคารโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีของลูกค้า หรือลูกค้าทำการปิดบัญชีด้วยตนเองที่สาขา


* การถอนหรือปิดบัญชีนั้น ต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามทำรายการถอนเพียงบางส่วน และสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่ทำการเปิดบัญชีเท่านั้น
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาตามระยะเวลาที่ฝากจริง และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
* ลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเงินเพียงบางส่วนไม่ได้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ไอซีบีซี. (มปป). บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.icbcthai.com/ICBC/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%88%86%E8%A1%8C/%E5%B7%A5%E9%93%B6%E6%B3%B0%E5%9B%BD%E7%BD%91%E7%AB%99/th/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1/%E5%AD%98%E6%AC%BE%E4%B8%9A%E5%8A%A1/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AD%98%E6%AC%BE%E8%B4%A6%E6%88%B7/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%AD%98%E6%AC%BE/. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids

ธนาคาร : ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.55% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เป็นการออมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (จำนวนเงินฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท) สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน และใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน


เงื่อนไขบริการ :

* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประจำ 12 เดือนปกติ หรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน วงเงินต่ำสุด + 0.75%
การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก สามารถถอนได้แต่ได้ดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาตามระยะเวลาที่ฝากจริง และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
* ฝากเงินไม่ครบ 6 เดือน ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
* หากปิดบัญชีก่อนครบกำหนดและมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือน หรือขาดฝากเกิน 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดา และเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์. (มปป). เงินฝากปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.lhbank.co.th/Product/submenu/81103. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน

ธนาคาร : ธนาคาร ยูโอบี
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : ฝากเงิน 1,000 – 9,500 บาท = 2.% ต่อปี, ฝากเงิน 10,000 – 24,500 บาท = 2.25% ต่อปี, ฝากเงิน 25,000 บาท = 2.% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือน ของการฝากเงิน โดยไม่ต้อง เสียค่าเบี้ยประกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่ท่านจะต้องฝาก ต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุดถึง 1,200,000 บาท ต่อบัญชี หรือ 2,400,000 บาท ต่อคน (คุ้มครองร่วมกันระหว่างบัญชีทวีสินและแคร์โฟร์คิดส์) และได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด


เงื่อนไขบริการ :

* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก และยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
* สามารถฝากเงินได้ทุกวันทำการของธนาคาร โดยฝากเงินจำนวนเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และสามารถขาดฝากเงินได้ไม่เกิน 2 งวด โดยฝากต่อจนครบจำนวนงวด และธนาคารจะเลื่อนระยะเวลาการฝากเงินออกไปตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
* ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีหลังวันครบกำหนด ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
* ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
* สามารถเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์เพิ่ม โดยถือว่าเงินในบัญชีเป็นของบุตรผู้เยาว์ (สำหรับเด็กแรกเกิด บิดา/ มารดา เป็นผู้เซ็นเปิดบัญชี)
* กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่ยื่นขอเปิดบัญชีจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ยูโอบี. (มปป). บัญชียูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.uob.co.th/th/personal/fixed-deposit-uob-tax-free-taveesin.html. สืบค้นวันที่ 27 กรกฎาคม 2559.

บัญชีเงินฝาก KTB ZERO TAX MAX

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.45% ต่อปี

สิทธิประโยชน์ : เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX ให้ผลตอบแทนสูง ช่วยให้มีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเมื่อครบกำหนดฝากสามารถสมัครใช้บริการโอนเงินระหว่างบัญชีอัตโนมัติ (Standing Payment Order) จากบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันเพื่อนำฝากเข้าบัญชี KTB ZERO TAX MAX ทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียเวลามาธนาคาร


เงื่อนไขบริการ :
* ฝากเท่ากันทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก
* ในระหว่างระยะเวลาการฝาก จะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
* ครบกำหนดฝากโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / ประจำ 3 เดือน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
* ผู้ฝากมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)


* ค่าบริการที่อาจมี ธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที 1 เมษายน 2559)
– การออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่แทนเล่มเดิม เนื่องจากเสียหาย ชํารุด เปลียน เงื่อนไขการสั่งจ่าย เปลี่ยนลายมือชื่อ เปลี่ยนชื่อนามสกุล : 50.-บาท ยกเว้นกรณี การชํารุดทีเกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร
– การออกใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement) : 100 บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูล ย้อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลัง เกิน 24 เดือนขึ้นไป)
– การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ


