ไทยประกันชีวิต ชูนโยบาย 7 ดี 7 เก่ง พัฒนาตัวแทนประกันสู่ Life Planner

ไทยประกันชีวิต ชูนโยบาย 7 ดี 7 เก่ง พัฒนาตัวแทนประกันสู่ Life Planner

ในภาวะที่ธุรกิจประกันชีวิตแข่งขันกันสูง เกิดช่องทางขายใหม่ๆ หลากหลาย

คนขายประกันจะต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามไปด้วย

พวกเขาต้องทำอย่างไร ?

ไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ยอมรับว่า ปัจจุบันการแข่งขันของตลาดประกันชีวิตยังคงรุนแรง โดยเฉพาะเกิดการพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การขายผ่านธนาคาร หรือแบงก์แอสชัวรันซ์ การขายตรงทั้งที่ผ่านทางโทรศัพท์และไดเร็กต์เมล์ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฝ่ายขายเพื่อให้มีความพร้อมสามารถแข่งขันได้จึงเป็นเรื่องสำคัญในชั่วโมงนี้

ไทยประกันชีวิตได้จัดทำโครงการ Financial Future ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการวางแผนความพร้อมทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรฝ่ายขายนำเสนอแบบประกันได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้และบริโภคข้อมูลมากขึ้น รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับการประกันชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น บุคลากรฝ่ายขายจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและพฤติกรรมการขายโดยเน้นการทำงานในเชิงข้อมูลให้มากขึ้น

ในปีนี้ไทยประกันจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายขายให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต โดยยกระดับขึ้นเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต หรือ Life Planner ดังนั้นการพัฒนาเครื่องมือการขาย Financial Future จึงเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรฝ่ายขายที่จะก้าวสู่การเป็น Life Planner เพื่อให้บุคลากรฝ่ายขายค้นหาความต้องการและวางแผนทางการเงินที่สนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

ไชย บอกถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับบุคลากรให้เป็นหัวหอกในการขยายธุรกิจ พร้อมทั้งขยายความต่อไปถึงรายละเอียดของโครงการ Financial Future ให้ฟังว่า ประกอบด้วย 1.แบบสำรวจวางแผนความพร้อมทางการเงิน เป็นแบบสำรวจเพื่อค้นหาความต้องการพื้นฐานของลูกค้า และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการต่างๆ เพื่อเลือกสิ่งที่จำเป็นนำไปสู่การวางแผนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

2.สมุดภาพวางแผนความพร้อมทางการเงิน เครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรฝ่ายขายสามารถเปิดใจลูกค้าสู่การค้นหาความต้องการได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง

3.ซีดีโปรแกรมวางแผนความพร้อมทางการเงิน ซีดีสำเร็จรูปที่ช่วยให้บุคลการฝ่ายขายพร้อมทำงานได้ทันที เหมาะสำหรับฝ่ายขายที่ชำนาญการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเปิดการขายเช่นเดียวกับสมุดภาพ

โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายในปี 2552 ของไทยประกันชีวิตนั้น ไชย เน้นย้ำว่า จะดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศว่าฝ่ายขายของไทยประกันจะต้องเป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต โดยต้องพัฒนาสู่การเป็น Life Planner ภายใต้แนวนโยบาย 7 ดี 7 เก่ง

นั่นคือบุคลากรฝ่ายขายจะต้องพร้อมรอบรู้และรู้ในทักษะ 7 ด้านที่สำคัญ คือด้านการประกันชีวิต ด้านการเงิน-การลงทุน-ภาษี ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัยพื้นฐาน ด้านจิตวิทยา และที่สำคัญต้องมีจิตใจในการให้บริการ

ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องถึงพร้อมด้วยความดี 7 ประการ คือการทำดีในฐานะวิศวกรสังคม ทำหน้าที่เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง มีน้ำใจดี อันถือเป็นทุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนไทย การยึดมั่นในหลักมนุษยนิยม หรือเชื่อในความดีของผู้อื่น การมีคุณประโยชน์ภิบาล คิดถึงคุณประโยชน์มากกว่าแสวงหากำไร การมีจริยธรรม ละอายต่อการทำชั่วหรือมีหิริโอตตัปปะ มีนวัตกรรมทางความคิดและปัญญา และที่สำคัญจะต้องเป็นคนไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นมืออาชีพ

แน่นอนว่าการจะก้าวไปถึงจุดนั้นต้องใช้เวลาและอาศัยปัจจัยหลายด้าน ทางไทยประกันจึงได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายตามแนวทาง 7 ดี 7 เก่ง โดยเปิดเวทีให้ฝ่ายขายตั้งแต่ระดับหน่วยและฝ่ายขายระดับบริหารได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต สินค้าของบริษัท การบริการ การวางแผนการขาย การวิเคราะห์ลูกค้า การสร้างและบริหารทีมงาน การบริหารการเงินส่วนบุคคล ฯลฯ

นอกจากนั้นยังมีการอบรมหลักสูตรต่างประเทศ การจัดวิทยากรต่างประเทศมาบรรยาย เพื่อเสริมความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต และสร้างกำลังใจในอาชีพ ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดโครงการ Seize the Day เป็นโครงการที่เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์สำหรับบุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ

สำหรับการพัฒนาบุคลากรส่วนอื่นๆ บริษัทไทยประกันชีวิตก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ไชย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเอง และหลักสูตรที่ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ โดยหลักสูตรเหล่านี้จะครอบคลุมความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ความรู้ด้านการบริหาร และความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อการใช้งานประจำวัน และการนำไปใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติม

โดยการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือบุคลากรสำนักงานใหญ่ บุคลากรสาขา และบุคลากรฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถจัดหลักสูตรได้ตรงกับความต้องการ ในบางหลักสูตรพนักงานอาจจะเรียนร่วมกันได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์

และที่มากกว่านั้นบริษัทได้จัดตั้ง Learning Center และจัดให้มีวิทยากรที่เป็นพนักงานประจำและวิทยากรจากฝ่ายการตลาดที่ได้รับประกาศนียบัตร จาก Learning Center สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีบริษัทจัดให้บุคลากรได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้

อย่างไรก็ตามซีอีโอของไทยประกันมองว่าการเรียนรู้ในหลักสูตรธุรกิจประกันชีวิตจากต่างประเทศยังเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรอยู่มาก จึงสนับสนุนจัดส่งบุคลากรให้รับการเรียนรู้จากสถาบันภายนอกด้วย โดยบริษัทรับภาระค่าใช้จ่ายและมอบเงินรางวัลเมื่อสอบผ่าน

Advertisement Replay Ad
กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์