ผนึก 11 หน่วยงาน เตรียมพร้อมลงทะเบียนคนจน คาดไม่ต่ำ 14 ล้านราย

ผนึก 11 หน่วยงาน เตรียมพร้อมลงทะเบียนคนจน คาดไม่ต่ำ 14 ล้านราย

ผนึก 11 หน่วยงาน เตรียมพร้อมลงทะเบียนคนจน คาดไม่ต่ำ 14 ล้านราย

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

คลัง จัดลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 "อภิศักดิ์" เผย เน้นช่วย "สวัสดิการจริงๆ" ปลัดคลังคาดผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนรอบ นี้ไม่ต่ำกว่า 14 ล้านราย เร่งออกบัตรสวัสดิการใน มิ.ย. คาดเริ่มต้นให้สวัสดิการ 5-6 อย่าง "ค่าเช่าบ้าน" ได้ด้วย

วันนี้ (16 มี.ค.) กระทรวงการคลังได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)รวม 11 องค์กร เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การให้สวัสดิการผู้มีรายได้น้อยรอบนี้ จะเน้นการให้สวัสดิการ หลังจากรอบแรกที่ดำเนินการเมื่อปีที่แล้วมีการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อย 1,500-3,000 บาท เนื่องจากตอนนั้นยังทำเรื่องสวัสดิการอื่นไม่ทัน จึงต้องใช้เงินเติมเข้าไปเพื่อจุนเจือผู้ที่กำลังเดือดร้อนก่อน

"ครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการจริงๆ โดยผู้ที่ไปลงทะเบียนต้องนำบัตรประชาชนไปด้วย แล้วเราจะมีการทำบัตรสวัสดิการให้ ซึ่งจะมีรูปผู้มีสิทธิติดที่บัตร และในบัตรก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เราให้"

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากลงทะเบียนในวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. เสร็จและตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะจัดทำบัตรสวัสดิการให้ผู้มีรายได้น้อย โดยขณะนี้ตั้งเป้าว่าอยากออกบัตรให้ได้ในเดือน มิ.ย. ซึ่งสวัสดิการที่จะให้เริ่มแรกอาจจะมี 5-6 อย่าง อาทิ ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถเมล์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ประกันผู้มีรายได้น้อยหัวละ 99 บาท ค่าเช่าที่พักอาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ ประเภทของสวัสดิการนี้จะปรับได้ตามสถานการณ์

"ค่าสาธารณูปโภคก็ต้องดูว่าจะให้เป็นศูนย์เลยไหม หรือให้ 50% หรือ 25% ตามระดับรายได้ ต้องไปดูก่อน ส่วนค่าเช่าที่พัก ก็กำลังดูว่า ถ้าเขาเช่า 2,000 บาท เราก็อาจจะช่วย 500 บาท หรือ 1,000 บาท ก็แล้วแต่" นายสมชัยกล่าว

ทั้งนี้ ประเมินว่าผู้ที่จะมาลงทะเบียนรอบนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 14 ล้านราย จากรอบก่อนที่มาลงทะเบียน 8 ล้านราย


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ครั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง 11 หน่วยงานในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่

การรับลงทะเบียน การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ลงทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน และ การประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกบัตรสวัสดิการ โดยเบื้องต้นจะสามารถนำไปใช้ลดภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสาร เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบของการให้สวัสดิการ กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป


ในส่วนของผู้ที่จะมาลงทะเบียนในโครงการฯ นั้น สามารถขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th อีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อเตรียมกรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน

โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก เป็นต้น และต้องสำรวจว่าตนเองมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากกรอกแบบฟอร์มครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว ต้องลงนามรับรองความถูกต้อง และลงนามยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้

นอกจากนี้ ในวันลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ใดที่หนึ่งที่ตนเองสะดวก โดยยื่นแบบฟอร์มที่กรอกพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งควรเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่หรือแบบ Smart Card เนื่องจากต้องนำรูปบนบัตรประจำตัวประชาชนมาไว้บนบัตรสวัสดิการ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้กับทางราชการ โดยไม่ต้องให้หน่วยรับลงทะเบียนเก็บไว้

ในกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนกลับไป โดยเจ้าหน้าที่จะฉีกออกจากส่วนท้ายของแบบฟอร์ม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

สัปดาห์หน้ารถไฟฟ้าสีเหลือง,ชมพูเข้าครม.

สัปดาห์หน้ารถไฟฟ้าสีเหลือง,ชมพูเข้าครม.

ขสมก.ยันเลิกสัญญาเมล์NGVชงบอร์ดพรุ่งนี้

ขสมก.ยันเลิกสัญญาเมล์NGVชงบอร์ดพรุ่งนี้

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวลดลง 2.39 จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ปรับตัวลดลง 2.39 จุด

กรมธุรกิจพลังงานเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล

กรมธุรกิจพลังงานเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล

ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนม.40

ครม.เห็นชอบเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนม.40

SETบ่ายเปิดลบ5.23จุดแรงขายหุ้นกลาง-เล็ก

SETบ่ายเปิดลบ5.23จุดแรงขายหุ้นกลาง-เล็ก

สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร

สอท.เล็งนำซอฟแวร์ขนส่งบรรจุในหลักสูตร

สอท.หวังเอกชนโหลดซอฟต์แวร์ขนส่ง

สอท.หวังเอกชนโหลดซอฟต์แวร์ขนส่ง

สทท.ร่วมรพ.BHNสร้างความปลอดภัยแก่นทท.

สทท.ร่วมรพ.BHNสร้างความปลอดภัยแก่นทท.

เอกชนชี้สภาพอากาศเอื้อปลูกอ้อยปี60/61

เอกชนชี้สภาพอากาศเอื้อปลูกอ้อยปี60/61

กสิกรฯ จัดโปร สยบร้อน แจกเครดิตคืนเงินสูงสุด 17 %

กสิกรฯ จัดโปร สยบร้อน แจกเครดิตคืนเงินสูงสุด 17 %

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลบ5.02จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลบ5.02จุด

พณ.จับมือมาสเตอร์การ์ดให้ความรู้SMEs

พณ.จับมือมาสเตอร์การ์ดให้ความรู้SMEs

พณ.ติดตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้ชิด

พณ.ติดตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้ชิด

จับตาเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ

จับตาเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ

ย้อนรอยคดีดัง แชร์พันล้าน! ในอดีต

ย้อนรอยคดีดัง แชร์พันล้าน! ในอดีต

ก.แรงงานเปิดฟังความเห็นกม.คุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงานเปิดฟังความเห็นกม.คุ้มครองแรงงาน

โบรก คาด หุ้นไทยปรับตัวแดนบวก

โบรก คาด หุ้นไทยปรับตัวแดนบวก

เงินบาทเช้านี้แกว่งกรอบแคบรอปัจจัยใหม่

เงินบาทเช้านี้แกว่งกรอบแคบรอปัจจัยใหม่

หุ้นเอเชียขึ้นขานรับผลเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศส

หุ้นเอเชียขึ้นขานรับผลเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์