เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กรายชื่อบอร์ด "" ใครอยู่-ใครไป

งานด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกเหนือจากการสร้างความปรองดอง

การขับเคลื่อนแน่นอนย่อมส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ(บอร์ด) รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

มีบอร์ดหรือกรรมการคนใดบ้างที่ต้องลาออก หรือยังต้องอยู่ต่อ

---------------------

กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการธนาคาร (ลาออกแล้ว)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ถูกจับตาว่าจะลาออกตามหรือไม่ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และการทำหน้าที่ในฐานะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตอบสนองงานรัฐบาลชุดก่อนต่อเนื่อง

กรรมการ

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ถูกจับตาเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่แล้ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ถูกจับตาเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่แล้ว

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการบริหาร

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

ธนาคารออมสิน


นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน แต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดก่อน อดีตหน้าห้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

กรรมการ

 

นายประเสริฐ หลุยเจริญ สามีนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรมช.คลัง ชุดก่อน ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่

นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

นายวัชรา ตันตริยานนท์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

นายประภาศ คงเอียด

นายชัยธวัช เสาวพนธ์

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ประธานกรรมการ

 

กรรมการ

นายธงทอง จันทรางศุ มีบทบาทและมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ยังไม่ลาออก

นางศิริพร เหลืองนวล

นายกฤษดา รักษากุล

พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี

ดร.กฤษดา มาลีวงศ์

นายสมบัติ อยู่เมือง

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

นายธานินทร์ อังสุวรังสี

นางอังคณา ไชยมนัส


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ประธานกรรมการ (อธิบดีกรมศุลกากร)

 

กรรมการ

 

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร กรรมการและเลขานุการ (ลาออกจากตำแหน่งผอ.สลากฯ แล้ว)

พล.ท.รุจวินท์ กิจวิทย์ แต่งตั้งตามมติครม.

นายวีรภัทร ศรีไชยา แต่งตั้งตามมติครม.

พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้งตามมติครม.

(ทั้ง 3 รายมีแนวโน้มจะลาออก เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากครม.ในรัฐบาลที่แล้ว)

นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (รองปลัดฯมหาดไทย)

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)

นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป ผู้แทนสำนักงบประมาณ (รองผอ.สำนักงบประมาณ)

ดร.มนัส โนนุช ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ (รองเลขาธิการสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ)

 

กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

 

น.ต.ศิธา ทิวารี ประธาน (ลาออกแล้ว)

พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ (บอร์ดมีมติแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดแทนน.ต.ศิธา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา)

 

กรรมการ

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. อดีตผู้บริหารบริษัทไทยคม

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกทม.

พลต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ (ลาออกแล้ว)

นายถิรชัย วุฒิธรรม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.)

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล (ลาออกแล้ว)

นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ

นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกฯรัฐบาลที่แล้ว

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร

นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความพรรคเพื่อไทย (ลาออกแล้ว)

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับแต่งตั้งสมัยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรมว.คมนาคม

 

กรรมการ

 

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่แล้ว

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี นักกฎหมาย

นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร นักธุรกิจเจ้าของ บริษัท สถาปนิก สุธรรม จำกัด นักธุรกิจใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ (รฟม.)

น.ส.รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ นักธุรกิจใกล้ชิดตระกูลชินวัตร

 

Advertisement Replay Ad
ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

ไขปัญหา ค่าลดหย่อนภาษีคืออะไร?

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์