เปิดผลสอบสตง.ทุจริต ตลาดซันเดย์ ชงฟันอดีตบิ๊ก ร.ฟ.ท.และพวกส่อเอื้อเอกชน !!

เปิดผลสอบสตง.ทุจริต ตลาดซันเดย์ ชงฟันอดีตบิ๊ก ร.ฟ.ท.และพวกส่อเอื้อเอกชน !!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ นายไพฑูรย์ ทิพยทัศน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีการให้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารและให้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ (ตลาดซันเดย์) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ไปถึงนายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารตรวจสอบ 76 หน้ากระดาษ

รายงานดังกล่าวได้ระบุถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารผลประโยชน์จากการนำที่ดินอันมากมายซึ่งอยู่ในความครอบครองของ ร.ฟ.ท. ไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง โดยผลการตรวจสอบของ สตง. ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ 2 ประเด็น คือ 1.กับนายจิตต์สันติ ธนะโสภณ อดีตผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. พยายามทำให้บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด เช่าเพื่อก่อสร้างอาคารและดำเนินการจัดหาประโยชน์ โดยไม่ได้มีการประมูลให้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย และแสดงให้เห็นความมุ่งหมายในการพยายามรายงานข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทธนสารสมบัติฯ

ประเด็นที่ 2.คือ สตง.ยังตรวจสอบพบอีกว่า ต่อมาบริษัทธนสารสมบัติฯ ได้ทำผิดสัญญาเช่ากับ ร.ฟ.ท. แต่ ร.ฟ.ท.ไม่ได้เร่งรัดบังคับให้บริษัทธนสารสมบัติฯชำระค่าปรับตามที่สัญญากำหนดไว้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ที่ควรได้รับเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ สตง.ปรากฏว่า ร.ฟ.ท.ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร กำหนดเวลาการเช่า 2 ปี (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2549-31 มีนาคม 2551) และทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์ กำหนดเวลาเช่า 10 ปี (1 เมษายน 2551-31 มีนาคม 2561) ในบริเวณพื้นที่บางส่วนในแปลง 6/1 (โซนเอ) ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมรัตน์การค้า เคยเป็นผู้ชนะการประมูล แต่ไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่บางส่วน เพราะถูกขัดขวางจากผู้ค้าเดิมในพื้นที่ ต่อมา ร.ฟ.ท.จึงกันพื้นที่ส่วนที่มีปัญหาดังกล่าวออกก่อนที่จะบอกเลิกสัญญา

เมื่อนำพื้นที่ส่วนที่กันออกมาจัดหาประโยชน์ใหม่อีกครั้ง จึงได้บริษัทธนสารสมบัติฯเข้ามาทำสัญญาเช่ากับ ร.ฟ.ท. รวมไปถึงพื้นที่บางส่วนในพื้นที่แปลง 6/3 (โซนซี) ที่บริษัท พระสุก่อสร้าง จำกัด เป็นคู่สัญญาในการเช่าพื้นที่ปลูกสร้างอาคารกับ ร.ฟ.ท.เช่นเดียวกัน ต่อมาภายหลัง ร.ฟ.ท.ได้นำพื้นที่แปลงที่ 6/3 โซนซี มารวมกับพื้นที่ส่วนที่กันออกจากแปลง 6/1 โซนเอ มาดำเนินการจัดหาประโยชน์ใหม่ แล้วได้บริษัทธนสารสมบัติฯมาเป็นผู้เช่า ทั้งๆ ที่การรถไฟฯไม่ได้มีการเปิดประมูล

นายจิตต์สันติ ผู้ว่าการการรถไฟฯในขณะนั้น ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ในบริเวณตลาดซันเดย์ที่ย่านพหลโยธิน มีนายยุทธนา ทัพเจริญ รองผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธาน ซึ่งต่อมาได้นำเสนอต่อนายจิตต์สันติ เห็นควรให้บริษัทธนสารสมบัติฯได้รับสิทธิการเช่า โดยให้เหตุผลว่าบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้ค้าส่วนใหญ่ในพื้นที่ ผู้ว่าการการรถไฟฯจึงได้นำความเห็นของคณะกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติเช่า ตามระเบียบกรณีที่การรถไฟฯเห็นว่าโดยสภาพไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการประมูล

