เผยผลสำรวจมนุษย์ไอซีทีพุ่ง 4 แสนคน ราชการ-เอกชนเงินเดือนสูสี1.8หมื่นบาท

เผยผลสำรวจมนุษย์ไอซีทีพุ่ง 4 แสนคน ราชการ-เอกชนเงินเดือนสูสี1.8หมื่นบาท

เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีของภูมิภาคอาเซียน แต่ซึ่งการต้องการจะเป็นผู้นำทางด้านนี้ได้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ จำนวนบุคลาการด้านไอซีที และจำนวนงบประมาณจะต้องมีจำนวนเพียงพอ

ก่อนหน้านี้ รายงานดัชนีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายงานว่า งบประมาณของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี 2548 มีเพียงร้อยละ 0.24 ของ จีดีพี เท่านั้น

ล่าสุด เพื่อทราบถึงภาวะการณ์ของจำนวนบุคลากรด้านไอซีที สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2551 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ทำงานด้านไอซีทีทั้งสิ้น 403,842 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 38,589 คน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57 โดยเป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 89.6

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบผู้ทำงานด้านไอซีที ต่อผู้ทำงานทั้งหมดตั้งแต่ปี 2549-2551 พบว่า มีจำนวนผู้ทำงานด้านไอซีทีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.006 1.007 และ 1.091 จากอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ทำงานด้านไอซีที/ผู้ทำงานทั้งหมด

ข้อที่น่าสังเกตคือ ผู้ทำงานด้านไอซีที มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี แต่สัดส่วนค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับผู้ทำงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ผู้ทำงานด้านไอซีที ทำงานอยู่ในภาคกลางมากที่สุด 113,434 คน รองลงมาคือ กรุงเทพฯ 112,805 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72,981 คน ภาคเหนือ 62,128 คน และภาคใต้ 42,556 คน

จะเห็นได้ว่า ผู้ทำงานด้านไอซีทีส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ซึ่งมากกว่าร้อยละ 56 ของผู้ทำงานด้านไอซีทีทั้งหมด

กลุ่มผู้ทำงานที่ต้องใช้ทักษะด้านไอกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ) มีประมาณ 115,531 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยมีผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ร้อยละ 10.7

รองลงมาคือ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 9.3 โดยทำงานเป็นผู้ปฏิบัติการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุมหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ โดยทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

ส่วนผู้ทำงานที่ต้องใช้ทักษะด้านไอซีทีต่ำ (ช่างเครื่องและช่างปรับด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์) มีประมาณ 288,311 คน หรือร้อยละ 71.4 ซึ่งได้แก่ ผู้ทำงานด้านช่างเครื่องและช่างปรับด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ามีจำนวนมากที่สุด ร้อยละ 45.3 รองลงมาเป็นช่างเครื่องและผู้ให้บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 15.6 ช่างติดตั้ง ช่างซ่อมแซมสายส่งกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 6.6 และน้อยสุดคือ ผู้ทำงานเป็นช่างปรับด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 0.4

หากพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า ผู้ทำงานด้านไอซีทีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ไม่สูงนักคือ อยู่ในกลุ่มอายุ 25-29 ปี ซึ่งเป็นจำนวนอายุที่มีผู้ทำงานมากที่สุด 100,010 คน หรือร้อยละ 24.8 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-34 ปี จำนวน 71,777 คน หรือร้อยละ 17.8 กลุ่มอายุ 40-49 จำนวน 71,450 คน หรือร้อยละ 17.7 นอกนั้นที่เหลือจะกระจายตามกลุ่มอายุต่างๆ

ผู้ทำงานด้านไอซีทีส่วนใหญ่ ทำงานอยู่ในภาคบริการและการค้ามากที่สุด 291,190 คน หรือร้อยละ 72.1 รองลงมาเป็นภาคการผลิต 110,778 คน หรือร้อยละ 27.4 ที่เหลืออยู่ในภาคเกษตรกรรม 1,872 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 เท่านั้น

ผู้ทำงานด้านไอซีทีส่วนใถานภาพทำงานเป็นลูกจ้าง ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 310,486 คน หรือร้อยละ 76.9 ของผู้ทำงานด้านไอซีทีทั้งหมด โดยอยู่ในภาคเอกชน 227,541 คน หรือร้อยละ 73.3 และทำงานในภาครัฐบาล 82,945 คน หรือร้อยละ 26.7

เปรียบเทียบกับปี 2550 มีลูกจ้างด้านไอซีทีทำงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 17,430 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และเพิ่มขึ้นในภาครัฐบาล 4,579 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8

ส่วน เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ลูกจ้างไอซีทีได้รับ โดยเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 18,495 บาท โดยลูกจ้างในภาคเอกชนได้รับค่าจ้างเดือนละ 18,594 คน ลูกจ้างรัฐบาลได้รับเดือนละ 18240 บาท

ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาแนวโน้มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน ตั้งแต่ปี 2544-2551 พบว่า ค่าจ้างของลูกจ้างในภาครัฐบาลมีแนวโน้มสูงกว่าภาคเอกชนมาตลอด แต่ในปี 2551 พบว่า ภาคเอกชนกลับสูงกว่าภาครัฐบาล และที่สำคัญค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงกว่าปีที่ผ่านมา

Advertisement Replay Ad
มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์