ปลดล็อก"คนคำประกัน" สนช.ผ่านกม.ใหม่-แบงก์ผวาเสี่ยงให้กู้

ปลดล็อก"คนคำประกัน" สนช.ผ่านกม.ใหม่-แบงก์ผวาเสี่ยงให้กู้

ปลดล็อก"คนคำประกัน" สนช.ผ่านกม.ใหม่-แบงก์ผวาเสี่ยงให้กู้

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

แบงก์ ผวากฎหมายใหม่ปลดล็อกคน-จำนองคุ้มหนี้ ชี้ปล่อยกู้ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงเพิ่ม สั่งรื้อเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อ-ติดตามทวงหนี้เข้ม กลุ่มเอสเอ็มอี-รายย่อยจ่อเจอแจ็กพอต ถูกลดวงเงินกู้-เรียกหลักทรัพย์เพิ่ม ชี้เป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างหนี้จุดชนวนเอ็นพีแอลพุ่ง นัด ธปท.ถกรับมือด่วน 18 พ.ย.ชี้ ด้าน ธอส.ฟันธงไม่กระทบคนซื้อบ้าน

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ว่าด้วย ค้ำประกัน และจำนอง ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และขณะนี้ผ่านการพิจารณาวาระ 3 อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับใช้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับสถาบันการเงินทั้งระบบ เนื่องจากสาระสำคัญของกฎหมายที่แก้ไขใหม่หลายมาตรา ซึ่งจะบังคับใช้แทนบทบัญญัติใน ปม.แพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกัน และผู้จำนองซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงมากขึ้น ขณะที่เจ้าหนี้จะมีความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายใหม่ลดทอนสิทธิเจ้าหนี้ในการบังคับหนี้จากผู้ค้ำประกันและผู้จำนองลงกว่าเดิมมาก

กม.ใหม่ปลดล็อกค้ำประกัน

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า บทบัญญัติใน ปม.แพ่งฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด 17 ประเด็น และผ่านการพิจารณาของ สนช. อาทิ บทบัญญัติมาตรา 681, 686, 691, 700, 727, 728, 729, 735, 737 และ 744 เป็นต้น สาระสำคัญ อาทิ

1.เจ้าหนี้ต้องกำหนดรายละเอียดของหนี้และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ในหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งลูกหนี้อาจผิดนัดชำระ ไว้ในข้อตกลงปล่อยสินเชื่อ เช่น วัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ค้ำประกัน ลักษณะมูลหนี้ วงเงินสูงสุดที่ค้ำประกัน ระยะเวลาค้ำประกัน ฯลฯ จากเดิมกฎหมายให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดในหนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมด

2.ให้ข้อตกลงที่ให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้เป็นโมฆะ จากเดิมให้ผู้ค้ำต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้

3.ให้ข้อตกลงที่เป็นภาระเกินสมควรต่อผู้ค้ำประกันหรือจำนองเป็นโมฆะ จากปัจจุบันเจ้าหนี้มักทำสัญญาให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดต่างไปจากบทบัญญัติลักษณะที่ค้ำประกัน ทำให้เป็นภาระแก่ผู้ค้ำประกันเกินสมควร

4.กรณีลูกหนี้ผิดนัด หากเจ้าหนี้ไม่ทำหนังสือบอกกล่าวผู้ค้ำประกันใน 60 วัน ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ จากเดิมลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้เรียกผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ทันที

5.ให้ผู้ค้ำประกันได้รับประโยชน์จากที่เจ้าหนี้ลดจำนวนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ รวมทั้งกำหนดให้ข้อตกลงที่เพิ่มภาระแก่ผู้ค้ำประกันเป็นโมฆะ จากปัจจุบันเจ้าหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ค้ำประกันทราบ ทำให้ผู้ค้ำประกันสามารถปลดเปลื้องหนี้จำนวนที่ลดลงได้ 6.ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้อันมีกำหนดเวลาแน่นอน และเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ฯลฯ จากปัจจุบันเจ้าหนี้อาศัยความได้เปรียบทางเศรษฐกิจกำหนดให้ผู้ค้ำต้องรับผิดมากเกินควร

7.ให้ผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้บุคคลอื่นไม่ต้องรับผิดเกินราคาทรัพย์สินที่จำนอง จากปัจจุบันเจ้าหนี้บังคับจำนองได้ไม่คุ้มหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระ มักอาศัยความได้เปรียบบีบบังคับผู้จำนองซึ่งจำนองประกันหนี้บุคคลอื่น ให้ต้องรับผิดแทน

8.ก่อนบังคับจำนอง ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวผู้จำนองทรัพย์สินประกันหนี้บุคคลอื่นทราบใน 15 วัน นับแต่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ หากเกินกำหนดให้ผู้จำนองหลุดพ้นความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน จากปัจจุบันเจ้าหนี้ไม่ต้องแจ้งผู้จำนอง

