"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

"แบงก์ออมสิน" ออกมาตรการช่วยลูกค้าประสบเหตุแผ่นดินไหว

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว 6 จังหวัดภาคเหนือ พักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมเปิดลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ-SMEs ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MLR – 2% ผ่อนชำระ 5 ปี ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ให้กู้ในวงเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย MLR – 2% ผ่อน 5 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะและประชาชนทั่วไป ยื่นกู้ฉุกเฉินหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 300,000 บาท ผ่อนชำระ 5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ MLR – 2.375% อีกทั้งยังได้ผ่อนปรนเงื่อนไขให้ลูกค้าเดิมสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ กู้ฉุกเฉินในวงเงิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน!

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.พะเยา ได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของลูกค้า พร้อมกับออกเยี่ยมเยียนประชาชนและลูกค้าในพื้นที่ และนำถุงยังชีพออกแจกจ่าย พร้อมกับมาตรการบรรเทาภาระลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินเป็นกรณีเร่งด่วน ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไปอีกไม่เกิน 1 ปี ซึ่งสามารถยื่นความจำนงได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ลูกค้ามีบัญชีเงินกู้หรือทุกสาขาในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

“ผู้ประสบภัยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะไม่สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทั้งยังไม่รวมความเสียหายที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาอีก ธนาคารออมสินจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน” ดร.ธัชพล กล่าว

ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ ได้มีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน สำหรับลูกค้าเดิมในทุกประเภทสินเชื่อ ด้วยการให้สินเชื่อเพิ่มเติม โดย สินเชื่อธุรกิจ และ SMEs ธนาคารฯ ให้กู้ในในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.875) ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ส่วนลูกค้าเดิม สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สามารถกู้ได้รายละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 2.00 ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

ขณะที่ลูกค้าเดิมสินเชื่อเคหะ ธนาคารฯ ให้กู้กรณีฉุกเฉินรายละไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญาเดิม แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี โดยไม่ต้องประเมินหลักทรัพย์ และสำหรับลูกค้าเดิม ให้กู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักทรัพย์เดิม และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี ส่วนประชาชนทั่วไป ให้กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รายละไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกินรายละ 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2.375 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี

รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวต่อไปว่า ส่วนลูกค้าเดิมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ) และสินเชื่อองค์กรชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7.625) โดยที่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการออมเงินดี หรือชำระหนี้ดี ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินฉุกเฉินนี้

นอกจากนี้ ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ (ยกเว้นสินเชื่อ ช.พ.ค./ช.พ.ส.และสินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา) ธนาคารฯ ให้กู้กรณีฉุกเฉิน รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี พร้อมผ่อนปรนเงื่อนไขสำคัญ คือไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนลูกค้าโครงการบ้านเอื้ออาทร (เฉพาะรายที่ยังไม่มีการจดจำนองซึ่งอยู่ระหว่างการค้ำประกันโดย การเคหะแห่งชาติ) ธนาคารฯ มีมาตรการช่วยเหลือ 3 ทางเลือก คือ 1.พักชำระเงินต้น สูงสุดได้ไม่เกิน 6 เดือน (จ่ายชำระแต่ดอกเบี้ย) หรือ 2.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน หรือ 3.ปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้ามาตรการ

“ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา สามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน ธนาคารออมสิน โทร.1115” ดร.ธัชพล กล่าว

ครม.มอบคลังแจงภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

ครม.มอบคลังแจงภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

ครม.เห็นชอบร่วมโครงการ country program

ครม.เห็นชอบร่วมโครงการ country program

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก2.97จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายบวก2.97จุด

หอการค้าไทย-แอฟริกาใต้เผยโอกาสการลงทุน

หอการค้าไทย-แอฟริกาใต้เผยโอกาสการลงทุน

ราคาทองครั้งที่ 2 รูปพรรณขาย 20,750 บาท

ราคาทองครั้งที่ 2 รูปพรรณขาย 20,750 บาท

กนอ.จัดซ้อมแผนป้องน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.จัดซ้อมแผนป้องน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม

ครม.เห็นชอบสัญญา2.1รถไฟไทยจีน-ฟื้นฟูถนนหลังน้ำลด

ครม.เห็นชอบสัญญา2.1รถไฟไทยจีน-ฟื้นฟูถนนหลังน้ำลด

ปตท.มอบสิทธิ์เฟรนไชส์ Jiffy ในลาว

ปตท.มอบสิทธิ์เฟรนไชส์ Jiffy ในลาว

กรมศุลฯแจงฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้13พ.ย.

กรมศุลฯแจงฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้13พ.ย.

ก.ส่งเสริมการค้าฯ หนุนธุรกิจท่องเที่ยว ขายออนไลน์ในเว็บ Thaitrade.com ฟรี

ก.ส่งเสริมการค้าฯ หนุนธุรกิจท่องเที่ยว ขายออนไลน์ในเว็บ Thaitrade.com ฟรี

เอกชนมองลงทุน5ปท.หลังตลาดไทยอิ่มตัว

เอกชนมองลงทุน5ปท.หลังตลาดไทยอิ่มตัว

BOIแนะเอกชนตื่นตัวเร่งลงทุน5ปท.ตลาดใหม่

BOIแนะเอกชนตื่นตัวเร่งลงทุน5ปท.ตลาดใหม่

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.16 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าเพิ่มขึ้น 3.16 จุด

เงินบาทเปิดตลาด 33.26 ทรงตัวจากวานนี้

เงินบาทเปิดตลาด 33.26 ทรงตัวจากวานนี้

อาคมตรวจอุโมงค์ลอดทางรถไฟโคราช

อาคมตรวจอุโมงค์ลอดทางรถไฟโคราช

ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นกรอบแคบตัวเลขศก.หนุน

ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นกรอบแคบตัวเลขศก.หนุน

ราคาน้ำมันดิบร่วงนักลงทุนเทขายทำกำไร

ราคาน้ำมันดิบร่วงนักลงทุนเทขายทำกำไร

พาณิชย์เผยราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว

พาณิชย์เผยราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว

คค.ชงครม.ใช้งบกลาง2,100ล.ซ่อมถนนน้ำท่วม

คค.ชงครม.ใช้งบกลาง2,100ล.ซ่อมถนนน้ำท่วม

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.99 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.99 จุด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์