หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ผ่านผลงานประกวดที่ทำได้จริง

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ ผ่านผลงานประกวดที่ทำได้จริง

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้มีการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝก โดยโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นตัวอย่างและหาทางแนะนำให้ราษฎรได้นำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากหญ้าแฝกมีรากยาว หยั่งลึก ที่แผ่กระจายลงดินในแนวดิ่ง อันจะเป็นการช่วยอุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง และเมื่อนำมาปลูกชิดติดก้นอย่างแน่นหนา จะช่วยดักตะกอนดิน รักษาหน้าดินได้เป็นอย่างดี

ด้วยลักษณะ 2 ประการนี้ จึงทำให้หญ้าแฝกไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ดินเท่านั้น แต่ยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินที่สูญเสียธาตุอาหารให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มคุณภาพดินและอนุรักษ์น้ำ

จากแนวทางดังกล่าว ทางบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องหญ้าแฝก มาใช้ปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยานาดา สหภาพพม่า ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา โดยนำหญ้าแฝกจำนวนกว่า 2 ล้านกล้า มาปลูกหลังการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ บริเวณพื้นที่เขาสูงและลาดชัน ในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเทคนิควิธีด้านวิศวกรรมกับด้านพฤกษศาสตร์ผสมผสานกัน จนประสบผลสำเร็จด้วยดี สามารถช่วยป้องกันการพังทลายของดินตามธรรมชาติแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์ดินและรักษาความชุ่มชื่นของดิน ทำให้ระบบนิเวศของท้องถิ่นเกิดการปรับสมดุล ป่าจึงค่อยๆฟื้นตัวและเริ่มกลับสู่สภาพธรรมชาติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จึงได้ทูลเกล้าฯถวายเงินสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกของมูลนิธิโครงการหลวงปีละ 30 ล้านบาท ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวาระมหามงคล เมื่อปี 2549 ปตท.ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) และกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชประสงค์ และเพื่อเชิญชวน ส่งเสริมให้หน่วยงานของ ปตท. ชุมชน เครือข่ายต่างๆ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก

ขณะเดียวกันยังจัดให้มีการประกวดการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี 2550 จึงปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2550-2554 ที่สำนักงาน กปร.ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยปี 2552 เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ที่ยังเน้นการประกวดใน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก ที่เป็นการรณรงค์ต้นน้ำคือเน้นการขยายพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นสำคัญ และอีกประเภทคือ ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ที่เป็นการส่งเสริมในส่วนของปลายน้ำจากการนำเอาใบของหญ้าแฝกนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากตัดใบแล้วนำมาคลุมดินในแปลงเกษตร หรือนำมาเป็นส่วนผสมทำปุ๋ยหมัก นำมาเป็นอาหารสัตว์ หรือเย็บประกอบกันเพื่อใช้มุงหลังคาบ้าน แล้ว ยังสามารถนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้

สำหรับการประกวดดังกล่าวนี้ ได้เริ่มการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นมาและกำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 นี้ เพื่อชิงเงินรางวัล 2.075 ล้านบาท จากจำนวน 39 รางวัล โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 379 ผลงาน แบ่งออกเป็น ประเภทการปลูกหญ้าแฝก 123 ผลงาน ประเภทการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 23 ผลงาน ประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกประเภทบุคคลทั่วไป 113 ผลงานและประเภทนักศึกษา Design Camp 106 ผลงาน และการสรรหาหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างในการทำงานอีก 14 หน่วยงาน

โดยมีผู้ชนะจำนวน 49 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทการปลูก 18 ผลงาน ประเภทส่งเสริมการปลูก 6 ผลงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภททั่วไป 13 ผลงาน และนักศึกษาฯ 12 ผลงาน และหน่วยงานที่ได้รับการยกย่อง 7 หน่วยงาน

ส่วนปีนี้ จะมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนเท่าใดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมผลงานส่งเข้าประกวดอยู่ ซึ่งจะไปตัดสินในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 นี้ แต่จำนวนผลงานเข้าประกวดจะมากน้อยเท่าใดนั้น คงจะไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญ เพราะโครงการนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ดังคำของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้เคยกล่าวไว้ว่า พวกเราเคยชินกับคำพูดที่ว่า จะดำเนินตามรอยเบื้องยุคลบาท แต่การตามรอยเบื้องยุคลบาทที่แท้จริง คือการทดลองความจริงเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ เป็นแนวทาง เพราะการทดลองความจริงเป็นต้นทางของปัญญา

Advertisement Replay Ad
สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์