เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

เช็กรายชื่อบอร์ด "รัฐวิสาหกิจ" ใครอยู่-ใครไป

Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

เช็กรายชื่อบอร์ด "" ใครอยู่-ใครไป

งานด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกเหนือจากการสร้างความปรองดอง

การขับเคลื่อนแน่นอนย่อมส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ(บอร์ด) รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

มีบอร์ดหรือกรรมการคนใดบ้างที่ต้องลาออก หรือยังต้องอยู่ต่อ

---------------------

กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการธนาคาร (ลาออกแล้ว)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร ถูกจับตาว่าจะลาออกตามหรือไม่ เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และการทำหน้าที่ในฐานะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตอบสนองงานรัฐบาลชุดก่อนต่อเนื่อง

กรรมการ

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ถูกจับตาเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่แล้ว

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ถูกจับตาเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่แล้ว

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการบริหาร

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

ธนาคารออมสิน


นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการธนาคารออมสิน แต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดก่อน อดีตหน้าห้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

กรรมการ

 

นายประเสริฐ หลุยเจริญ สามีนางเบญจา หลุยเจริญ อดีตรมช.คลัง ชุดก่อน ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลาออกหรือไม่

นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร

นายวัชรา ตันตริยานนท์

นายอำนวย ปรีมนวงศ์

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร

ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์

ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

นายประภาศ คงเอียด

นายชัยธวัช เสาวพนธ์

นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ประธานกรรมการ

 

กรรมการ

นายธงทอง จันทรางศุ มีบทบาทและมีตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ยังไม่ลาออก

นางศิริพร เหลืองนวล

นายกฤษดา รักษากุล

พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี

ดร.กฤษดา มาลีวงศ์

นายสมบัติ อยู่เมือง

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

นายธานินทร์ อังสุวรังสี

นางอังคณา ไชยมนัส


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ประธานกรรมการ (อธิบดีกรมศุลกากร)

 

กรรมการ

 

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร กรรมการและเลขานุการ (ลาออกจากตำแหน่งผอ.สลากฯ แล้ว)

พล.ท.รุจวินท์ กิจวิทย์ แต่งตั้งตามมติครม.

นายวีรภัทร ศรีไชยา แต่งตั้งตามมติครม.

พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ แต่งตั้งตามมติครม.

(ทั้ง 3 รายมีแนวโน้มจะลาออก เนื่องจากเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากครม.ในรัฐบาลที่แล้ว)

นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (รองปลัดฯมหาดไทย)

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ผู้แทนกรมบัญชีกลาง (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)

นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป ผู้แทนสำนักงบประมาณ (รองผอ.สำนักงบประมาณ)

ดร.มนัส โนนุช ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ (รองเลขาธิการสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ)

 

กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)

 

น.ต.ศิธา ทิวารี ประธาน (ลาออกแล้ว)

พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ (บอร์ดมีมติแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดแทนน.ต.ศิธา เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา)

 

กรรมการ

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. อดีตผู้บริหารบริษัทไทยคม

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ อดีตปลัดกทม.

พลต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ (ลาออกแล้ว)

นายถิรชัย วุฒิธรรม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.)

พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล (ลาออกแล้ว)

นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษ

นายธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกฯรัฐบาลที่แล้ว

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร

นายวัฒนา เตียงกูล ทนายความพรรคเพื่อไทย (ลาออกแล้ว)

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับแต่งตั้งสมัยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรมว.คมนาคม

 

กรรมการ

 

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่แล้ว

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง

นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)

นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังษี นักกฎหมาย

นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร นักธุรกิจเจ้าของ บริษัท สถาปนิก สุธรรม จำกัด นักธุรกิจใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ (รฟม.)

น.ส.รัชนี ตรีพิพัฒน์กุล ประธานกรรมการ นักธุรกิจใกล้ชิดตระกูลชินวัตร

 

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

เห็ดฟางคอนโด ฟาร์มโรงเรือน สวย หวาน กรอบ รายได้ก็งาม

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

สหภาพฯขสมก.ยื่นทบทวนเส้นทางเดินรถ29ส.ค.

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

พณ.ดันธุรกิจร้านอาหารเข้า4.0ใช้เทคโนโลยีช่วย

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

รมช.คมนาคมคาดเมล์489คันทันปีใหม่

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองปรับลด 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

ดาวโจนส์ลบ-ทำเนียบขาวปรับตำแหน่งใหม่

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์