"ตระหนก"แต่ไม่"ตระหนัก" "เผยคนไทย 90% ไม่วางแผน"เกษียณ"

"ตระหนก"แต่ไม่"ตระหนัก" "เผยคนไทย 90% ไม่วางแผน"เกษียณ"

"ตระหนก"แต่ไม่"ตระหนัก" "เผยคนไทย 90% ไม่วางแผน"เกษียณ"

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

คงเคยได้ยินกันชินหูว่าไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ฟังแล้วก็ตระหนก แต่สุดท้ายไม่ตระหนัก เพราะส่วนใหญ่มองว่ายังไกลตัว สอดคล้องกับผลสำรวจของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ระบุว่าคนไทยร้อยละ 90 ขาดการเตรียมตัวเพื่อการใช้ชีวิตวัยชรา


นัยยะนี้สะท้อนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงวัยเองตลอดจนศักยภาพของประเทศ ฉะนั้น หากคุณคือหนึ่งในนั้น เสวนาในหัวข้อ "ปัญหาทั่วไปทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และการใช้ชีวิตหลัง" จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่มีคำตอบ!

ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวว่า อีก 7 ปีข้างหน้าไทยจะมีประชากรสูงวัยร้อยละ 20 จากประชากรทั้งหมด กล่าวคือสัดส่วนคนทำงานต่อผู้สูงวัย จาก 5 ต่อ 1 จะเปลี่ยนเป็น 2 ต่อ 1 ขณะที่เด็กเกิดใหม่ยังพบกรณีคนพร้อมมีลูกแต่ไม่มีลูก คนไม่พร้อมมัวแต่มีลูก โดยเฉพาะปัญหาแม่วัยรุ่น เหล่านี้เกิดคำถามมากมายกับคุณภาพประชากรไทยในอนาคต ใครจะมาจ่ายภาษี ระบบสวัสดิการจะเป็นอย่างไร

ขณะที่การแก้ไขสถานการณ์ด้วยการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวทดแทนก็ไม่ได้ เพราะประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชาเองก็กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันในระยะเวลาใกล้เคียงกับไทย ถึงเวลานั้นเขาก็แยกย้ายกลับ

"ถึงเวลานี้เราควรตั้งหลักก่อน เริ่มแรกคือทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสกลับมาทำงาน มีคุณค่าด้วยการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือกันเอง เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองให้ได้นานที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกัน แต่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเก็บออมตั้งแต่วันนี้" ดร.เจิมศักดิ์กล่าว

ขณะที่ รศ.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเรื่อง "เศรษฐกิจกับผู้สูงวัย" ว่า ปัจจุบันรัฐสร้างหลักประกันทางรายได้ให้ผู้สูงอายุไว้มาก เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเราพบว่าหลักประกันเหล่านี้เดินไปอย่างไร้ทิศทาง ไม่มียุทธศาสตร์ในภาพรวม ขาดการเชื่อมโยงระบบ ขาดการกำกับดูแล

ทั้งยังพบความเหลื่อมล้ำของการดูแลที่สุดท้ายก็เป็นภาระทางงบประมาณของรัฐบาล ฉะนั้นจึงเสนอคือ การจัดตั้งกลไกระดับชาติ เพื่อนำมาจัดระเบียบและเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบการออมและสวัสดิการระดับชาติ รวมถึงขยายการเกษียณอายุ การส่งเสริมจ้างงานที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสภาพร่างกาย

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงเรื่อง "สภาพแวดล้อมของผู้สูงวัย" ว่า เราพบว่าผู้สูงวัยมักเกิดอุบัติเหตุในบ้าน เช่น หกล้ม บางส่วนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเท่าตัว เนื่องจากไม่มีการปรับสภาพแวดล้อมให้รองรับ เช่น มีราวจับ ทางลาด แสงสว่างเพียงพอ ทางไม่ลื่น เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในชุมชนและระบบขนส่งที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ อยากให้ลงทุนซ่อมสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านให้รองรับ แม้จะยังไม่เป็นผู้สูงวัยก็ตาม เพราะหากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ความสูญเสียและค่ารักษาพยาบาลจะมากกว่าการซ่อมสร้าง

