ที่มาของโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai”

ที่มาของโครงการ “พลังน้ำใจไทย Power of Thai”

                    

 

ที่มาของโครงการ "พลังน้ำใจไทย Power of Thai"

สืบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่กลางปี 2554 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุและด้านสังคม องค์กรเอกชนต่างๆได้มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อเริ่มเกิดอุทกภัยตั้งแต่ จนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามปัญหาในครั้งนี้เป็นปัญหาใหญ่ และขอบเขตของปัญหาขยายออกไปในวงกว้างแทบทุกด้าน โดยเฉพาะผลกระทบด้านการศึกษา บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 12 บริษัท อันประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน), บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มบริษัททรู , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน), กลุ่มมิตรผล, บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งโครงการ "พลังน้ำใจไทย Power of Thai" ขึ้น

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

พลังน้ำใจไทย Power of Thai

องค์กรภาคีที่ร่วมจัดตั้ง ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศ 12 บริษัท และคณะผู้บริหาร อันประกอบด้วย
1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยคุณคุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ
3.บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
4.กลุ่มบริษัททรู โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
5.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6.บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร
7.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ
8.กลุ่มมิตรผล โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริหาร
9.บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิชา พูนวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร
10.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

11.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดย คุณสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ

12.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ
และยังคงเปิดรับให้บริษัทอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นภาคีของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อระดมทุนภายใต้ "กองทุนพลังน้ำใจไทย Power of Thai"
2. กองทุนจะเน้นการช่วยเหลือฟื้นฟูการศึกษาของประเทศภายหลังจากน้ำลดแล้ว
สัญลักษณ์ของโครงการ
การนำสีของธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์

ระยะเวลาโครงการ
ระยะเวลาเริ่มโครงการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 และตั้งเป้าหมายในการสรุปผลของการระดมทุนของโครงการที่วันที่ 30 มิถุนายน 2555
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การฟื้นฟูด้านการศึกษา ซึ่งจากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ได้มีการแบ่งคณะทำงานที่จะศึกษาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดต่างๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลมากำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินการฟื้นฟูและช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

กิจกรรมที่ผ่านมา
การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ พลังน้ำใจไทย Power of Thai
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เป็นการเปิดตัว 12 ภาคีของโครงการเริ่มแรก ซึ่งยังคงเปิดรับให้บริษัทอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นภาคีของโครงการ

กิจกรรมภายใต้ชื่อ CEO Troop for Power of Thai 

ผู้บริหารจากองค์กรภาคี นำทีมงานจิตอาสากว่า 300 คน จากองค์กรภาคี รวมถึงศิลปินดาราจากค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และ ทรู เอเอฟ ลุยสำรวจและฟื้นฟูโรงเรียน วัดธรรมิการาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในช่วงแรกๆ ทั้งผู้บริหาร ทีมงานจิตอาสา และเหล่าศิลปิน ดารา ได้ร่วมกันทาสีรั้ว ห้องเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน พร้อมทำความสะอาด มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬาทดแทนที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงการมอบของใช้จำเป็น ให้กับครูและนักเรียน โดยมีบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส ไทยแลนด์ จำกัด หรือ PCS ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่อาสาและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไปทำความสะอาดตั้งแต่ก่อนวันทำการปรับปรุงโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้แทนคณะ CEO คือ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัททรู และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะยังได้เดินทางไปสำรวจสภาพโรงเรียนที่ยังน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคือ โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ อ.ท่าวุ้ง โรงเรียนวัดบางลี่ และโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง เพื่อวางแผนในการฟื้นฟูต่อไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้ได้ 84 โรงเรียนและคาดหวังว่าภายใน 1 สัปดาห์จะทำให้ได้ประมาณ 1-3 โรงเรียน

 

 

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์