9.หลังหนี้ถึงกำหนดชำระ ผู้จำนองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนอง โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล และผู้รับจำนองต้องขายทอดตลาดทรัพย์ภายใน 1 ปี จากกฎหมายปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติให้ผู้จำนองขอให้มีการบังคับจำนองได้ ทำให้เจ้าหนี้เลือกไม่บังคับจำนอง เพราะหวังได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและถ้าผู้รับจำนองไม่ขายทอดตลาดในระยะเวลากำหนด ให้ผู้รับจำนองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น

ธปท.ขอดูผลกระทบ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ทราบว่าร่างแก้ไข ปม.แพ่งฯ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศบังคับใช้ มีเป้าหมายคุ้มครองผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเคารพ อย่างไรก็ตาม ในแง่การดูแลสถาบันการเงิน ธปท.กำลังติดตามดูผลกระทบ เพราะมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพ (Prudence) ของระบบสถาบันการเงินเป็นสำคัญ ขณะที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็ต้องหาทางรับมือ เพราะอาจมีผลโดยตรงต่อการดำเนินกิจการ

"เรื่องนี้ละเอียดอ่อน ต้องค่อย ๆ พิจารณาเพราะกฎหมายออกมาแล้ว แต่หากใช้กฎหมายแล้วมีผลกระทบกับความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ธปท.ก็ต้องเข้าไปดูแล แต่ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องออกแนวปฏิบัติหรือประกาศใด ๆ เพราะทุกแบงก์มีนักกฎหมายเก่ง ๆ ดูแลผลประโยชน์ธุรกิจอยู่แล้ว"

ส่วนข้อสังเกตว่า อาจมีผลเปิดช่องให้ลูกหนี้เบี้ยวหนี้ หรือมีคนไร้วินัยในการชำระหนี้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพสถาบันการเงินนั้นอาจเกิดผลทางอ้อมได้ ซึ่ง ธปท.ต้องติดตามและพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพราะการจะออกกฎเกณฑ์มาควบคุมกำกับคนไม่ดีไม่กี่คน แล้วกระทบคนส่วนใหญ่ที่ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอาจไม่ถูกต้อง

แบงก์ชี้กระทบขอสินเชื่อ SMEs

ด้านความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน แหล่งข่าวจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่เปิดเผยว่า หากประกาศใช้ ปม.แพ่งฯ ที่แก้ไขใหม่ จะมีผลกระทบ 2 เรื่องหลัก คือ 1.จะทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และลูกค้ารายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากขึ้น เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้ค้ำประกันหรือผู้จำนองมากขึ้น โดยกำหนดให้เจ้าหนี้

สถาบันการเงินเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เต็มที่ ก่อนบังคับหนี้จากผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง แต่เอสเอ็มอีส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันเพียงพอในการยื่นขอสินเชื่อ ทำให้ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือผู้จำนองเพิ่ม เมื่อสิทธิในการเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำและผู้จำนองมีข้อจำกัดมากขึ้น การอนุมัติวงเงินกู้จะยากขึ้นด้วยหรืออย่างเจ้าหนี้นำทรัพย์สินซึ่งถูกจำนองประกันหนี้บุคคลอื่นออกขายทอดตลาดใช้หนี้ หากได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระ ผู้จำนองไม่ต้องรับผิดในเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ แต่เอสเอ็มอีรายเล็กส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยการค้ำประกันและการจำนองทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่ออยู่เมื่อบทบาทของผู้ค้ำประกัน ผู้จำนองลดลงสถาบันการเงินอาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้น้อยลง

2.กฎหมายฉบับใหม่จะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการประนีประนอม ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องใช้ระยะเวลา ทำให้สถาบันการเงินไม่อยากเสี่ยง จึงเลือกที่จะฟ้องร้องในชั้นศาลเลย ดังนั้นในอนาคตจึงจะเห็นการฟ้องร้องกันมากขึ้น

เรียกหลักทรัพย์ค้ำหนี้เพิ่ม

"ที่ผ่านมาการขอสินเชื่อของเอสเอ็มอีมักเป็นการกู้ยืมในนามของบริษัท แต่ทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกันจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในนามบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ของเจ้าของบริษัทเอง เมื่อกฎหมายใหม่จำกัดกรอบการติดตามทวงหนี้จากผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง ทำให้แบงก์เกรงว่าจะไม่สามารถบังคับให้ผู้ค้ำหรือผู้จำนองมาชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้"

