เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

เปิดหมด 122 รายชื่อ ป.ป.ช.ฟันทุจริตสอบนายอำเภอ

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดหมด 122 รายชื่อ ผู้ถูกชี้มูลความผิดคดีทุจริตต่อหน้าที่คัดเลือกนายอำเภอ ปี 52 ฟันเงียบวินัย -อาญา ช่วงปลายปี 56 "วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์" อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เจอคนแรก

  
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยผลการไต่สวนคดีทุจริตต่อหน้าที่ หรือส่อว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการในการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ปีงบประมาณ 2552 เบื้องต้น มีผู้เกี่ยวข้องและถูกชี้มูลความผิดเป็นจำนวน 122 คน และมีการส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องและถูกชี้มูลความผิด จำนวน 122 คน มีดังนี้

1. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

2. นายสำราญ ตันเรืองศรี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

3. นายครรชิต สลับแสง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เลขานุการกรม

4. นายอุดร เดชบุญช่วย

5. นายเพิ่มวุฒิ ญาณัปปสุต

6. นายเกรียงไกร หินันท์ชัย

7. นายวิสุทธิ์ วิไลรัตน์

8. นายธวัชชัย บุพลับ

9. นายปราโมทย์ สูญยี่ขันธ์

10. พันจ่าอากาศเอก สมบูรณ์ ศรีพันธ์

11. นายวีรวงศ์ สุบรรณพงษ์

12. นายอนันต์ ทองชาติ

13. จ่าเอก นิมิตร เข็มบุบผา

14. นายอุดม ปานสุขสาน

15. นายวิศิษฎ์ อโนนาม

16. นายวชิราวุธ วิไชโย

17 นายเอนก บุระพวง

18 นายธรรศพล พุ่มสุทัศน์

19. นายไพฑูรย์ โชยะสิทธิ์

20. นายทนงศักดิ์ รุ่งรัศมี

21. นายภูวนัย เกิดมาลัย

22. ว่าที่ร้อยตรี บุญส่ง เนียมหมวด

23. นายเมียน ชูกลิ่น

24. นายสมใจ ไพศาล

25. นายโอฬาร เปี่ยมรัตนจำรูญ

26. นายคิม ปรีเปรม

27. นายพุฒินาท เทพหิรัญโญ

28. นางสาวฒาลัศมา จุลเพชร

29. นายชัยวัฒน์ วีรานันท์

30. นายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์

31. ว่าที่ร้อยเอก ปรีดา ศรีเมฆ

32. นายพิเชษฐ์ อุไรรัตน์

33. จ่าสิบเอก วิบูลย์ คำสงค์

34. นายเพรียวพันธ์ สิงห์ทองชัย

35. นางรุ่งฤดี คำแก้ว

36. นายกิจชนะ พิริยะมาสกุล

37. นายสัมฤทธิ์ มาเรือนกุล

38. นางสาวเฟื่องลาภ ศรีสุริยชัย

39. นายเจริญ ฉุ้นประดับ

40. นายสมพร เครือบุญ

41. นายทินกร พลเยี่ยม

42. นายสมจิตร จุลเจริญ

43. นายเอนก ชำนาญนา

44. นายอรรถกร ผาสุก

45. นายอดุล มาลาทอง

46. นายโอภาส เกษมสิน

47. นายชัยรัตน์ อุดมรัตนศิริชัย

48. นายธนพัฒน์ เด่นบุรณะ

49. นายโรจน์รัตน์ จันทร

50. นายอภัย กาวชู

51. นางสาววรางค์สิริ อรัญนารถ

52. นายนวพล รอดสังข์

53. นายวรัญญู อินทรพรหม

54. นายพงศธร กองมิตรชัย

55. นายสมพงษ์ เพชรชโน

56. นายรัชตเลิศ รุกขจินดา

57. นายสมพงษ์ ใจมีธรรม

58. นางสาวสุธิดา จิ้วจันทร์

59. นายเสนีย์ กลั่นกล้า

60. นายโสรัจ รุ่งโรจน์

61. นายธวัชชัย มาจาก

62. นายชูศักดิ์ นิสโร

63. นายชาญชัย ธงชัย

64. นายวสุพล คัณทักษ์

65. นายสุธรรม กาญจนแก้ว

66. นายสมศักดิ์ พุ่มจันทร์

67. นายวิบูลย์ศักดิ์ มัยรัตน์

68 นายก้องเกียรติ มณฑาพันธุ์

69. นายสัมฤทธิ์ สุธาวา

70. นายฤทธิเดช อรรถสาร

71. นายแสนคม สุระสาย

72. นายนรัชชา ศรีเจริญ

73. นายทฤษฎี วิเศษ

74. นายวรัท คงโชคชัย

75. นายชาญชัย ม่านทอง

76. นายไพรัตน์ กาฬสุวรรณ

77. นายนำชัย วงวิลาศ

78. นายประสงค์ จันทรเกษ

79. นายธีรเกียรติ ทะแพงพันธ์

80. นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ

81. นายเฉลา จันทร์วิเศษ

82. นายวิทยา (กณพัฒน์) - ชุมนุมศิริวัฒน์

83. นายประพันธ์ สู่หนองบัว

84. นายวรวุฒิ เมืองตั้ง

85. นายยุวบุญ กองวงสา

86. นายสิทธิศักดิ์ ประยงค์แย้ม

87. นายจงรักษ์ รัตนสุภา

88. นายทองคำ วงษ์อูบ

89. นายแสวง อุทรักษ์

90. นายอุทัย ขวัญสุวรรณ

91. พันจ่าอากาศเอก วัฒนา หัสจันทร์

92. นายชาตรี คงสุวรรณ

93. นางจารุวรรณ ยนต์ตระกูล

94. นายเวณัย สุนทรพุทธศาสน์

95. นายนาฏศิลป์ แสนเสริม

96. นายธีระ แกล้วกล้า

97. นายสวาท รามสินธุ์

98. นายสำเริง ดาวเศรษฐ์

99. นายวินัย จันทนา

100. นายสุทัน กลั่งกลาง

101. นางสาวสายชล กรรณนุช

102. นายยเดช อักษรวงศ์

103. นางปรานอม สังข์อ่อน

104. นายปรีชา เหมาะเจริญ

105. นายสุบิน บุญทูล

106. นายชาติชาย สายเหนือ

107. นายพิพัฒน์ วิลาวัลย์

108. นายวิสุทธิ์ โรมินทร์

109. นายวิรุฬ ทองสุทธิ์

110. นายธวัช กิจทวี

111. นายจตุพร สีหนาท

112. นายประพันธ์ รัตนพันธ์

113. จ่าเอก สุริยันต์ สิงห์สวัสดิ์

114. นายฉัตรชัย เย็นทรวง

115. นายอมร ธรรมโสภณ

116. นายยงยุทธ หนองเหล็ก

117. นายอามล พันโสดา

118. นายเอกพงษ์ ขวานคร

119. นายชูชีพ มหโชค

120. นายวีระ สระทองแก่น

121. ร้อยตำรวจตรี สิทธิชัย เขียวสะอาด

122. นายเสนาะ ศรีนวล

ขอขอบคุณข้อมูล สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org
 

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์