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย กล่าวถึงเรื่อง "ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ" ว่า ข้อมูลปี 2556 ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน ขณะเดียวกันพบว่าผู้สูงอายุไทยออกกำลังกายน้อย ทั้งที่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างสุขภาพที่ดี

"การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ทั้งกับตัวผู้สูงอายุเองและงบประมาณประเทศซึ่งสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะการออกกำลังกายชุมชนช่วยเหลือดูแลกัน และบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีแพทย์ที่จะมาดูแลผู้สูงวัยแบบองค์รวม ไม่ใช่แยกเป็นด้านๆ อย่างปัจจุบัน" พญ.ลัดดากล่าว

รศ.วิพรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงเรื่อง "สภาพปัญหาสังคมของผู้สูงอายุ" ว่า อัตราการมีบุตรของคนไทยลดลงเฉลี่ย 2 คน ขณะเดียวกันพบแนวโน้มบุตรต้องย้ายไปทำงานที่ห่างไกลจากผู้สูงวัยมากขึ้น จึงเป็นเรื่องท้าทายว่าในอนาคต

ผู้สูงอายุที่เป็นโสดหรือไม่มีบุตรใครจะดูแล หรือที่มีบุตรก็เช่นกัน ฉะนั้นต้องเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ลดการพึ่งพาบุตรให้น้อยลง ผู้สูงอายุอาจต้องช่วยเหลือกันเอง อาจรวมกันเป็นชมรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน หรือการรับบริการจากภาครัฐและเอกชนที่เหมาะสม

แต่ไม่ใช่ส่งเข้าสถานบริบาลผู้สูงวัยอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากไม่คุ้มทุน ฉะนั้น ผู้สูงอายุและว่าที่ผู้สูงอายุจะต้องเตรียมแล้วว่าจะทำอย่างไร ที่จะพึ่งพาตัวเองได้มากและนานที่สุด

"การเตรียมพร้อมสังคมสูงวัย เริ่มได้ตั้งแต่การเกิดที่มีคุณภาพ มีการวางแผนชีวิต วางแผนครอบครัว ปรับแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ไม่แบ่งแยกคนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส ที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพ และส่งเสริมบทบาทชุมชนในการช่วยดูแลผู้สูงวัยในชุมชน อย่างไรก็ตาม สังคมสูงวัยเป็นเหมือนสงครามหรือวิกฤตที่คนไทยต้องประสบ ฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกัน" รศ.วิพรรณกล่าวAdvertisement Replay Ad
Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

ไฟเขียวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ สามจังหวัดตะวันออกสูงสุด-สามชายแดนใต้ต่ำสุด

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

8 วิธีจุดกระแสให้ปังบนโลกออนไลน์

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

10 สุดยอด CEO ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

เลี้ยงลูกจนโตใช้เงินเท่าไหร่

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

กระตุ้นคนมีลูกเพิ่ม รัฐช่วยลดหย่อนภาษีแถมค่าฝากครรภ์-ทำคลอด

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

5 เทคนิคขั้นเทพ สร้างยอดขายปังทะลุเป้า

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

ไขตัวเลขมูลค่าแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลก

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

5 เหตุผลผลักดัน 'Bitcoin' มีมูลค่าถึง 100,000 ดอลลาร์

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

ม.หอการค้าฯ คาดส่งออกปีนี้แตะ 6.3%

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

กางโพยอาณาจักรอาบอบนวดทำเงินเท่าไหร่

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

ตลาดจีนหนุนส่งเสริม! ยอดขายรถ ‘โฟล์กสวาเกน’ ปี 2560 สูงทุบสถิติเป็นประวัติการณ์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์