นอกจากนี้ยังทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เพราะมีขั้นตอนดำเนินงานยุ่งยากขึ้น อาจต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้มากขึ้น การปล่อยสินเชื่อในอนาคตก็อาจต้องเรียกหลักประกันที่คุ้มค่ามากขึ้น หรือหากไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพิ่มได้ก็อาจใช้วิธีการให้ผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนองเป็นลูกหนี้ร่วมก็เป็นได้

"ผลกระทบกับสถาบันการเงินค่อนข้างเยอะ หากบังคับใช้จริงจะทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควร เพราะสถาบันการเงินต้องปรับกระบวนทัพครั้งใหญ่ ตั้งแต่วิธีการหาลูกค้า แนวทางอนุมัติสินเชื่อ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การติดตามทวงหนี้"

ธปท.นัดหารือแบงก์ 18 พ.ย.

แหล่งข่าวกล่าวว่า วันที่ 18 พ.ย.นี้ ธปท.จะเรียกสมาชิกสมาคมธนาคารไทยเข้าหารือผลกระทบของกฎหมายที่แก้ไขใหม่ โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์แสดงความคิดเห็นซึ่งไม่น่าจะเกิดประโยชน์ เพราะกฎหมายผ่านขั้นตอนการพิจารณาอยู่ระหว่างรอบังคับใช้แล้ว ต้นปีที่ผ่านมาภาครัฐก็เคยเรียกสมาคมเข้าไปหารือแล้วถึง 2 รอบ แต่สุดท้ายกฎหมายก็ออกมาเหมือนเดิม

ด้านนายจิรัชยุติ์ อัมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างให้ทีมกฎหมายศึกษาว่าจะส่งผลกระทบกับธนาคารในส่วนไหนอย่างไรบ้าง และต้องปรับตัวในทิศทางไหน แต่ยอมรับว่ากระทบเอสเอ็มอีมากพอสมควร และทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเดิมหากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้จนกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถติดตามทวงหนี้กับผู้ค้ำประกันได้เต็มวงเงินของมูลหนี้ และไม่มีกรอบเวลาในการติดตามทวงหนี้ แต่กฎหมายใหม่ลดบทบาทผู้ค้ำประกันลง และต้องเร่งติดตามหนี้ตามกรอบเวลาที่จำกัด จึงเสี่ยงมากขึ้น

ดังนั้นอาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพราะหากยังเลือกลูกค้ากลุ่มเดิมที่ต้องใช้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยค้ำประกันก็มีความเสี่ยง วิธีแก้ก็อาจต้องมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ลดวงเงินสินเชื่อ หรือปฏิเสธสินเชื่อ

สอดคล้องกับที่นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ ระบุว่า มองว่าจะกระทบกับการปล่อยสินเชื่อทำให้ธนาคารต้องปรับตัว ปรับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ กระทั่งการติดตามทวงหนี้ใหม่ขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายน่าจะสูงขึ้น

"เราให้ทีมกฎหมายดูอย่างละเอียดอยู่ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง แต่น่าจะเยอะพอสมควร เพราะทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานยุ่งยากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดเล็กที่เจ้าของบริษัท พนักงาน หลักทรัพย์ค้ำประกันแทบจะเป็นชิ้นเดียวกัน หรือบุคคลเดียวกัน อาจจะทำให้การขอสินเชื่อทำได้ยากขึ้น" นายศักดิ์ชัยกล่าว

ชี้เพิ่มภาระเงินกลุ่มตามหนี้

ส่วนนายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ในเครือธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าส่วนตัวมองว่ากฎหมายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ค้ำประกันเพราะลดภาระผู้ค้ำ ส่วนของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ แต่เชื่อว่ากลุ่มที่จะต้องปรับตัวมากคือกลุ่มติดตามหนี้ เพราะจะยุ่งยากมากขึ้น และมีกระบวนการที่ต้องทำตามกรอบเวลามากขึ้น แต่คงไม่ทำให้ธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากนัก

ธอส.ชี้กระทบปล่อยกู้ซื้อบ้านน้อย

นายคนึง ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ความเห็นว่า ปม.แพ่งฯ ฉบับใหม่จะทำให้สถาบันการเงินทั้งระบบ ขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาสินเชื่อ การติดตามทวงหนี้ หรือบังคับคดีเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่กระทบมากนัก เพราะส่วนใหญ่หลักประกันเงินกู้จะเป็นบ้าน หรือคอนโดฯ ที่ลูกหนี้ใช้จดทะเบียนจำนองหนี้ อาจกระทบบ้างหากเป็นกรณีการกู้ที่ต้องอาศัยผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนองที่ไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกฎหมายของ ธอส.กำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมปรับกระบวนการต่าง ๆ รองรับ

Advertisement Replay Ad
กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์