ครบมุมมองกับการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

ครบมุมมองกับการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ประจำไตรมาสเริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องตามหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งโดยทั่วไปมีการนำเสนอตัวเลขกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปรียบเทียบกับช่วงเวลาต่างๆ อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์นั้นควรให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความมีเสถียรภาพของกำไร เรียกว่าดูกันอย่างครบมุมมอง หลักการง่ายๆ คือ ควรจะมองจากหลัก 3 ป. ได้แก่ 1. ประจำ 2. ประสิทธิภาพ และ 3. ประกอบ

1. ประจำ หมายถึง กำไรที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ในการวิเคราะห์กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์นั้น ควรให้ความสำคัญกับกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกิดจากธุรกิจหลักของธนาคาร และสามารถใช้คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ได้แก่ (1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งเกิดจากการระดมเงินฝากมาเพื่อปล่อยสินเชื่อ และได้รับผลต่างของดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย (2) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และ (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการของธนาคาร

ในขณะที่ยังมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติประจำหรือเป็นรายการที่ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ รายการเหล่านี้ไม่สะท้อนศักยภาพในการทำกำไรของธนาคารอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถใช้คาดการณ์กำไรในอนาคตได้ ตัวอย่าง รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติประจำ เช่น กำไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินหรือการโอนสำรองกลับมาเป็นรายได้ ในขณะที่ รายการที่ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของผู้บริหาร เช่น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือค่าเผื่อการด้อยค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของผู้บริหาร

2. ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ตัวเลขกำไรสุทธิแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ ความสามารถในการหารายได้ที่สำคัญๆ ซึ่งมีอัตราส่วนทางการเงิน 3 ตัวที่สามารถช่วยบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ได้แก่

(1) ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม หรือที่เรียกว่า Return on Asset (ROA) ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนมาจากรายได้และค่าใช้จ่ายทุกๆ รายการ อันแสดงถึงประสิทธิภาพในการหารายได้จากสินทรัพย์ของธนาคาร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงต้องพิจารณาให้ลึกลงไปว่า รายได้หรือค่าใช้จ่ายประเภทใดมีนัยสำคัญต่อ ROA ซึ่งหากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ ก็นับได้ว่าเป็นผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากพึ่งพารายได้หลักเป็นสำคัญ

(2) อัตราส่วนต่าง Net Interest Margin (NIM) เป็นตัววัดที่ดีในธุรกิจธนาคาร เนื่องจากเป็นการพิจารณารายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ยและรายได้เงินปันผล ซึ่งเป็นรายได้หลัก ในกรณีที่ NIM มีความผันผวน ต้องพิจารณาหาสาเหตุ เช่น รายได้ดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากธนาคารมี NPL เพิ่มขึ้น หรือเกิดจากการปรับอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น และ (3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หากมีอัตราส่วนที่สูง อาจเนื่องจากมีจำนวนพนักงานเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับขนาดของธนาคารหรือพนักงานได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงมาก หรือทั้งสองอย่างรวมกัน และในกรณีที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นสูงมาก อาจเกิดจากการจ่ายชดเชยตามโครงการเกษียณอายุ

3. ประกอบ หมายถึง ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของสินทรัพย์ เพื่อสะท้อนถึงขีดความสามารถในการหารายได้ และภาระในการกันสำรอง ซึ่งจะมีผลต่อผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนั้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณภาพและความยั่งยืนของรายได้ เนื่องจากจะมีรายละเอียดให้ผู้วิเคราะห์ได้รับทราบนโยบาย และสาเหตุที่รายได้และค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนและพัฒนาระบบงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์อย่างครบมุมจากหลัก 3 ป. จะช่วยสร้างความเข้าใจต่อผลการประกอบการของธนาคารพาณิชย์ได้มากยิ่งขึ้น

Advertisement Replay Ad
นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ การจ้างงานเพิ่มขึ้น แต่พบปัญหาขาดแรงงานมีทักษะ

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

แรงงานไทย ควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเทรนด์หุ่นยนต์ - AI แทนที่

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ไฟแนนเชียล ไทมส์ ไม่เชื่อ 'สมาร์ทซิตี้' เป็นเมืองสำหรับประชากรในอนาคต

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

ร้านเบอร์เกอร์ In-N-Out แซงหน้า Google บริษัทน่าทำงานปี 2018

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

การบินไทย ติดอันดับ 8 สายการบินข้ามทวีปยอดเยี่ยม

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

เปิดเผยแล้ว 'เจ้าชายซาอุฯ' คือผู้ชนะการประมูลภาพเขียนชิ้นสุดท้ายของดา วินชี

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

SCB ปิด 59 สาขาปีหน้า สะท้อนเทรนด์ Digital Banking มาแน่

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

จากดอยสู่แก้ว การเดินทางของเมล็ดกาแฟที่เป็นมากกว่าเครื่องดื่มของคนเมือง

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

เผยโฉมเพชร 709 กะรัต ที่มีมูลค่าสูงถึง 212 ล้านบาท

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดน้ำมันทุกชนิด 40 สต. E85 ลง 20 สต. มีผลพรุ่งนี้

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

กรมธุรกิจพลังงานเสนอ ‘ยกเลิก’ แก๊สโซฮอล์ 91

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

รู้หรือไม่? 5 อาชีพนี้ขอกู้ยาก

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แนะตั้งองค์กรดูแล 'เงินออม' สำหรับวัยเกษียณ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กังวลไทยการเกิดต่ำ แนะรัฐควรส่งเสริมการมีบุตร

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

สหภาพยุโรป เผยรายชื่อ 17 ประเทศบัญชีดำ ฐานสนับสนุนการหลบเลี่ยงภาษี

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

ผักกวางตุ้งสดๆ เสิร์ฟผ่านเฟสบุ๊ค สร้างรายได้อย่างงามแก่เกษตรกร

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

อังกฤษและอียู ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องเงื่อนไข 'Brexit'

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

คู่แฝด Winklevoss มหาเศรษฐีพันล้านจาก Bitcoin คือใคร?

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

แนะนำหนังสือ 5 เล่ม ที่ Richard Branson อยากให้คุณได้อ่าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์