ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อ "หุ้นกู้-ตั๋วแลกเงิน"

ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อ "หุ้นกู้-ตั๋วแลกเงิน"

ควรรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อ "หุ้นกู้-ตั๋วแลกเงิน"

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

คอลัมน์ สถานีลงทุน โดย อภิรติ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บล.เอเซีย เวลท์


เมื่อหลายวันก่อน มีลูกค้ามาสอบถามเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ตั๋ว B/E ของบริษัทมหาชนที่มีชื่อเสียง อายุของตั๋ว 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ลูกค้าเห็นว่าน่าสนใจและอยากลงทุน เพราะช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไม่ปรับขึ้น กองทุน Term Fund ก็ให้ผลตอบแทนที่ลดลง หลังจาก กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่แล้ว จึงขอเอามาเล่าเป็นแนวทางการเลือกของผู้สนใจลงทุนตราสารหนี้นะคะ

ปัจจุบันบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯหลายแห่งที่กำลังขยายกิจการ หรือต้องการบริหารกระแสเงินสด บริษัทจะนิยมออกตราสารหนี้ เช่น ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เพื่อระดมเงินลงทุน มีการออกตราสารหนี้และเสนอขายได้ 2 วิธี คือ การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งในวิธีที่ 2 จะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) และมีมูลค่าหน้าตั๋วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และออกตั๋วได้ไม่เกิน 10 ฉบับ หรือถ้าเป็นกู้ จะเสนอขายได้ไม่เกิน 10 ราย

การเลือกลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้นั้น ขั้นแรกผู้ลงทุนควรรู้จักตราสารหนี้นั้น ๆ ก่อน อย่างน้อยต้องรู้ประเภทของตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ หรือตั๋ว B/E อายุของตราสารหนี้ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี อัตราดอกเบี้ยต่อปี เช่น 4% ต่ออายุการลงทุน หรือ 4% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือจ่ายแบบลอยตัว จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ เช่น ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สิทธิ์ในการเรียกร้องและเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น เป็นตราสารหนี้มีประกันหรือไม่มีประกัน เป็นต้น และวงเงินทั้งหมดที่ออกตราสารหนี้

ขั้นที่ 2 ผู้ลงทุนควรทราบข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ซึ่งมีหลัก 4 เรื่องที่สำคัญ คือ การดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารของบริษัท ฐานะการเงิน และแผนการในอนาคต เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะสามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้เราได้เมื่อครบอายุตราสารหนี้

เราควรเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทกับอุตสาหกรรมของธุรกิจประเภทนั้นด้วย บริษัทที่น่าสนใจควรดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือถ้าตั้งใหม่ ควรมีที่มาของรายได้ชัดเจน บริษัทควรมีความสามารถในการแข่งขันหรือมีคู่แข่งน้อย และเป็นประเภทธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตหรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ธุรกิจด้าน Logistic ธุรกิจด้าน Infrastructure หรือธุรกิจด้านการเงิน เช่น Leasing เป็นต้น

คณะผู้บริหารของบริษัทเป็นประเด็นหนึ่งที่เราควรพิจารณา ประสบการณ์ทำงานและประวัติของผู้บริหาร รวมทั้งการไม่มีเรื่องฉ้อโกงหรือผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้เราเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี งบการเงินของบริษัท ควรวิเคราะห์ย้อนหลังประมาณ 3 ปี เราจะได้เห็นถึงการเจริญเติบโตของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการ รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแผนการในอนาคตของบริษัทเป็นเข็มทิศชี้วัดทิศทางและการเจริญเติบโตของบริษัท

ผู้ลงทุนควรนำข้อมูลในขั้นที่1และขั้น 2 มาประกอบกันเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรเทียบข้อมูลของตราสารหนี้ว่าเหมาะสมกับการลงทุนของตนเองและความเสี่ยงที่ตนรับได้หรือไม่ นอกจากนี้ เราควรมีตัวเลขผลตอบแทนที่คาดหวังในใจว่าต้องการสักกี่เปอร์เซ็นต์ ตราสารหนี้ของบริษัทจำกัดทั่วไปจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือตราสารหนี้ที่มีประกัน จะให้ดอกเบี้ยต่ำตามไปด้วย

อีกสิ่งที่เราควรทราบคือ ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับทุกครั้งจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

วิธีการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเป็นอีกเรื่องที่เราควรทราบ ตั๋วแลกเงินหรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่หักผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนไว้เลยตั้งแต่วันที่ลงทุน เช่น ลงทุน 10 ล้านบาทในตั๋วแลกเงินอายุ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ดอกเบี้ยที่จะได้รับ 250,000 บาท หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% คิดเป็น 37,500 บาท ผู้ลงทุนจะใช้เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน 10,000,000-250,000+37,500 = 9,787,500 บาท เมื่อครบอายุ 6 เดือน ผู้ลงทุนจะได้เงินคืนมาทั้งหมด 10,000,000 บาท แบบนี้เรียกว่าการจ่ายดอกเบี้ยแบบ Discount

อีกแบบหนึ่งคือ การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบอายุตราสารหนี้ จากตัวอย่างเดียวกัน ผู้ลงทุนจะจ่ายเงิน 10,000,000 บาทในวันแรกที่ลงทุน เมื่อครบอายุตราสาร ก็จะได้รับเงินต้น 10,000,000 บาท กับดอกเบี้ยอีก 250,000-37,500 = 212,500 บาท ถ้าหุ้นกู้อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือน เมื่อครบอายุตราสารก็จะจ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

ช่วงนี้มีหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินออกมาให้เลือกมากมายแนวทางที่แนะนำคงช่วยในการพิจารณาเลือกลงทุนได้นะคะการลงทุนมีความเสี่ยง เราจะเลือกอย่างชาญฉลาดเพื่อลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในทุกช่วงจังหวะของเศรษฐกิจค่ะ

Advertisement Replay Ad
Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

Airbus ขายเครื่องบิน 430 ลำให้สายการบินชั้นประหยัด วงเงินเกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

แบงก์ชาติ ประกาศปี 2561 มีวันหยุดรวม 16 วัน -เพิ่มวันที่ 28 ก.ค.- 13 ต.ค. เป็นวันหยุดราชการ

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ขาย 33.27 บาทต่อดอลลาร์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

หุ้นปิดลบ 12.37 จุด ลดลง 995 หลักทรัพย์

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

'กรมสรรพากร' เตือนซื้อใบกำกับภาษีเท็จใช้ลดหย่อนภาษีระวังติดคุกไม่รู้ตัว

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

บิล เกตส์ ทุ่มเงิน 80 ล้านดอลลาร์ เนรมิตเมืองอัจฉริยะ

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ราคายางยังตกต่ำ สหกรณ์ขายยางไม่ได้ ขาดทุนกว่า 6 ล้านบาท

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

ช็อปช่วยชาติเวิร์ก! ยอดขายพุ่ง พาณิชย์คุยผู้ค้าลดราคา 20-80%

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

โรงรับจำนำกทม.ประมูลทรัพย์หลุดราคาถูก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์