ธ.ก.ส.เร่งเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร เยียวยาลูกค้ากว่า 8 แสนราย วงเงิน 116,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เร่งเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร เยียวยาลูกค้ากว่า 8 แสนราย วงเงิน 116,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส.เร่งเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกร เยียวยาลูกค้ากว่า 8 แสนราย วงเงิน 116,000 ล้านบาท

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส.ลุยแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้ากว่า 818,000 ราย มูลหนี้ 116,000 ล้านบาท ผ่านโครงการปลดเปลื้องหนี้สิน ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และขยายเวลาชำระหนี้ พร้อมตอบแทนลูกค้าชั้นดีลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือ MRR และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนขยายการผลิต

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินรายละไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 จำนวนประมาณ 818,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 116,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้

(1) โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุผิดปกติ เช่น เสียชีวิต ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง และมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวนประมาณ 28,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท วิธีดำเนินการ

โดย ธ.ก.ส. จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยการจำหน่ายหนี้เงินกู้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ ตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของ ธ.ก.ส.

(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต่ำ โดยผ่านการประเมินศักยภาพแล้วปรากฏว่ายังมีความสามารถในการประกอบอาชีพแต่มีปัญหาในการชำระหนี้จากเหตุสุจริตจำเป็นและเป็นภาระหนัก จำนวนประมาณ 340,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 48,000 ล้านบาท

วิธีดำเนินการ ธ.ก.ส.จะสอบทานลูกหนี้เพื่อการจัดการหนี้และพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามศักยภาพแต่ละราย โดยให้ชำระต้นเงินตามงวดหรือระยะเวลาที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นอาจกำหนดให้ชำระไม่เกิน 15 ปี และปลอดชำระต้นเงินเป็นระยะเวลา 3 ปี ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในอัตราปกติ

ส่วนดอกเบี้ยก่อนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้พักไว้เพื่อรอการจัดการ เมื่อเกษตรกรลูกค้าชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยได้ตามงวดชำระหนี้กำหนด ธ.ก.ส.จะพิจารณายกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ยที่พักไว้ให้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้าแต่ละราย

ในกลุ่มนี้ ธ.ก.ส.ดำเนินการฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามโครงการนี้ ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชน หรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการฟื้นฟูผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมทั้งสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 15,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.

(3) โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากการงดทำนาปรัง และราคายางพาราตกต่ำ จำนวนประมาณ 450,000 ราย หนี้สินจำนวนประมาณ 64,000 ล้านบาท วิธีดำเนินการ ธ.ก.ส.จะสอบทานหนี้เพื่อการจัดการหนี้ และพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรลูกค้า โดย ธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส. และไม่คิดเบี้ยปรับ

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรลูกค้าเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน หรือประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น หรือประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ เงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 35,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติเช่นกัน

ทั้งนี้ มาตรการการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในโครงการที่ 2 และ 3 เป็นการขยายเวลาการชำระหนี้เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีโอกาสฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป สำหรับการปลดเปลื้องหนี้สินในโครงการที่ 1 ธ.ก.ส.จะตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการ ซึ่งเกษตรกรลูกค้ากลุ่มนี้มีภาระหนี้หนักและไม่อยู่ในวิสัยที่จะชำระคืนได้ด้วยเหตุสุจริตจำเป็น ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้กันสำรองหนี้ไว้ครบทั้งจำนวนแล้ว

นายลักษณ์กล่าวว่า ในปีบัญชี 2558 นี้ นอกจาก ธ.ก.ส.จะแก้ปัญหาหนี้สินแก่เกษตรกรลูกค้าแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนเกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรลูกค้าในการประกอบอาชีพ สำหรับเกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด ธ.ก.ส.ได้กำหนดมาตรการในการดูแลเกษตรกรลูกค้าโดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

1.ยกย่องให้เป็นลูกค้าชั้นดีเยี่ยม (AAA และ AAA+) และได้รับดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดโดยลดอัตราดอกเบี้ยให้ทุกปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดในขณะนี้เท่ากับ MRR (ร้อยละ7ต่อปี)

2.ให้ความมั่นใจในด้านการประกอบอาชีพ โดยการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมทั้งดูแลสนับสนุนเงินทุนไปถึงบุคคลในครัวเรือน ประกอบไปด้วย

การให้สินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือจำเป็นในครอบครัว ตามโครงการสินเชื่อเงินด่วน (A -Cash) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ7ต่อปี) ให้สินเชื่อเพิ่มเติมในการจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ให้สินเชื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวของลูกค้า วงเงิน 100,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 เดือน

3.ให้บริการเงินฝาก

ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการกองทุนทวีสุขเพื่อการออมเงินยามเกษียณ พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษและสวัสดิการโครงการ

Advertisement Replay Ad
เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

เปิดขุมทรัพย์ 10 มหาธนาคารที่รวยสุดในโลก

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

กระตุ้นคนไทย! เตรียมพร้อมรับมือกับ “ยุคดิจิทัล”

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

EEC บูม!!! คาดดันเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 5%

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

แบงก์ชาติเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างสอบบัญชีเงินฝากเพื่อหลอกให้โอนเงิน

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

'JOOX' เบอร์ 1 สตรีมมิ่งเมืองไทยกับภารกิจ 'มากกว่าแค่ฟังเพลง'

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

เผยความคืบหน้ารถไฟฟ้า 11 เส้นทาง เสร็จเมื่อไหร่บ้าง

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

'Gibson' แบรนด์กีตาร์อายุกว่าร้อยปี ใกล้ล้มละลาย?

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

คมนาคมเร่งลงทุน เปิดไฟเขียวรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

เจอทุบรถเพราะจอดขวางหน้าบ้าน ประกันคุ้มครองหรือไม่

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

7-Eleven ประกาศรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA ได้แล้ว

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

กรมการจัดหางานรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าที่ไต้หวัน ระยะเวลา 3 ปี

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารมาแรง ครองแชมป์ขออนุญาตตั้งโรงงาน

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

'แบงก์ชาติ' ชี้แจง '7-Eleven' เป็นแค่ตัวแทนแบงก์กสิกร ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

มีทรัพย์สินใกล้รถไฟฟ้า สนามบิน ทางด่วน เตรียมเสียภาษีลาภลอย

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'ไทยพาณิชย์' คาดหุ่นยนต์จะทำแรงงานไทยตกงาน 650,000 คน

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'UBER' เตรียมขายกิจการในอาเซียนให้ 'Grab'

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'สตาร์บัคส์' จับมือ 'วีซ่า' เปิดตัวบัตรเครดิตของตัวเอง

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

'นครปฐมโมเดล' ปักธงจังหวัดไร้เงินสด นำร่องแห่งแรกของประเทศ

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

[TME 2018] รวมโปรโมชันบัตรเครดิตในงาน Thailand Mobile Expo 2018

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์