เงินเดือน-โบนัสปี′58 "วัสดุก่อสร้าง-เคมีภัณฑ์" แชมป์

เงินเดือน-โบนัสปี′58 "วัสดุก่อสร้าง-เคมีภัณฑ์" แชมป์

เงินเดือน-โบนัสปี′58 "วัสดุก่อสร้าง-เคมีภัณฑ์" แชมป์

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัทเฮย์กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กรระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนปี 2557 รวมถึงแนวโน้มการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 โดยเรื่องนี้ "ธนายุส สุทธิโก" ที่ปรึกษาบริษัทเฮย์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ตลาดแรงงานทุกวันนี้มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น และอีกไม่นานทั่วโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

"กอปรกับแรงงานที่มีในตลาดไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการสรรหา และคัดเลือกพนักงานมากขึ้น ตรงนี้นับเป็นความท้าทายอย่างมากขององค์กร"

คำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำอย่างไรจึงจะสรรหาบุคลากรให้ตรงคุณลักษณะตามที่องค์กรต้องการ พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานด้วย ?

เพราะหากฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถสรรหาพนักงานที่มีความสามารถที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งเหมาะสมกับลักษณะงาน ไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ผลเช่นนี้ จึงทำให้บริษัทเฮย์กรุ๊ปทำการสำรวจแนวโน้มการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน พร้อมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 บริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน

"ธนายุส" กล่าวย้ำว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ การโยกย้ายงาน การว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถ ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร รวมถึงผลสำรวจเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน อัตราการขึ้น การจ่ายโบนัส รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มในปีหน้าด้วย

"จึงทำให้มีการคาดการณ์กันว่า ปี 2558 น่าจะเป็นปีแห่งความท้าทาย ทั้งในส่วนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานด้วยกันเอง รวมถึงตลาดโดยรวมของแต่ละภาคอุตสาหกรรมด้วย"

วัสดุก่อสร้างเงินเดือนสูงสุด

ในปี 2558 อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการขึ้นเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและก่อสร้าง โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.30 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

และก๊าซ อยู่ที่ร้อยละ 6.28 ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อยู่ที่ร้อยละ 6.25 แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนในปี 2558 โดยเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 6.01 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.06 ในปี 2558

เคมีภัณฑ์จ่ายโบนัส 4 เดือน

การจ่ายโบนัสรวมประจำปี 2558 มีแนวโน้มว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับโบนัสสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยอัตราการจ่ายอยู่ที่ 4.03 เดือน ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต อยู่ที่ 3.98 เดือน และกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและก่อสร้าง อยู่ที่ 3.69 เดือน

น้ำมันและก๊าซค่าตอบแทนสูงสุด

จากผลการสำรวจพบว่า อุตสาหกรรมที่จ่ายเงินเดือน (Basic Salary) สูงสุด 3 อันดับแรกในปีนี้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ตามด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อสังหาฯลาออกมาก

อัตราการลาออกของพนักงานในแต่ละอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยในปีนี้สูงสุดเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 21 รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี อยู่ที่อัตราร้อยละ 14

การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

เมื่อพิจารณานโยบายการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนในปีนี้พบว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังคงใช้เงินเดือนพื้นฐาน(Basic Salary) ในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของค่าตอบแทนรวม อย่างไรก็ตาม องค์กรหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะปรับการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน โดยเน้นที่การให้สวัสดิการ (Benefits) และเงินได้อื่น ๆ มากขึ้น

นอกจากนี้ "ธนายุส" ยังพบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่ค่ากลาง (P50) เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด แต่ก็พบว่าหลายองค์กรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่สูงกว่าค่ากลางของตลาด (P50-P75)

"เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันด้านอัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้น องค์กรเหล่านี้จึงต้องการเป็นผู้นำตลาด เพื่อจะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้"

แต่จะรักษาคนในองค์กรได้มากน้อยเท่าไหร่ คงขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางของแต่ละองค์กรแล้ว เพราะอย่างที่ทราบ พนักงานในปัจจุบันมีความสามารถค่อนข้างมาก

ทั้งยังมีโอกาสเลือกองค์กรมากขึ้นด้วย

แต่จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้อยู่กับองค์กรของตนนานที่สุดเพราะการปรับเงินเดือนโบนัสอาจเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้น เพราะในความเป็นจริง พนักงานอาจต้องการโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองมากกว่า

ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรมีทางให้เขาเดินหรือเปล่าเท่านั้นเอง

Advertisement Replay Ad
จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์