เศรษฐีโอนหุ้นหนีภาษีมรดก "หมอเสริฐ-RS-คีรี-โสภณพนิช" รื้อพอร์ตใหม่

เศรษฐีโอนหุ้นหนีภาษีมรดก "หมอเสริฐ-RS-คีรี-โสภณพนิช" รื้อพอร์ตใหม่

เศรษฐีโอนหุ้นหนีภาษีมรดก "หมอเสริฐ-RS-คีรี-โสภณพนิช" รื้อพอร์ตใหม่

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

แกะรอยเศรษฐีตระกูลดังแห่โอนหุ้นให้ทายาทก่อนกฎหมายภาษีมรดกบังคับใช้ "หมอเสริฐ" ประเดิมโอนหุ้นกลุ่ม ร.พ.กรุงเทพให้ลูกสาวเกือบ 2 พันล้านบาท "เฮียฮ้อ" อาร์เอส-"ฑิฆัมพร" จาก LPN แบ่งหุ้นให้ลูกชาย "ชัย โสภณพนิช" โอนหุ้นกรุงเทพประกันภัยและประกันชีวิตเข้ามูลนิธิครอบครัว และลูก ๆ ฟากโบรกเกอร์ตื่นตัวตั้งทีมให้ข้อมูลลูกค้าเตรียมรับมือ

นับถอยหลัง ""

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยกฎหมายจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

สาระสำคัญของกฎหมายกำหนดให้ผู้ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละราย มูลค่ารวมกันเกิน 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะได้รับมาในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ต้องเสียภาษีส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดก แต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5

สำหรับทรัพย์สินที่นับเป็นมรดกซึ่งต้องเสียภาษี ได้แก่ 1.อสังหาริมทรัพย์ 2.หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3.เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน 4.ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน และ 5.ทรัพย์สินทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

ทั้งนี้ ผู้รับมรดกต้องยื่นแบบชำระภาษี และประเมินภาษีตามเงื่อนไข ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ได้รับมรดก หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สำหรับผู้ที่ไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจำคุกและปรับ ผู้ใดทำลาย ซ่อนเร้นหรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ต้องระวางโทษทั้งจำคุกและปรับ เป็นต้น

เศรษฐีตระกูลดังแห่โอนหุ้นให้ลูก

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่าหลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศนโยบายชัดเจนในการผลักดันกฎหมายภาษีรับมรดกฯพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมา เจ้าของธุรกิจตระกูลดังได้เริ่มทยอยโอนทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดกให้กับลูกหลาน และเครือญาติก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ นอกจากการโอนที่ดินแล้ว ทรัพย์สินที่มีการถ่ายโอนให้กับลูกหลานกันอย่างคึกคักก็คือหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีผู้บริหารเจ้าของกิจการที่ได้ดำเนินการโอนหุ้นให้กับลูกหลานในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาจำนวนมาก อาทิ นายฑิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) โอนหุ้นให้ลูกชาย 2 คน นายธนิต และนายธนัตถ์ เปล่งศรีสุข คนละ 2 ล้านหุ้น เมื่อ 24 ก.พ. 2558

เช่นเดียวกับ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ โอนหุ้น บมจ.อาร์เอส (RS) ให้ลูกชาย 2 คน คือ นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 2 ล้านหุ้น และนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 15 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2558

ขณะที่นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง (CK) โอนหุ้นให้นายพีรพันธ์ ตันติสุวณิชย์ (หลาน) 2 ล้านหุ้น เมื่อ 14 พ.ค. 2558

"หมอเสริฐ" โอน BDMS ให้ลูก

สำหรับนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ได้โอนหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้กับ น.ส.อาริญา ปราสาททองโอสถ (บุตรสาว)จำนวน 100 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2558 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท

ด้านนายชัย โสภณพนิช โอนหุ้น บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) 11.88 ล้านหุ้นและ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) 3 ล้านหุ้น ให้กับมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช รวมถึงคู่สมรสและลูกชาย-หญิงอีก 5 คน เมื่อ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) โอนหุ้นให้ น.ส.สุภาภรณ์ อาหุนัย (พี่น้อง) 5 แสนหุ้น เมื่อ 17 ก.พ. 2558

"โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป" แบ่งมรดก

นอกจากนี้ทาง บมจ.โมเดอร์นกรุ๊ป(MODERN) นายเจริญ อุษณาจิตต์ ประธานกรรมการ บมจ.โมเดอร์นกรุ๊ป (MODERN) โอนหุ้นให้ น.ส.มณฑิรา อุษณาจิตต์ (ลูกสาว) จำนวน 4 ล้านหุ้น เมื่อ 2 เม.ย. 2558 รวมทั้งนายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการบริหาร โอนหุ้นMODERN ให้ลูกสาว 3 คน คือ นางธนิดา ชัยยศบูรณะ, น.ส.สุธีรา บุษยโภคะ และนางนันทณัช บุษยโภคะ คนละ 5 ล้านหุ้น รวมทั้งนายอนวัช สุริยวนากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) โดยหุ้นให้ลูกชาย นายก้องภพ สุทธิวนากุล 1 ล้านหุ้น เมื่อ 19 ก.พ. 2558

ขณะที่นายประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมการ บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) ได้โอนหุ้นให้ลูกสาวและลูกชายคนละ 2 แสนหุ้น เมื่อ 1 เม.ย. 2558

นางรัตนา พรมสวัสดิ์ กรรมการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) โอนหุ้นให้คู่สมรสและลูกสาว-ลูกชายอีกคนละ 3 ล้านหุ้น รวม 9 ล้านหุ้น เมื่อช่วงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และนายสุรเดช นฤหล้า กรรมการ บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์แอนด์พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) โอนหุ้นให้ลูกชาย 2 คน รวม 11.55 ล้านหุ้น เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

"เตชะไกรศรี" โอนหุ้นให้พ่อแม่

ขณะที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ซีอีโอ บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ได้โอนหุ้นจำนวน 146 ล้านหุ้น ให้กับนายสุเมธ-นางยุพา เตชะไกรศรี (บิดามารดา) เมื่อ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับนายคีรี กาญจนพาสน์ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ได้ทำธุรกรรมขายหุ้น BTS จำนวน 600 ล้านหุ้น ให้กับนายกวิน กาญจนพาสน์ (บุตรชาย) เมื่อ 9 ก.พ. 2558 ในกรณีนี้อาจแตกต่างจากกรณีอื่นที่เป็นการขายไม่ใช่การโอนให้ในลักษณะของมรดก

โบรกเกอร์ตั้งทีมให้ข้อมูลลูกค้า

นายธาดา จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บล.เออีซี กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลให้ทีมผู้แนะนำการลงทุน (มาร์เก็ตติ้ง) ไปแนะนำแก่ลูกค้าให้เข้าใจถึงกฎหมายภาษีมรดกที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว น่าจะทำให้เกิดการเตรียมตัวทยอยโอนหุ้นให้กันเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา เริ่มเห็นลูกค้ารายใหญ่หลายรายมีการเตรียมความพร้อมเมื่อกฎหมายภาษีมรดกมีผลบังคับใช้ โดยพบว่ามีเจ้าของกิจการมีความเคลื่อนไหวโอนหุ้นให้กับทายาทกันค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ต้องเสียภาษี

เช่นเดียวกับ นายสมชาย กาญจนเพชรรัตน์กรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บุลคล บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า หลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ประเภทหุ้นด้วยนั้น ทำให้ธุรกิจ บล.มีความตื่นตัวพอสมควร โดยในส่วนของ บล.เคจีไอปัจจุบันมีการจัดทีมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับภาษีมรดก เพราะหลังกฎหมายบังคับใช้ การโอนหุ้นให้ลูกหลานที่มีมูลเกิน 100 ล้านบาท ในส่วนเกินจากมูลค่า 100 ล้านบาท ผู้รับมรดกจะเข้าข่ายต้องเสียภาษีรับมรดก

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่ถือหุ้นมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไปราว 5-10% ของลูกค้าทั้งหมดที่มีราว 30,000 บัญชี

"ตอนนี้เราจัดให้มีทีมงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น กรณีนักลงทุนทยอยโอนหุ้นเป็นลอต ลอตละไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อเลี่ยงภาษีมรดก แต่หากกรมสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการโอนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหลายครั้งจนมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ก็เข้าข่ายต้องเสียภาษีมรดก เป็นต้น" นายสมชายกล่าว

แนะคลังออกกฎหมายทรัสต์

นายธีระ ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่ากระทรวงการคลังควรออกกฎหมายทรัสต์แทนการจัดเก็บภาษีมรดก เพราะประโยชน์ที่ได้รับจากการเก็บภาษีอาจจะไม่คุ้มค่ากับโอกาสที่ต้องเสียไป

เนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้มีสินทรัพย์สูงจำนวนมากได้เริ่มมีโอนทรัพย์สินทั้งที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม และหุ้น ให้กับบุตรหลานเพื่อไม่ต้องเสียภาษีมรดก และมีอีกจำนวนมากที่นำเงินออกไปลงทุนหรือทำธุรกรรมต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และฮ่องกง ซึ่งไม่มีการจัดเก็บภาษีมรดก ด้วยการนำเงินไปบริหารจัดการในรูปแบบทรัสต์ ซึ่งเป็นการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีผู้ดูแล ดังนั้นประเทศไทยจะสูญเสียโอกาสที่เม็ดเงินจากกลุ่มคนดังกล่าวนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศแทน

นายธีระกล่าวว่า สำหรับรูปแบบของการบริหารความมั่งคั่งของทรัพย์สินของเศรษฐีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะเป็นการออกไปจัดตั้ง"กองทรัสต์" ในต่างประเทศที่มีกฎหมายรองรับ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทรัสต์รองรับ ส่วนการจัดตั้งกองทรัสต์นั้น เจ้าของทรัพย์สินจะต้องมีการตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ (ทรัสตี) อาทิ บริษัทที่ปรึกษาการเงินหรือธนาคาร โดยจะมีการโอนทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หุ้น, พันธบัตร, อสังหาริมทรัพย์ ไปอยู่ในกองทรัสต์ภายใต้นิติบุคคลนั้น ๆ

ข้อดีของการโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์นั้นจะช่วยให้การตรวจสอบเจ้าของทรัพย์สินทำได้ยากขึ้น เนื่องจากการจัดการในรูปแบบทรัสต์จะไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของทรัพย์สิน แต่จะระบุชื่อของทรัสตีที่ดูแลผลประโยชน์เท่านั้น ซึ่งทำให้กรมสรรพากรจะไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และยากต่อการจัดเก็บภาษี

ขณะที่ทรัสตีจะอนุญาตให้เจ้าของบริหารสินทรัพย์ได้ตราบใดที่เจ้าของยังมีชีวิตอยู่ และหากเจ้าของทรัพย์สินได้เสียชีวิตไปแล้ว หน้าที่ของทรัสตีก็จะเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือมรดกให้ โดยสามารถแบ่งทรัพย์สินตามที่เจ้าของทรัพย์สินได้ให้ไว้ตามจดหมายแจงเจตนารมณ์ ซึ่งคล้ายกับพินัยกรรม

สรรพากรยันตั้งกองทรัสต์ไม่คุ้มค่า

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากรกล่าวว่า การเก็บภาษีการรับมรดกจากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์หรือหุ้นนั้น ก็จะเหมือนกับการเก็บภาษีจากทรัพย์สินประเภทอื่น กล่าวคือจะเก็บเมื่อ "ตกทอด" สู่ผู้รับมรดก คือมีการโอนเมื่อใดก็ต้องเก็บภาษี ซึ่งจะคำนวณตามราคาที่ซื้อขายกันทั่วไป ณ วันที่ได้รับมรดกดังกล่าว โดยถ้าเป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯก็จะดูราคาตลาด ณ วันที่ได้รับมรดก แต่ถ้าเป็นหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางกรมสรรพากรจะต้องเสนอให้มีการออกกฎกระทรวงการคลังกำหนดรายละเอียดเรื่องการอ้างอิงราคาอีกที เพราะต้องยอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่ระบุในหนังสือจดทะเบียนของบางบริษัท อาจจะไม่ใช่ราคาซื้อขายที่แท้จริง

ส่วนเรื่องการตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงภาษีการรับมรดกนั้น แหล่งข่าวยอมรับว่า วิธีการดังกล่าวอาจช่วยชะลอการเสียภาษีการรับมรดกได้ แต่อาจไม่คุ้มค่าเพราะไม่สามารถนำทรัพย์สินนั้นไปทำอะไรได้ เช่น นึกอยากจะขายทรัพย์สินก็ขายไม่ได้ทันที เป็นต้น และการตั้งกองทรัสต์จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะเราถือว่ากองมรดกมีหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดา ซึ่งถ้าผู้มีสิทธิได้รับมรดกยังไม่รับ ปล่อยไว้ให้อยู่ในกองมรดกก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไป

Advertisement Replay Ad
สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

สรรพากรแจง เจ้าของตลาดแถวบ้านป้าทุบรถ เสียภาษีตามปกติ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

พาณิชย์เตือนระวังถูกสวมรอยจดทะเบียนตั้งธุรกิจ

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

ไม่ต้องแกะซอง ไม่ต้องนั่งนับ อั่งเปาออนไลน์ทุบสถิติใหม่ช่วงตรุษจีน

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์