เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดหมด 122 รายชื่อ ผู้ถูกชี้มูลความผิดคดีทุจริตต่อหน้าที่คัดเลือกนายอำเภอ ปี 52 ฟันเงียบวินัย -อาญา ช่วงปลายปี 56 "วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์" อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เจอคนแรก

  
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยผลการไต่สวนคดีทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการในการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ 2552 เบื้องต้น มีผู้เกี่ยวข้องและถูกชี้มูลความผิดเป็นจำนวน 122 คน และมีการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องและถูกชี้มูลความผิด จำนวน 122 คน มีดังนี้

1. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

2. นายสำราญ ตันเรืองศรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

3. นายครรชิต สลับแสง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม

4. นายอุดร เดชบุญช่วย

5. นายเพิ่มวุฒิ ญาณัปปสุต

6. นายเกรียงไกร หินันท์ชัย

7. นายวิสุทธิ์ วิไลรัตน์

8. นายธวัชชัย บุพลับ

9. นายปราโมทย์ สูญยี่ขันธ์

10. พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ ศรีพันธ์

11. นายวีรวงศ์ สุบรรณพงษ์

12. นายอนันต์ ทองชาติ

13. จ่าเอก นิมิตร เข็มบุบผา

14. นายอุดม ปานสุขสาน

15. นายวิศิษฎ์ อโนนาม

16. นายวชิราวุธ วิไชโย

17 นายเอนก บุระพวง

18 นายธรรศพล พุ่มสุทัศน์

19. นายไพฑูรย์ โชยะสิทธิ์

20. นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี

21. นายภูวนัย เกิดมาลัย

22. ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง เนียมหมวด

23. นายเมียน ชูกลิ่น

24. นายสมใจ ไพศาล

25. นายโอฬาร เปี่ยมรัตนจำรูญ

26. นายคิม ปรีเปรม

27. นายพุฒินาท เทพหิรัญโญ

28. นางสาวฒาลัศมา จุลเพชร

29. นายชัยวัฒน์ วีรานันท์

30. นายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์

31. ว่าที่ร้อยเอก ปรีดา ศรีเมฆ

32. นายพิเชษฐ์ อุไรรัตน์

33. จ่าสิบเอก วิบูลย์ คำสงค์

34. นายเพรียวพันธ์ สิงห์ทองชัย

35. นางรุ่งฤดี คำแก้ว

36. นายกิจชนะ พิริยะมาสกุล

37. นายสัมฤทธิ์ มาเรือนกุล

38. นางสาวเฟื่องลาภ ศรีสุริยชัย

39. นายเจริญ ฉุ้นประดับ

40. นายสมพร เครือบุญ

41. นายทินกร พลเยี่ยม

42. นายสมจิตร จุลเจริญ

43. นายเอนก ชำนาญนา

44. นายอรรถกร ผาสุก

45. นายอดุล มาลาทอง

46. นายโอภาส เกษมสิน

47. นายชัยรัตน์ อุดมรัตนศิริชัย

48. นายธนพัฒน์ เด่นบุรณะ

49. นายโรจน์รัตน์ จันทร

50. นายอภัย กาวชู

51. นางสาววรางค์สิริ อรัญนารถ

52. นายนวพล รอดสังข์

53. นายวรัญญู อินทรพรหม

54. นายพงศธร กองมิตรชัย

55. นายสมพงษ์ เพชรชโน

56. นายรัชตเลิศ รุกขจินดา

57. นายสมพงษ์ ใจมีธรรม

58. นางสาวสุธิดา จิ้วจันทร์

59. นายเสนีย์ กลั่นกล้า

60. นายโสรัจ รุ่งโรจน์

61. นายธวัชชัย มาจาก

62. นายชูศักดิ์ นิสโร

63. นายชาญชัย ธงชัย

64. นายวสุพล คัณทักษ์

65. นายสุธรรม กาญจนแก้ว

66. นายสมศักดิ์ พุ่มจันทร์

67. นายวิบูลย์ศักดิ์ มัยรัตน์

68 นายก้องเกียรติ มณฑาพันธุ์

69. นายสัมฤทธิ์ สุธาวา

70. นายฤทธิเดช อรรถสาร

71. นายแสนคม สุระสาย

72. นายนรัชชา ศรีเจริญ

73. นายทฤษฎี วิเศษ

74. นายวรัท คงโชคชัย

75. นายชาญชัย ม่านทอง

76. นายไพรัตน์ กาฬสุวรรณ

77. นายนำชัย วงวิลาศ

78. นายประสงค์ จันทรเกษ

79. นายธีรเกียรติ ทะแพงพันธ์

80. นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ

81. นายเฉลา จันทร์วิเศษ

82. นายวิทยา (กณพัฒน์) - ชุมนุมศิริวัฒน์

83. นายประพันธ์ สู่หนองบัว

84. นายวรวุฒิ เมืองตั้ง

85. นายยุวบุญ กองวงสา

86. นายสิทธิศักดิ์ ประยงค์แย้ม

87. นายจงรักษ์ รัตนสุภา

88. นายทองคำ วงษ์อูบ

89. นายแสวง อุทรักษ์

90. นายอุทัย ขวัญสุวรรณ

91. พันจ่าอากาศเอก วัฒนา หัสจันทร์

92. นายชาตรี คงสุวรรณ

93. นางจารุวรรณ ยนต์ตระกูล

94. นายเวณัย สุนทรพุทธศาสน์

95. นายนาฏศิลป์ แสนเสริม

96. นายธีระ แกล้วกล้า

97. นายสวาท รามสินธุ์

98. นายสำเริง ดาวเศรษฐ์

99. นายวินัย จันทนา

100. นายสุทัน กลั่งกลาง

101. นางสาวสายชล กรรณนุช

102. นายยเดช อักษรวงศ์

103. นางปรานอม สังข์อ่อน

104. นายปรีชา เหมาะเจริญ

105. นายสุบิน บุญทูล

106. นายชาติชาย สายเหนือ

107. นายพิพัฒน์ วิลาวัลย์

108. นายวิสุทธิ์ โรมินทร์

109. นายวิรุฬ ทองสุทธิ์

110. นายธวัช กิจทวี

111. นายจตุพร สีหนาท

112. นายประพันธ์ รัตนพันธ์

113. จ่าเอก สุริยันต์ สิงห์สวัสดิ์

114. นายฉัตรชัย เย็นทรวง

115. นายอมร ธรรมโสภณ

116. นายยงยุทธ หนองเหล็ก

117. นายอามล พันโสดา

118. นายเอกพงษ์ ขวานคร

119. นายชูชีพ มหโชค

120. นายวีระ สระทองแก่น

121. ร้อยตำรวจตรี สิทธิชัย เขียวสะอาด

122. นายเสนาะ ศรีนวล

ขอขอบคุณข้อมูล สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org
 

Advertisement Replay Ad
ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

ธนารักษ์ชงครม. อนุมัตินำเหรียญกษาปณ์ ร.10 ออกใช้

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

รู้หรือไม่? ปรับใหม่ภาษีมนุษย์เงินเดือน

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

ไทยเบฟ เตรียมซื้อกิจการเบียร์เวียดนาม 'Sabeco'

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

หมดข้ออ้างเรื่องออมเงินง่ายๆ ด้วยการเปิดบัญชีบนมือถือ

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์