การจ่ายดอกเบี้ย :
* อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว (Float Rate) โดยอิงกับเงินฝากประจำ 24 เดือน บุคคลธรรมดา วงเงินต่ำสุด + 1.00 % ต่อปี
* คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร กรุงไทย. (มปป). เงินฝาก KTB ZERO TAX MAX. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail.aspx?product=dBUZVxvMElLWCYY3bDnFnQ%3d%3d&type=c. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ พลัส

ธนาคาร : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.3% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ : ดอกเบี้ยสูง.. รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ณ วันเปิดบัญชี) +0.5% คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก รับสิทธิพิเศษทางภาษี.. ไม่เสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ย ฟรี! ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล.. วงเงินความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝากเมื่อครบระยะเวลาฝากสูงสุดถึง 600,000 บาท สะดวกสบาย.. สามารถใช้บริการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ พลัส (เฉพาะสำนักหักบัญชีเดียวกัน) ทุกเดือนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (รายได้จากดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน นี้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันโดยอัตโนมัติ


เงื่อนไขบริการ :
* บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก CIMB Preferred ณ วันเปิดบัญชี
* เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี
* เปิดบัญชีตั้งแต่ 15,000 บาท ถึงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 500 บาท เช่น 15,500 บาท 16,000 บาท 16,500 บาท เป็นต้น และยอดเงินฝากรายเดือนต้องเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชี
* เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ Plus ที่เปิดไว้คู่กัน
* ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่ากับยอดเงินเปิดบัญชีทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ติดต่อกันจนครบระยะเวลาการฝาก
* ขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง สามารถนำฝากต่อได้โดยวันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากจะเลื่อนออกตามจำนวนเดือนที่ขาดฝาก
* ขาดฝากเงินเกิน 2 ครั้ง ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้


เงื่อนไขการประกัน :
* ระยะเวลาความคุ้มครอง: มีผลตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
* การให้ความคุ้มครองถือตามอายุของผู้ฝาก ณ วันที่เปิดบัญชีเป็นหลักโดยกำหนดอายุตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 65 ปี และให้ความคุ้มครองจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก
* กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุเกิน 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
* การสิ้นสุดความคุ้มครอง: เมื่อลูกค้าฝากเงินครบกำหนดระยะการฝากตามเงื่อนไข หรือ เมื่อลูกค้ายกเลิกการฝากเงินก่อนครบกำหนด หรือ บัญชีเงินฝากนี้ถูกปิดบัญชีเนื่องจากลูกค้าขาดการนำฝากตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป


การจ่ายดอกเบี้ย :
* คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลา 24 เดือน ที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ณ วันที่เปิดบัญชี คงตลอดที่ระยะเวลาฝาก
* คำนวณดอกเบี้ยทุกวันตามประกาศของธนาคาร แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดฝากโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ตามความประสงค์ของผู้ฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินไม่ครบ 3 เดือน สามารถถอนเงินได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
* ฝากเงินเกิน 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่ฝากไว้จริง พร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่สรรพากรกำหนดไว้


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย. (มปป). เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ พลัส. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.cimbthai.com/CIMB/personal/product/deposit/phemkha_sabai-jai_plus_fixed_deposit/. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี

ธนาคาร : ธนาคาร กรุงเทพ
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.25% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : ให้ท่านได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำแบบ 12 เดือนท่านสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ได้ตั้งแต่ 1,000 บาท ถึง 25,000 บาท จากนั้นในแต่ละเดือน เพียงแต่ฝากเงินตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี ก็จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเป็นดอกเบี้ยทบต้น ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย


เงื่อนไขบริการ :
* บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน หรือ 60 เดือน
* จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท และมีจำนวนเงินฝากสูงสุดในบัญชีไม่เกิน 600,000 บาท
* ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย เมื่อฝากครบตามเงื่อนไข
* ฝากได้สะดวกทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)
* การผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
* การผิดนัดการฝากเงินเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
* การผิดนัดการฝากเกิน 4 ครั้ง ถือว่าผิดสัญญา จะไม่สามารถฝากต่อได้ ต้องปิดบัญชี โดยได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา รวมถึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย


การจ่ายดอกเบี้ย :
* คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ด้วยอัตราตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่เริ่มฝาก เป็นระยะเวลา 1 ปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ครบปี


