ก.ล.ต.ห้าม2อดีตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทำงานในตลาดทุน

ก.ล.ต.ห้าม2อดีตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทำงานในตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ห้ามนางสาวปกิตตา เฉียบแหลม และนายสายัณห์ เผื่อคง อดีตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เข้ามาเป็นบุคลากรในตลาดทุนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป หลังตรวจพบไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและไม่ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 1) รายนางสาวปกิตตา เฉียบแหลม           ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ว่า นางสาวปกิตตายอมรับว่าตั้งแต่ปี 2550 ถึงเดือนสิงหาคม 2553 ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า เนื่องจากทราบว่าลูกค้าไม่ตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเมื่อมีผลขาดทุนหรือมีการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ก็จะฝากเงินเข้าบัญชีของลูกค้า รวมทั้งขอใช้บัญชีลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยหวังรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ลูกค้าเกิดความเสียหาย 2 - 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังยอมรับว่าในปี 2551 ได้แจ้งลูกค้าว่าได้สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มทุนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งที่ไม่มีหลักทรัพย์นั้นในบัญชีลูกค้าแล้ว โดยให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าเพื่อจองซื้อ แต่กลับนำเงินดังกล่าวไปซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง           การกระทำดังกล่าว ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวปกิตตามีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยกระทำการทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบและไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้ใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 2) รายนายสายัณห์ เผื่อคง           ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ซึ่งพบว่า นายสายัณห์ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า โดยไม่มีที่มาของคำสั่ง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจึงให้ออกจากการเป็นพนักงาน และจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า นายสายัณห์รับดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า โดยใช้ password ที่ลูกค้ามอบให้ในการส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีอินเทอร์เน็ต และได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและบุคคลอื่นในบัญชีของลูกค้า รวมทั้งมีการกู้ยืมเงินมาใช้เพื่อดำเนินการดังกล่าวโดยที่นายสายัณห์เป็นตัวกลางในการรับจ่ายเงิน ซึ่งนายสายัณห์กระทำการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลูกค้าเปิดบัญชีและมีการซื้อขายเป็นมูลค่ามากกว่า 800 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ส่งผลให้นายสายัณห์ได้รับประโยชน์จากค่าตอบแทน (incentive) ในสัดส่วนที่สูงมาก           ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสายัณห์มีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตและแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้ใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นและยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน           การกระทำของอดีตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งสองราย เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14 (1) และ 14 (2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่14 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงจนไม่สมควรให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต่อไป ซึ่งโดยปกติ ก.ล.ต. จะสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน แต่เนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั้งสองรายมิได้มีสถานะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนแล้ว เนื่องจากไม่ได้ต่ออายุการได้รับความเห็นชอบตามที่ประกาศกำหนด ก.ล.ต จึงบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้เป็นประวัติ และอาจใช้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นเหตุในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กรณีรายนางสาวปกิตตา เป็นเวลา 10 ปี และรายนายสายัณห์ เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป  

Advertisement Replay Ad
TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Hold : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

TU - Buy : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - TU

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

Sector Report - Banking Sector : 22/02/2018

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

TK - Buy : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) - TK

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - T-Buy : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

MTLS - Buy : บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - MTLS

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

DRT - Buy : บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) - DRT

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - Buy : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

AIT - Hold : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - AIT

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 22 กุมภาพันธ์ 2561

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

AT THE Market (#ATM) : 22/02/2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 22 ก.พ. 2018

Equity Talks : 22/02/2018

Equity Talks : 22/02/2018

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

AMANAH - Buy : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - AMANAH

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

Thailand economy : 22/02/2018

Thailand economy : 22/02/2018

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RATCH - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - RATCH

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

RS - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

MONO - บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - MONO

TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - TOA

TOA - บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - TOA

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์