10 อันดับธุรกิจเด่น – ธุรกิจดับ ครึ่งหลังปี58

10 อันดับธุรกิจเด่น – ธุรกิจดับ ครึ่งหลังปี58

10 อันดับธุรกิจเด่น – ธุรกิจดับ ครึ่งหลังปี58

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้าเปิดผลสำรวจแนวโน้มของธุรกิจ 10 ดาวรุ่ง 10 อันดับดาวร่วง ในครึ่งปีหลังของปี 2558 การแพทย์ ความงามยังครองอันดับ1 ดาวเด่น ขณะธุรกิจการเกษตรครองอันดับ1 ดาวดับเช่นเดิม

หลังจากผ่านไตรมาสแรกของปี 2558 มาแล้ว ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มของธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ถือเป็นการทบทวนกันอีกครั้งว่า ธุรกิจใดยังได้รับความนิยมหรือเป็นดาวเด่น 10 อับแรก และ มีธุรกิจใดบ้างเป็นธุรกิจดาวดับใน 10 อันดับแรก รวมถึงมีปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุน หรือมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ

ไปดูกันเลยครับ

10 อันดับธุรกิจเด่น ครึ่งปีหลัง ปี 2558

ธุรกิจ ปัจจัยสนับสนุน


1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สุขภาพและความงาม
• กระแสการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามมีมากขึ้น
• การบริการทางการแพทย์และความงามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
• เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย


2. ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ(Inbound)


• ภาครัฐให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
• จำนวนนักท่องเที่ยวในและรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมในแต่ละปีมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

3. ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร


• เป็นผลต่อเนื่องตากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรม
• ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของไทย เกื้อหนุนให้ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเติบโตตาม

4. ธุรกิจบริการการศึกษา

• กระแสความต้องการเรียนรู้มากขึ้นสังคมแห่งการเรียนรู้ในโลกยุค IT
• การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• การแข่งขันทางด้านการศึกษาหรือการสอบวัดระดับต่างๆ ยังมีอย่างต่อเนื่อง

5. ธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย


• ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน
• ผลตอบแทนที่จูงใจให้แก่ผู้ลงทุน ประกอบกับโยบายการหักลดหย่อนภาษีที่ยังมีต่อเนื่อง
• ช่องทางในการช่วยลดหย่อนภาษี
การลงทุนของบริษัทประกันชีวิตในธุรกิจอื่นๆ

6. ธุรกิจก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


• การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ
• การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย โรงแรมและพาณิชย์กรรม มีแนวโน้มการขยายตัวไปยังต่างจังหวัด
• การเข้าสู่ AEC จะส่งผลต่อความต้องการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย

7. ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


• การเข้าสู่ยุค 3G/4G และการพัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น
• ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

8. ธนาคารพาณิชย์/บ.หลักทรัพย์/บ.จัดการกองทุน


• อัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต่ำ จะเป็นการช่วยกระตุ้นการออมเงินในรูปแบบของการซื้อหน่วยลงทุน
• ช่องทางในการช่วยลดหย่อนภาษี

9. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์


• ความเป็นเมืองที่มีการเติบโต ทำให้ต้องการสินค้าทั้งวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างอาคาร หรือศูนย์การค้า ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการบริการการท่องเที่ยว
• การเปิด AEC ทำให้การค้าผ่านแดนขยายตัว การส่งออกสินค้าข้ามแดน ทั้งสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง สินค้าสำเร็จรูป
10.ธุรกิจสื่อออนไลน์/ดิจิตอลคอนเท็นต์
• การเข้าสู่ยุค digital
• ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และใช้โฆษณาสินค้าและบริการเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากซื้อ

“10 ธุรกิจดาวร่วง” ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558
ธุรกิจ ปัจจัยบั่นทอน


1. ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร และจำหน่ายปัจจัยการผลิต


• ภัยแล้ง
• ราคาผลิตผลทางการเกษตรมีแนวโน้มราคาลดลง
• อุปกรณ์และชิ้นส่วนของไทย มีต้นทุนการผลิตที่สูง และมีคู่แข่งที่สำคัญ คือ จีน ที่มีราคาถูก และจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดอาเซียน

2. ธุรกิจขายปลีก/ให้เช่าสื่อบันเทิงประเภท CD/DVD


• พฤติกรรมที่ผู้บริโภคหนังเปลี่ยนไปพึ่งเทคโนโลยีการดาวน์โหลดผ่านเวปไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการ ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
• ค่าลิขสิทธิ์ส่งผลทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานสูงขึ้น