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* การถอนเงินฝากก่อนกำหนด ถือเป็นการปิดบัญชีซึ่งท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยที่จะได้รับตามสัญญา และจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร กรุงเทพ. (มปป). บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/Accounts/SinmathayaSubthawee/Pages/default.aspx. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี

ธนาคาร : ธนาคาร ออมสิน
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.25% ต่อปี
สิทธิประโยชน์ : เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ช่วยการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณง่ายๆ ที่ให้ผลตอบแทนพร้อมยังเป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองให้คุณใช้ในยามฉุกเฉิน กับเงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี


เงื่อนไขบริการ :
* เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรก
* การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝาก
* ในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
* ผู้ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
* บัญชีร่วมของบุตรผู้เยาว์กับบิดาหรือมารดา / สามี-ภรรยา


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ฝากเงินเดือนละ 1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กันทุกเดือน จะถอนได้ต้องฝากครบ 24 ครั้งเท่านั้น


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร ออมสิน. (มปป). เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.gsb.or.th/products/saving/fixed/fixed_monthly.aspx. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี

ธนาคาร : อิสลามแห่งประเทศไทย
เงินขั้นต่ำที่ใช้เปิดบัญชี : 1,000 – 25,000 บาท
ระยะเวลาฝาก : 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย : 2.15% ต่อปี


สิทธิประโยชน์ :
เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะออมทรัพย์ระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีผลตอบแทน โดยนำเงินฝากธนาคารจำนวนเท่ากันทุกเดือนตลอดระยะเวลา 24 เดือน ด้วยจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท


เงื่อนไขบริการ :
* ต้องนำฝากจำนวนเงินเท่าๆ กัน เข้าบัญชีในวันใดก็ได้ของทุกๆ เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา24 เดือน
* การฝากด้วยเช็คต้องทราบผลเรียกเก็บภายในเดือนที่ฝากในระหว่างระยะเวลา 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกิน 2 ครั้ง ผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
* การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก (15.0 %)และบัญชีจะมีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) เพื่อโอนผลตอบแทนเมื่อครบระยะเวลาการฝาก และ/หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์) ทุกเดือน


* ผู้ฝากมีสิทธิขอยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากได้เพียงคนละ 1 บัญชี
* ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก ถ้าเงินต้นรวมกันเมื่อครบกำหนดไม่เกิน 600,000 บาท
* กรณีเป็นบัญชีร่วม จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากเฉพาะ
* บัญชีร่วมมารดา/ผู้เยาว์ มารดามีอำนาจในการปกครองบุตรผู้เดียวให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของมารดา
* บัญชีร่วมของสามี/ภรรยา สามีได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของสามี
* บัญชีเพื่อผู้เยาว์ ผู้เยาว์ได้รับสิทธิให้แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์


* บัญชีผู้เยาว์ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์
* บัญชีร่วมบิดา/ผู้เยาว์ บิดาจะได้รับสิทธิ ให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
* มารดาปกครองบุตรร่วมกับบิดา บิดาเป็นผู้มีสิทธิให้แจ้งเลขประจำตัวประชาชนของบิดา
* กรณีผู้ฝากฝากเงินครบกำหนดระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝากผู้ฝากต้องปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษี (มุดอรอบะฮ์)


* กรณีผู้ฝากต้องการฝากในบัญชีประเภทนี้ต่อ ให้เปิดบัญชีใหม่กรณีผู้ฝากผิดเงื่อนไขการนำฝาก หรือผู้ฝากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาผู้ฝากจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีผลตอบแทนเงินฝาก
* กรณีผู้ฝากไม่ได้ปิดบัญชีด้วยตนเอง ระบบงานจะออกรายงานว่าบัญชีนี้มีสถานะเสมือนบัญชีออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์)


การจ่ายดอกเบี้ย :
* ธนาคารจะประกาศผลตอบแทนให้ลูกค้าทราบทุกเดือน แต่จะจ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา (กรณีลูกค้าผิดเงื่อนไข ถอนเงินก่อนครบกำหนด (24 เดือน) ธนาคารอาจจะจ่ายผลตอบแทนอัตราเท่ากับบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ตามประกาศธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีที่บัญชีของผู้ฝากอยู่ครบตามกำหนดระยะเวลาการฝาก (24 เดือน) เท่านั้น ทั้งนี้ บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ (วะดีอะฮ์) ไม่มีสัญญาในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก แต่ในกรณีที่ธนาคาร ได้รับกำไรจากการนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุน ธนาคารอาจจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ฝาก ปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และสิ้น เดือนธันวาคม ของทุกปี หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์)


สิทธิการถอนก่อนกำหนด :
* ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย. (มปป). บัญชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ปลอดภาษี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.ibank.co.th/2010/th/products-services/products-detail.aspx?ProductType=2&ID=2&Customer=Main. สืบค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2559.


นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งบัญชีเงินออมที่จะช่วยให้ฝันเป็นจริงได้ แต่อีกสิ่งที่ควรคิดก่อนนำเลือกเปิดบัญชีคือ อย่าฝากเงินโดยดูเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้น แต่ควรพิจารณาเงื่อนไขที่มาพร้อมกับบัญชีและความมั่นคงของธนาคารนั้นๆด้วย และรายละเอียดของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นควรตรวจสอบและสอบถามเพื่อความถูกต้องชัดเจนกับทางธนาคารโดยตรงก่อนเปิดบัญชีทุกครั้ง

Advertisement Replay Ad
7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

'ฮาร์ทบีท' ลูกอมวาเลนไทน์พันล้าน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

แบงก์ชาติเตรียมอนุญาตร้านสะดวกซื้อให้บริการด้านการเงิน

'เทศกาลวาเลนไทน์' โอกาสของธุรกิจหาคู่?

'เทศกาลวาเลนไทน์' โอกาสของธุรกิจหาคู่?

ยอดขายแอร์เมสปีที่แล้ว สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ยอดขายแอร์เมสปีที่แล้ว สูงสุดเป็นประวัติการณ์

Amazon แซง Google ขึ้นเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก

Amazon แซง Google ขึ้นเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก

คนไทยพันธุ์ดิจิทัล “ชอบ-ช้อป-ใช้” เรื่องอะไรกันบ้าง?

คนไทยพันธุ์ดิจิทัล “ชอบ-ช้อป-ใช้” เรื่องอะไรกันบ้าง?

3 ขั้นตอนสู่การเป็นโอตะสายเปย์ขั้นเทพ

3 ขั้นตอนสู่การเป็นโอตะสายเปย์ขั้นเทพ

ธนาคารแห่ประชันโปรดอกเบี้ย 0% ในงาน Money Expo Pattaya 2018

ธนาคารแห่ประชันโปรดอกเบี้ย 0% ในงาน Money Expo Pattaya 2018

แกรมมี่หวังวัยรุ่นช่วยดันเรตติ้งช่อง GMM25 ดัง-ปัง-กระฉูด

แกรมมี่หวังวัยรุ่นช่วยดันเรตติ้งช่อง GMM25 ดัง-ปัง-กระฉูด

สถานทูตต่างชาติขายที่ดินในไทย สมบัติใหม่กลุ่มทุนใหญ่จับจอง

สถานทูตต่างชาติขายที่ดินในไทย สมบัติใหม่กลุ่มทุนใหญ่จับจอง

พุทรา 'ทันสุข' สร้างแบรนด์ชุมชน ขจัดพ่อค้าคนกลาง

พุทรา 'ทันสุข' สร้างแบรนด์ชุมชน ขจัดพ่อค้าคนกลาง

เซ็นทรัลร่วมพันธมิตรทุ่ม 19,000 ล้านบาท คว้าที่ดินสถานทูตอังกฤษ

เซ็นทรัลร่วมพันธมิตรทุ่ม 19,000 ล้านบาท คว้าที่ดินสถานทูตอังกฤษ

จีนพาเหรดติด 100 อันดับธุรกิจเทคโนโลยีมูลค่าสูงสุดของโลก

จีนพาเหรดติด 100 อันดับธุรกิจเทคโนโลยีมูลค่าสูงสุดของโลก

ซัมซุงประกาศกำไรปี 60 สูงสุดทุบสถิติราบคาบ

ซัมซุงประกาศกำไรปี 60 สูงสุดทุบสถิติราบคาบ

ทำไม BTS ราคาสูงกว่า MRT : อะไรคือเหตุผลที่เรายอมจ่ายแพง

ทำไม BTS ราคาสูงกว่า MRT : อะไรคือเหตุผลที่เรายอมจ่ายแพง

'วัวล้วน ๆ ไม่มีควายผสม' ไอเดียดี 2 ปี ขยาย 13 สาขา

'วัวล้วน ๆ ไม่มีควายผสม' ไอเดียดี 2 ปี ขยาย 13 สาขา

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์