ดึง"โจเซฟ สติกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์โนเบล ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดความก้าวหน้าในประเทศ ควบคู่กับจีดีพี

ดึง"โจเซฟ สติกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์โนเบล ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดความก้าวหน้าในประเทศ ควบคู่กับจีดีพี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่อาคารศศปฐศาลา สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดเสวนา "ทิศทางและการวัดความก้าวหน้าของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งงยืน โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถานำถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนว่า ขณะนี้ประเทศกำลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศไทย รวมถึงวิกฤติทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยก จึงเป็นสิ่งท้าทายของสังคมไทยในการทำให้สังคมกลับสู่ความร่มเย็น ซึ่งนายกฯได้มอบหมายให้สสส.เป็นตัวประสานเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดทางสังคมที่นอกเหนือจากการวัดผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่กำลังจะประกาศใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ได้กำหนดชัดถึงการนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลัก โดยวัดทั้งประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ครอบคลุมถึงมิติการศึกษา สุขภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

นายอภิรักษ์ กล่าวว่า กระแสการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ที่ตื่นตัวมากในช่วงปี 2549 ที่เจ้าชายจิ๊กมี่ แห่งภูฐาน เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความสุขและความพึงพอใจทางสังคม แต่หลายคนมองว่า ภูฐานอาจมีความแตกต่างในสังคมไทยที่มีลักษณะความเป็นเมืองมากขึ้น ขณะที่ UNDP ได้มีการวัดผลเรื่องดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พบว่า ความสุขของคนในเมืองน้อยกว่าสังคมชนบทที่เป็นเกษตรกรรม แสดงว่าการพัฒนาที่มุ่งสร้าความเจริญด้านเศรษฐกิจ ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของความสุข นั่นคือสิ่งที่นายกฯและคนในสังคมเห็นว่าเป็นการแปรวิกฤติเป็นโอกาส จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไทยเข้มแข็ง เพื่อใช้ในปี 2553-2555 ไว้ 3 ด้านคือ 1. การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และการวางรากฐานของระบบการศึกษา 2. การวางโครงสร้างพื้นฐานระบบสุขภาพให้สังคมไทย และ 3. การวางระบบโครงสร้าพื้นฐานในสังคม โดยไม่ก่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการเน้นการพัฒนาทางสังคมให้ไปสู่ความยั่งยืน โดยคงไม่จำเป็นต้องรอแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ในอีก 2 ปี

"การพัฒนาสังคมที่มีความสุขจะต้องเกิดความสมดุล โดยหวังให้ OECD และกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆของภูมิภาค รวมถึงภาคประชาชน และภาคธุรกิจ จะร่วมกันยกระดับประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ จะเชิญดร.โจเซฟ สติกลิตซ์ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล จะมาร่วมทำงานกับเครือข่ายของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดทางสังคมไทยในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน นายอภิรักษ์ กล่าว

ดร.จอห์น ฮอล หัวหน้าโครงการการวัดความก้าวหน้าของสังคม จากองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) กล่าวว่า การวัดผลตัวชี้วัดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากการวัดผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ขณะนี้เริ่มเกิดการตื่นตัวและเชื่อมโยงของแต่ละประเทศมากขึ้น สิ่งสำคัญในการวัดผลมีอยู่ 3 เรื่อง คือ จะวัดอะไร วัดอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งการจะวัดความก้าวหน้าทางสังคมนั้น คนในสังคมไทยเองจะต้องเป็นผู้นิยามว่าจะวัดอะไรบ้าง โดยมองว่าอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด สิ่งที่น่าสนใจคือ สังคมไทยจะสร้างความเท่าเทียมในการกระจายรายได้อย่างไร คนไทยต้องเป็นคนคิดในการกระจายความก้าวหน้า เช่น ความสุข และความยากจน เพราะผู้ที่จะได้ประโยชน์นการวัดความก้าวหน้าคือ ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะมีข้อมูลจากการวัดผลมาร่วมตัดสินใจ และฝ่ายนโยบายจะทำให้ฝ่ายนโยบายสามารถมองเห็นในภาพรวมและผนวชให้ทุกฝ่ายมาร่วมกัน

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า จากการสำรวจความสุขมวลรวมของคนไทยครั้งล่าสุดพบว่า แนวโน้มความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศลดลงอย่างมาก จาก 7.15 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน เหลือเพียง 5.92 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยคนไทยมีความสุขน้อยที่สุดในเรื่องบรรยากาศทางการเมือง (2.87) หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของรัฐบาล (3.61) สภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศ (4.06) สภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (5.19) และความเป็นธรรมทางสังคม (4.26) ขณะที่ร้อยละ 88 เห็นว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตามความสุขของประชาชนยังคงมีมากในเรื่อง ความจงรักภักดี (9.24) ครอบครัว (7.67) สุขภาพกาย (7.35) และสุขภาพใจ (7.26) ทั้งนี้ความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากกว่าการวัดผลในเรื่องปากท้องเพียงอย่างเดียว

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้จัดการโครงการนำรองการพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ สสส. กล่าวว่า การวัดผลที่เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวได้ส่งผลกระทบมาแล้วในประเทศอังกฤษ ที่พยายามใช้เวลาถึง 30ปี ทำให้จีดีพีโตถึง 300 % ในทางกลับกันตัวชี้วัดทางสังคมกลับโตน้อยกว่า 10% ซึ่งการวัดผลความก้าวหน้าทางสังคม จะก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดี และการตัดสินใจที่อิงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ใช่กระแสหรือความหวือหวาชั่วคราว ดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคมไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนา แต่เป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้สังคมดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมนั้นในประเทศไทยมีตัวชี้วัดมากกว่า 100 ตัว ดังนั้นตัวชี้วัดทางสังคมไทยไม่จำเป็นต้องทำขึ้นมาใหม่ แต่ต้องจัดระบบให้ดีขึ้น โดยวางบทของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์