คสช.แต่งตั้ง17กก."ซุปเปอร์บอร์ด" คุมรัฐวิสาหกิจ "ประยุทธ์" ประธาน มีชื่อ "เสี่ยปั้น" บัณฑูร ล่ำซำ

คสช.แต่งตั้ง17กก."ซุปเปอร์บอร์ด" คุมรัฐวิสาหกิจ "ประยุทธ์" ประธาน มีชื่อ "เสี่ยปั้น" บัณฑูร ล่ำซำ

คสช.แต่งตั้ง17กก."ซุปเปอร์บอร์ด" คุมรัฐวิสาหกิจ "ประยุทธ์" ประธาน มีชื่อ "เสี่ยปั้น" บัณฑูร ล่ำซำ

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เมื่อเวลา 20.55 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออก คำสั่ง ที่ 75/2557 เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด จำนวน 17 คน

โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธาน กรรมการอื่นๆ ประกอบด้วย รองหัวหน้า และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ ยังมีชื่อกรรมการที่น่าสนใจ ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ นายบรรยงค์ พงษ์พานิช นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายรพี สุจริตกุล นายวิรไท สันติประภพ และ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ก่อนหน้านี้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจหรือซุปเปอร์บอร์ด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีโครงสร้างคล้ายกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีหัวหน้า คสช. หรือนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ส่วนกรรมการจะมาจากผู้ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจด้านต่างๆ

นายรังสรรค์กล่าวว่า ซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจจะมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารรัฐวิสาหกิจ การดูแลแต่งตั้งคนเข้ามาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม พิจารณาอนุมัติการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้มีความเชื่อมโยงกันและไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า สาเหตุที่ คสช.ต้องตั้งซุปเปอร์บอร์ด เพราะกรรมการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังไม่ยอมลาออก เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปบริหาร ดังนั้น ซุปเปอร์บอร์ดจะใช้อำนาจตรงนี้ถอดถอนและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจได้ ทำให้การบริหารงานรัฐวิสาหกิจคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ซุปเปอร์บอร์ดยังจะเข้ามาตรวจสอบโครงการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ก่อนการอนุมัติดำเนินการ

............................
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 75/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ


เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปํญหาต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกองทุนในกิจการของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้


ข้อ1 ให้มีคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย

(1) หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ (2) รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองประธานกรรมการ (3) รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ (4) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ (5) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ (6) ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ (7) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ (8) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ (9) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ (10) เลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ (11) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ (12) นายบัณฑูร ล่ำซำ กรรมการ (13) นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ (14) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ (15) นายรพี สุจริตกุล กรรมการ (16) นายวิรไท สันติภาพ กรรมการ (17) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการตาม ข้อ 1 มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1.เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและมาตรการในการทำภารกิจต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 2.กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 3.บูรณาการการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจให้มีความเป็นเอกภาพ 4.เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจทั้งในด้านการบริหาร การดำเนินงาน และด้านการเงินต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 7.เชิญเจ้าหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น 8.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย


ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามคำสั่งนี้ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์