ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์

สนับสนุนเนื้อหา

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางระดมทุนให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต และเป็นช่องทางการออมและสร้างผลตอบแทนแก่ภาคประชาชน ในทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ตลาดทุนระยะยาวสู่ปี 2563 “Towards Sustainable Growth” ให้ตลาดทุนไทยมีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนตลาดทุนภายใต้กลยุทธ์ Diversification-Digitalization-Sustainability-Internationalization หรือ D-D-S-I เพื่อให้คนไทยและเศรษฐกิจไทยได้ประโยชน์จากตลาดทุนอย่างแท้จริง

Diversification - เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก


ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาความหลากหลายทางธุรกิจ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนไทย และตอบสนองการขยายตัวของตลาดทุน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนให้เป็นผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลางให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

Digitalization - มุ่งสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวตามอย่างรวดเร็ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัล (digital exchange) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในระบบการซื้อขาย ระบบชำระราคา ระบบบริการข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร สามารถรองรับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย และเชื่อมโยงตลาดทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Sustainability - สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง


อีกภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ บทบาทในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่การบูรณาการแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการธุรกิจ (Environmental Social และ Governance: ESG) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมและพัฒนางาน ESG ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยังผลักดันแนวคิดการลงทุนเพื่อสังคม (social investment) และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาความยั่งยืน โดยร่วมเป็นสมาชิกของ UN Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE Initiative) เป็นแห่งแรกในอาเซียน เพื่อผลักดันการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และตลาดทุนโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Internationalization - นำตลาดทุนไทยสู่สากล สร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการเงิน


ปัจจุบัน การขยายตัวของตลาดทุนโลกไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ตลาดทุนที่มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั่วโลกได้ มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวมกลุ่มกับตลาดทุนในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อผนึกกำลังสร้างการเติบโต

รวมทั้งความร่วมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Exchanges) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องด้วยการส่งเสริมธุรกรรมข้ามตลาด ขณะเดียวกัน ยังพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อการลงทุนที่มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ในฐานะตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย ณ อาคารศูนย์การค้าสยาม ในช่วงแรกของการดำเนินการ การลงทุนในหุ้นยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับประชาชน การดำเนินนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเน้นหนักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดทุนให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันก็มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนของกิจการ

ทศวรรษต่อมา (พ.ศ. 2529-2538) เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดกว้างต่อประชาชนมากขึ้น และมีการพัฒนาการทำงานในหลายๆ ด้านเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล นับเป็นทศวรรษแห่งการเติบโตในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี การพัฒนาระบบบุคลากร และการบริการผู้ลงทุน

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2539-2548) ของการดำเนินงานเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผชิญทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤติต้มยำกุ้งซึ่งเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่กระหน่ำระบบเศรษฐกิจของไทย

ขึ้นทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2548-2558) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บเอาประสบการณ์จากช่วงขาขึ้นและขาลงที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานจนสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เทคโนโลยี นโยบายการลงทุนที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลจนได้รับการยอมรับในระดับสากล และด้านการขยายฐานผู้ลงทุนที่คนไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจในความหมายของ “การลงทุน” ในทุกมิติ

จนถึงวันนี้ 30 เมษายน 2558 รวมเป็นเวลา 4 ทศวรรษ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ ผ่านการริเริ่ม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ทั้งด้านสินค้า บริการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และความรู้การเงินการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ลงทุน ธุรกิจ และผู้ร่วมตลาด ให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างเต็มที่ในทุกยุคทุกสมัย ควบคู่กับการดูแลสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 14 ล้านล้านบาท คิดเป็น 120% ของ GDP ของประเทศ บริษัทจดทะเบียนคุณภาพในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 600 บริษัท มีอัตราการจ้างงานกว่า 1 ล้านคน และยังส่งผลดีต่อการจ้างงานในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำที่เกี่ยวเนื่องกันทั่วประเทศ บริษัทจดทะเบียนเหล่านี้ยังนำส่งภาษีนิติบุคคลให้กับรัฐนำไปใช้พัฒนาประเทศ คิดเป็นมูลค่าถึง 60% ของมูลค่าภาษีรวมที่จัดเก็บจากนิติบุคคลในประเทศทั้งหมดกว่า 500,000 ราย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่ออนาคตที่ดีของคนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งหวังให้คนไทยใช้ประโยชน์จากการลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนระยะยาวเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุข ซึ่งจากสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผลตอบแทนถึง 18% สูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ทั้งทองคำ พันธบัตร และเงินฝาก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง สร้างช่องทางเข้าถึงการลงทุนที่สะดวกและรวดเร็ว

ทั้งการจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพานิชย์ และสมาคมในตลาดทุน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ จนในปัจจุบัน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นมากและมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งมั่นสร้างผู้ลงทุนคุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุน เพื่อให้คนไทยบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน


สู่ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

 

Advertorial

 

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

ยิงปิ๊บ จ่าย QR Code ทั่วไทยได้ง่ายๆ กับ K PLUS

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

กระทรวงพาณิชย์จับมืออาลีบาบาจัดสัมมนาเปิดโลกอีคอมเมิร์ซ มุ่งเน้นกลุ่ม SME

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกต 'ช็อปช่วยชาติ' เอื้อประโยชน์คนรวย

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

ภาษีใหม่กระทบยอดขาย คลังเร่งช่วยโรงงานยาสูบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

กระทรวงคมนาคม ผนึก 5 หน่วยงาน เดินหน้าแก้ปัญหารถติดกทม.

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

นักการตลาด วิเคราะห์เหตุผลการเกิดจลาจลวุ่นวายช่วงเทศกาลลดราคา 'Black Friday'

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ยอดขาย 'รถพลังงานไฟฟ้า' ทั่วโลก ปีนี้ลุ้นแตะหลัก 1 ล้านคัน

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ประมูลซื้อขายเครื่องบินโบอิ้งผ่านออนไลน์ครั้งแรกโกยเงิน 1.57 พันล้านบาท

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ครม.ทุ่มงบ 248 ล้านบาท ทำอาคารเช่าสำหรับคนจน

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

ตลาดบ้าน-คอนโดฯ ส่อแววคึกคัก ดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นแรงซื้อ

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

8 สินค้าไทยโดนใจคนลาว ซื้อง่าย ขายคล่อง รวยไว

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์