อย่างไรก็ตาม ที่ดินที่การรถไฟฯนำมาให้บริษัทธนสารสมบัติฯเช่านั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่การรถไฟฯเคยนำออกมาประมูลและสามารถดำเนินการประมูลจนได้ หจก.ศรีสมรัตน์การค้า และบริษัท พระสุก่อสร้าง จำกัด มาเป็นผู้เช่า ดังนั้นการจัดหาประโยชน์ใหม่การรถไฟฯก็ควรดำเนินการประมูลก่อน ไม่เพียงเท่านี้ นายจิตต์สันติได้รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการการรถไฟฯ โดยอ้างว่าดำเนินการหารือกับกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมแจ้งให้การรถไฟฯพิจารณาตามความเหมาะสม แต่กลับไม่มีหลักฐานมายืนยันเมื่อ สตง.ร้องขอ จึงทำให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการรายงานข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการการรถไฟฯ เพื่อให้มีการอนุมัติกับบริษัทธนสารสมบัติฯ

ทั้งนี้ยังปรากฏหลักฐานอีกว่า เมื่อนายปาณฑพ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน มีอำนาจลงนามในสัญญาเช่าแทนการรถไฟฯ ตามคำสั่ง ร.ฟ.ท. ระหว่างนั้นได้มีการนำเสนอร่างสัญญาเช่าที่ดินของบริษัทธนสารสมบัติฯเข้ามาให้นายปาณฑพลงนามตามหน้าที่ จึงมีการขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับการหารือกระทรวงคมนาคม ตามมติคณะกรรมการการรถไฟฯ ทำให้นายยุทธนาในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา เรียกให้นายปาณฑพส่งร่างสัญญาเช่ากลับคืน

หลังจากนั้นนายจิตต์สันติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้นายทวีศักดิ์ สุทธิเสริม ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์เป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจลงนามสัญญาเช่าในพื้นที่แปลงดังกล่าวทั้งหมดแทนการรถไฟฯ

จากพฤติการณ์ทั้งหมด สตง.จึงสรุปได้ว่า อาจเข้าข่ายลักษณะความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 ให้มีการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายกับนายจิตต์สันติ และคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ รวมถึงดำเนินการทางวินัยกับคณะกรรมการพิจารณานี้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนประเด็นบริษัทธนสารสมบัติฯผิดสัญญาเช่ากับการรถไฟฯ หลังครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี โดยไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และอ้างว่าไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจากมีผู้เช่าเดิมไม่ยอมออกจากพื้นที่นั้น ต้องชำระค่าปรับรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 58,052,596 บาท

แต่ทั้งหมดนี้ปรากฏว่าการรถไฟฯยังไม่ดำเนินการบังคับค่าปรับและหนี้ค้างชำระจากบริษัทแต่อย่างใด ทำให้เสียหายต่อผลประโยชน์ที่การรถไฟฯควรได้รับ

รายงานดังกล่าว สตง.เสนอให้ผู้ว่าการการรถไฟฯสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดค่าปรับและหนี้ค้างจากบริษัทธนสารสมบัติฯโดยเร็ว หากพิจารณาดำเนินการได้ก็ให้หาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้และดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ธนสารสมบัติพัฒนา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 23/7 ซอยชัยพฤกษ์ 23 แขวงและเขตสะพานสูง กทม. ประกอบกิจการประมูลที่ดินเพื่อสร้างอาคาร นางรัตนา ต่อสุทธิ์กนก เป็นผู้มีอำนาจ ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้น 7 คน ได้แก่ 1.นางอิสรีย์ ศรีอินเดีย ในสัดส่วนร้อยละ 37 รองลงมาคือ น.ส.ธิดา โชติชัยพิทักษ์กุล ร้อยละ 25 และนายอนุลักษณ์ โชติชัยพิทักษ์กุล สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 20

นอกนั้นมีนายไพศาล โชติชัยพิทักษ์กุล ร้อยละ 7, นางศิริรัตน์ ถวิลวงษ์ ร้อยละ 5, นางรัตนา ต่อสุทธิ์กนก และ น.ส.สุนิตย์ จงวัฒนา ร้อยละ 3 ปี 2546 ขาดทุน 2 หมื่นบาท, ในปี 2547 ขาดทุน 3 หมื่นบาท, ปี 2548 ขาดทุน 2.6 หมื่นบาท, ปี 2549 ขาดทุนถึง 3,491,553.25 บาท และในปี 2550 ขาดทุน 13,286,976.70 บาท

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์