ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

สนับสนุนเนื้อหา

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต และเป็นช่องทางการออมและสร้างผลตอบแทนแก่ภาคประชาชน ในทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” ให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ Diversification-Digitalization-Sustainability-Internationalization หรือ D-D-S-I เพื่อให้คนไทยและเศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างแท้จริง

Diversification - เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาความหลากหลายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนไทย และตอบสนองการขยายตัวของตลาดทุน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลางให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

Digitalization - มุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวตามอย่างรวดเร็ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital exchange) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในระบบการซื้อขาย ระบบชำระราคา ระบบบริการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร สามารถรองรับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย และเชื่อมโยงตลาดทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Sustainability - สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง


อีกภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บทบาทในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่การบูรณาการแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการธุรกิจ (Environmental Social และ Governance: ESG) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและพัฒนางาน ESG ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยังผลักดันแนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม (social investment) และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาความยั่งยืน โดยร่วมเป็นสมาชิกของ UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) เป็นแห่งแรกในอาเซียน เพื่อผลักดันการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Internationalization - นำตลาดทุนไทยสู่สากล สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการเงิน


ปัจจุบัน การขยายตัวของตลาดทุนโลกไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ตลาดทุนที่มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั่วโลกได้ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมกลุ่มกับตลาดทุนในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อผนึกกำลังสร้างการเติบโต

รวมทั้งความร่วมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Exchanges) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้วยการส่งเสริมธุรกรรมข้ามตลาด ขณะเดียวกัน ยังพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการลงทุนที่มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ในฐานะตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย ณ อาคารศูนย์การค้าสยาม ในช่วงแรกของการดำเนินการ การลงทุนในหุ้นยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับประชาชน การดำเนินนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นหนักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดทุนให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนของกิจการ

ทศวรรษต่อมา (พ.ศ. 2529-2538) เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดกว้างต่อประชาชนมากขึ้น และมีการพัฒนาการทำงานในหลายๆ ด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล นับเป็นทศวรรษแห่งการเติบโตในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การพัฒนาระบบบุคลากร และการบริการผู้ลงทุน

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2539-2548) ของการดำเนินงานเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผชิญทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติต้มยำกุ้งซึ่งเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่กระหน่ำระบบเศรษฐกิจของไทย

ขึ้นทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2548-2558) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บเอาประสบการณ์จากช่วงขาขึ้นและขาลงที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานจนสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เทคโนโลยี นโยบายการลงทุนที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลจนได้รับการยอมรับในระดับสากล และด้านการขยายฐานผู้ลงทุนที่คนไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจในความหมายของ “การลงทุน” ในทุกมิติ

จนถึงวันนี้ 30 เมษายน 2558 รวมเป็นเวลา 4 ทศวรรษ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ ผ่านการริเริ่ม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทั้งด้านสินค้า บริการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความรู้การเงินการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ลงทุน ธุรกิจ และผู้ร่วมตลาด ให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ในทุกยุคทุกสมัย ควบคู่กับการดูแลสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 120% ของ GDP ของประเทศ บริษัทจดทะเบียนคุณภาพในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 600 บริษัท มีอัตราการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน และยังส่งผลดีต่อการจ้างงานในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวเนื่องกันทั่วประเทศ บริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ยังนำส่งภาษีนิติบุคคลให้กับรัฐนำไปใช้พัฒนาประเทศ คิดเป็นมูลค่าถึง 60% ของมูลค่าภาษีรวมที่จัดเก็บจากนิติบุคคลในประเทศทั้งหมดกว่า 500,000 ราย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่ออนาคตที่ดีของคนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งหวังให้คนไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระยะยาวเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข ซึ่งจากสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผลตอบแทนถึง 18% สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั้งทองคำ พันธบัตร และเงินฝาก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางเข้าถึงการลงทุนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทั้งการจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพานิชย์ และสมาคมในตลาดทุน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ จนในปัจจุบัน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นมากและมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นสร้างผู้ลงทุนคุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุน เพื่อให้คนไทยบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน


สู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

Advertorial

 

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

'หอการค้าไทย' เผยผลสำรวจคอร์รัปชันยังรุนแรง จ่ายใต้โต๊ะสูงสุดในรอบ 3 ปี

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

ไทยครองแชมป์ประเทศที่มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

'ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต' ร้านสะดวกซื้อของคนไทยก้าวไกลระดับหมื่นล้าน

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

เปิดสมรภูมิ ศึกชิงบัลลังก์เจ้าแม่เครื่องสำอางไทย

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

แห่จอง “เจฟินคอยน์” เงินดิจิทัลไทยตัวแรก สวนทางคำเตือนแบงก์ชาติ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์