ครม.ผ่านร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ เปิดทางนำทรัพย์สินอื่นขอกู้สถาบันการเงินได้

ครม.ผ่านร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจฯ เปิดทางนำทรัพย์สินอื่นขอกู้สถาบันการเงินได้

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (วันที่ 9 กรกฎาคม 2552) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นหลักประกัน ในการขอสินเชื่อได้ เนื่องจากในปัจจุบันระบบการนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการจำนอง (จำกัดเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่จะนำมาจำนองได้) และการจำนำ (ต้องส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้) ทำให้ทรัพย์สินอื่น ๆ ในกิจการอีกมากมายที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น กิจการ สินค้าคงคลัง เครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ เป็นต้น ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ทำให้ผู้ประกอบกิจการขาดโอกาสในการขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป

ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายเพื่อเข้ามารองรับทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้ โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถใช้สอย จำหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อไปได้ และสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกัน เพื่อให้ความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ด้วย รวมทั้ง มีระบบบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว ซึ่งจะเปประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ให้หลักประกัน และยังเป็นการลดภาระของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดี

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้

- ทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

-การทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และต้องจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน เช่น ผู้ให้หลักประกันมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย จำหน่ายจ่ายโอนหลักประกันได้ ส่วนผู้รับหลักประกันมีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินได้

-ลำดับบุริมสิทธิ กำหนดให้เป็นไปตามลำดับวันและเวลาในการจดทะเบียน ทั้งการจดทะเบียนจำนอง และการจดทะเบียนหลักประกันตามร่างกฎหมายนี้

-กระบวนการบังคับหลักประกัน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ หลักประกันที่เป็นกิจการต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินอื่น เจ้าหนี้สามารถดำเนินการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินนั้นได้

สำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... นั้น เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... โดยให้เจ้าหนี้ยังสามารถได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เต็มจำนวนหนี้ ในกรณีเจ้าหนี้บังคับจำนองแล้วราคาทรัพย์สินที่จำนองต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระหรือเมื่อนำทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ และกำหนดให้ผู้จำนองไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นด้วย

ในภาวะที่การขอสินเชื่อยังไม่มีความคล่องตัว การมีร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาเสริมระบบการนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อของระบบปัจจุบันให้มีทรัพย์สินที่หลากหลายมากขึ้น และให้เจ้าหนี้มีบุริมสิทธิในการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินนั้นได้ก่อนเจ้าหนี้สามัญอื่น ๆ จะเป็นการเพิ่มทางช่องทางและโอกาสในการขอสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ในการรับทรัพย์สินตามร่างกฎหมายนี้เป็นหลักประกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ได้รับการเพิ่มทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เกิดความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

Advertisement Replay Ad
เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์