"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว 6 จังหวัดภาคเหนือ พักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมเปิดลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ-SMEs ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MLR – 2% ผ่อนชำระ 5 ปี ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ให้กู้ในวงเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย MLR – 2% ผ่อน 5 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะและประชาชนทั่วไป ยื่นกู้ฉุกเฉินหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนชำระ 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ MLR – 2.375% อีกทั้งยังได้ผ่อนปรนเงื่อนไขให้ลูกค้าเดิมสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ กู้ฉุกเฉินในวงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน!

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.พะเยา ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า พร้อมกับออกเยี่ยมเยียนประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ และนำถุงยังชีพออกแจกจ่าย พร้อมกับมาตรการบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินเป็นกรณีเร่งด่วน ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ลูกค้ามีบัญชีเงินกู้หรือทุกสาขาในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

“ผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทั้งยังไม่รวมความเสียหายที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาอีก ธนาคารออมสินจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน” ดร.ธัชพล กล่าว

ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ได้มีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน สำหรับลูกค้าเดิมในทุกประเภทสินเชื่อ ด้วยการให้สินเชื่อเพิ่มเติม โดย สินเชื่อธุรกิจ และ SMEs ธนาคารฯ ให้กู้ในในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.875) ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ส่วนลูกค้าเดิม สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สามารถกู้ได้รายละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00 ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่ลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะ ธนาคารฯ ให้กู้กรณีฉุกเฉินรายละไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี โดยไม่ต้องประเมินหลักทรัพย์ และสำหรับลูกค้าเดิม ให้กู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี ส่วนประชาชนทั่วไป ให้กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี

รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวต่อไปว่า ส่วนลูกค้าเดิมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) และสินเชื่อองค์กรชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7.625) โดยที่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการออมเงินดี หรือชำระหนี้ดี ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินฉุกเฉินนี้

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ (ยกเว้นสินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส.และสินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา) ธนาคารฯ ให้กู้กรณีฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขสำคัญ คือไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร (เฉพาะรายที่ยังไม่มีการจดจำนองซึ่งอยู่ระหว่างการค้ำประกันโดย การเคหะแห่งชาติ) ธนาคารฯ มีมาตรการช่วยเหลือ 3 ทางเลือก คือ 1.พักชำระเงินต้น สูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน (จ่ายชำระแต่ดอกเบี้ย) หรือ 2.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน หรือ 3.ปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้ามาตรการ

“ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน ธนาคารออมสิน โทร.1115” ดร.ธัชพล กล่าว

Advertisement Replay Ad
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 24.10 จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 24.10 จุด

สมอ.เตรียมประกาศร่างมาตรฐานอุตฯท่องเที่ยว

สมอ.เตรียมประกาศร่างมาตรฐานอุตฯท่องเที่ยว

คลังอนุมัติใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์แล้ว153ราย

คลังอนุมัติใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์แล้ว153ราย

แอร์พอร์ตลิ้งก์เปิดบริการปชช.ฟรี25-27ต.ค.

แอร์พอร์ตลิ้งก์เปิดบริการปชช.ฟรี25-27ต.ค.

คลังปรับกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากใน30วัน

คลังปรับกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากใน30วัน

SMEsBankตเร่งออกมาตรการช่วยSmesถูกน้ำท่วม

SMEsBankตเร่งออกมาตรการช่วยSmesถูกน้ำท่วม

กนอ.สั่งจับตาเฝ้าระวังนิคมฯตลอด24ชั่วโมง

กนอ.สั่งจับตาเฝ้าระวังนิคมฯตลอด24ชั่วโมง

หอการค้าไทยเร่งยกระดับมาตรฐานผักผลไม้ไทย

หอการค้าไทยเร่งยกระดับมาตรฐานผักผลไม้ไทย

ไปรษณีย์ไทยจัดโปรฯแลกของพรีเมียม

ไปรษณีย์ไทยจัดโปรฯแลกของพรีเมียม

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

คลัง เผย แก้หนี้นอกระบบคืบ จับนายทุนปล่อยกู้ผิดกฎหมายแล้ว 1,499 ราย

กรมบัญชีกลางยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยปชช.

กรมบัญชีกลางยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งช่วยปชช.

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก 1.58 จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก 1.58 จุด

หอการค้าคาดเงินสะพัดเลือกตั้งปีหน้า30,000ล้าน

หอการค้าคาดเงินสะพัดเลือกตั้งปีหน้า30,000ล้าน

หอการค้าเผยSMEเริ่มฟื้นจากจุดต่ำสุดมองGDPSME60โต4.5%

หอการค้าเผยSMEเริ่มฟื้นจากจุดต่ำสุดมองGDPSME60โต4.5%

บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้

บอร์ดอคส.แต่งตั้งผอ.คนใหม่แล้วมีผลวันนี้

อภิรดีมั่นใจส่งออกปีนี้ทะลุเป้าเชื่อถึง8%

อภิรดีมั่นใจส่งออกปีนี้ทะลุเป้าเชื่อถึง8%

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.60 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.60 จุด

พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี

พณ.เผยส่งออก 9 เดือนโต 9.3% สูงสุดรอบ 6 ปี

อิรัก-อิหร่านตึงเครียดดันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

อิรัก-อิหร่านตึงเครียดดันราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

คค.พร้อมอำนวยความสะดวกร่วมงานพระราชพิธีฯ

คค.พร้อมอำนวยความสะดวกร่วมงานพระราชพิธีฯ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์