"เบี้ยประชุม"คณะอนุกรรมการ กสทช. ครั้งละหมื่นห้า

"เบี้ยประชุม"คณะอนุกรรมการ กสทช. ครั้งละหมื่นห้า

"เบี้ยประชุม"คณะอนุกรรมการ กสทช. ครั้งละหมื่นห้า

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

พลิกระเบียบ กสทช. ดูค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ รับเบี้ยประชุมครั้งละหมื่นห้า เทียบ องค์กรอิสระ ป.ป.ช.

ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ซุปเปอร์บอร์ด) ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสชท.) ที่ประกาศใหม่ เมื่อวันที่ 20 พ.ค.57 ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 225,000 บาท กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเดือนละ 180,000 บาท เพิ่มขึ้น 87.5% จากเดิมประธานรับ 105,000 บาท กรรมการเพิ่มขึ้น 80% จากเดิมรับ 80,000 บาท

เลขาธิการ กสทชได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 3000,000 บาท และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าตอบแทนคงที่ที่เลขาธิการได้รับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการ

(อ่านประกอบ:"เงินเดือน-ค่าตอบแทนพิเศษ"ผู้บริหาร-ขรก. 5 องค์กรอิสระ เทียบ กสทช.)

ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กสทช. เป็นอย่าง?

พลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานพ.ศ. 2554 ในข้อ 14 กำหนดให้อนุกรรมการและผู้ทำงานให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม ดังนี้

(1) คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งเพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษระดับสูง มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ15,000 บาท

(2) คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือให้มีหน้าที่พิจารณา ศึกษาและเสนอความเห็น หรือดำเนินการตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท

(3) คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งนอกเหนือจาก (1) และ (2) ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ5,000 บาทให้คณะทำงานมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตรากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการตาม (1) (2) และ (3)แล้วแต่กรณีข้อ 15 ประธานอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทำงาน มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่อนุกรรมการหรือผู้ทำงานนั้นมีสิทธิได้รับแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทำ งานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ให้อนุกรรมการหรือผู้ทำงานที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนประธานอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทำงาน ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทำงาน ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรีประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เท่าอัตราสูงสุดครั้งละ 15,000 บาท

ถ้าเทียบกับองค์กร อิสระ อาทิ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยค่าตอบแทนอนุกรรมการ พ.ศ.2543 กำหนดค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ รายครั้งเฉพาะที่มาประชุม ครั้งละ 1,000 บาท แต่รวมแล้วเดือนละไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท

ต่อมาวันที่ 10 มี.ค.52 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ออกระเบียบกำหนดใหประธานคณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ กรรมการ ป.ป.ช. ข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ช. ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่วยราชการสํานักงาน ป.ป.ช. พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน ป.ป.ช. มีสิทธิได้รับค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมนอกเหนือจากค่าตอบแทนอนุกรรมการเพิ่มเติมอีกในอัตราวันละ 800 บาท

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์