3. ธุรกิจแปรรูปยางพารา


• ผลผลิตยางพาราในตลาดโลกมีมาก และความต้องการ ยางพาราในโลกยังไม่ฟื้นตัว
• จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทยได้ชะลอการนำเข้า เนื่องจากปริมาณสต็อกยางพาราอยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากต้องการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจในประเทศ

4. ธุรกิจขายรถมือ 1 และเต็นท์รถมือ 2


• ความกังกลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูง ราคาสินค้าแพง รวมถึงปัญหาหนี ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
• สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้การอนุมัติสินเชื่อมีสัดส่วนต่ำ

5. ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ (Leasing)


• ความกังกลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูง ราคาสินค้าแพง รวมถึงปัญหาหนี ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง
• สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้การอนุมัติสินเชื่อมีสัดส่วนต่ำ


6. ธุรกิจปั๊ม LPG

ราคาน้ำมันในตลาดโลก และในประเทศปรับตัวลดลง ส่งให้ประชาชนผู้ใช้รถหันไปใช้บริการน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

7. ธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG

• ราคาน้ำมันในตลาดโลก และในประเทศปรับตัวลดลง

8. ธุรกิจสายการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight)


• ไทยถูกประเมินพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) เกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศการประกาศของ ICAO
• บางประเทศไม่อนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) และอาจเพิ่มจำนวนประเทศขึ้นอีก

9. ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง


• มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาสหภาพยุโรปตัดสิทธิพิเศษทางภาษี
• ปัญหาการค้ามนุษย์และละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกลดอันดับลงไปอยู่ในขั้นที่ 3

10.ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• ความกังกลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูง ราคาสินค้าแพง
• กำลังซื้อของประชาชนยังคงชะลอตัว
• ต้นทุนการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าของไทยแข่งขันได้ค่อนข้างลำบากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

Advertisement Replay Ad
สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

สศช.ประกาศเศรษฐกิจไทยโตสูงสุดในรอบ 54 เดือน

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

Tencent ขึ้นแท่นบริษัทมูลค่าสูงสุดในเอเชีย มากกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

ลดหย่อนภาษีด้วยประกัน วิธีที่ขาดไม่ได้ ก่อนขอคืนภาษีครั้งต่อไป

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

คนรวยเพียง 1% ถือครองความมั่งคั่ง 'ครึ่งหนึ่ง' ของโลก

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

สายการบินนิวเจนเปิด 2 เส้นทางบินใหม่เริ่ม 3 ธ.ค. 2560

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

'Beyoncé' ขึ้นแท่นศิลปินหญิงรายได้สูงสุดในปี 2017 กวาดรายได้เข้ากระเป๋ากว่า 3 พันล้านบาท

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กระทรวงท่องเที่ยวคาดมาตรการลดหย่อนภาษีเริ่มใช้ปี 61

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

กรมบัญชีกลาง เผยมีผู้รับบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 5 พันล้าน

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้อยู่ในกรอบ 1,680 - 1,730 จุด

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

นิด้าโพล เผยคนไทยเกินครึ่งยอมซื้อลอตเตอรี่แพง เพราะเลขเด็ด!

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

Comcast พร้อมยื่นข้อเสนอแข่งกับ Disney ซื้อกิจการ 21st Century Fox

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

แนวคิดการลงทุน - 5 ข้อควรรู้ 'ก่อนคิด ออมในหุ้น'

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ธอส.ลดกระหน่ำ 'บ้านมือสอง-ที่ดิน' ลดสูงสุด 50% ราคาต่ำสุด 4 หมื่นบาท

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

ก.เกษตรฯ สั่งคุมพื้นที่ทำนาปรังห้ามเกิน 11 ล้านไร่

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

สารพัดวิธีดัดหลังผู้ค้าหวยชุด! กองสลากฯ ขู่ถ้ายังดื้อจะขายเอง

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

Adidas ได้รับรางวัล 'ยับยั้งแรงงานทาส' ร่วมกับอีก 3 บริษัท

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

ภาพเขียนสุดท้าย 'เลโอนาร์โด ดา วินชี' ใช้เวลาเพียง 20 นาที ปิดประมูลได้เงินเกือบ 1.5 หมื่นลบ.

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

เปิดตัว Dragoncard บัตรเครดิตที่จับจ่ายเงินด้วย 'บิตคอยน์'

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

นักเศรษฐศาสตร์ชี้แนวคิดตั้ง 'กระทรวงข้าว' ไม่ตอบโจทย์

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

กระทรวงคมนาคม ยกระดับสู่ยุคดิจิทัล-บัตรแมงมุมใช้กลางปี 61

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์