ซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ปวดใจ

ซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ปวดใจ

ซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ปวดใจ

S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ระบบแฟรนไชส์ เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์ทดลอง และมีตัวอย่างของความสำเร็จมาแล้วมากมาย ว่าสามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ขยายตลาดออกไปได้อย่างกว้างขวาง

สำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองก็สามารถใช้สูตรสำเร็จที่มีอยู่เดิมมาปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้นาน แต่การดำเนินธุรกิจทุกประเภทย่อมต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปและเพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสีย หรือข้อขัดแย้งต่างๆ ที่จะตามมา อันเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและขาดข้อมูลที่ชัดเจน ผู้เลือกซื้อหรือผู้รับสิทธิจึงควรศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ ของผู้ขายแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

เจาะลึกวิธีเลือกซื้อแฟรนไชส์

การตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์รายใดนั้น ผู้เป็นเจ้าของควรศึกษารายละเอียดสำคัญๆ ดังนี้

- ผู้ให้สิทธิมีประสบการณ์ สถานภาพทั้งการเงินและการลงทุนเป็นอย่างไร ผู้ให้สิทธิมีความน่าเชื่อถือและมีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด รายละเอียดส่วนนี้ไว้พิจารณาถึงโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และโอกาสที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้สิทธิรับตามสัญญา

- ผู้ให้สิทธิควรมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการที่ดีกว่าผู้รับสิทธิ เพื่อจะสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้รับสิทธิได้

- การตลาดส่วนแบ่งการตลาด และการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรพิจารณาว่า ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าหรือบริการ ณ เวลานั้นๆ มีอยู่เท่าใด และจะสามารถขยายตลาดออกไปได้อีกมากน้อยเพียงใด

- ผลงานการวิจัยและพัฒนาสินค้า-บริการ ดูว่าผู้ให้สิทธิสามารถให้การอบรมวิจัยพัฒนาระบบธุรกิจ สินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพราะส่วนนี้จะสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันและการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง

- พิจารณาถึงเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อทางการค้า สูตร กรรมวิธีการผลิต การฝึกอบรม และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับจากผู้ให้สิทธิ

- ค่าธรรมเนียม (Franchise Fee) เป็นจำนวนเท่าใด และผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้สิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใด

- ค่าใช้จ่ายในการเริ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ อาคาร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ในสัญญาแฟรนไชส์ได้กำหนดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบจากผู้ให้สิทธิหรือ Supplier ที่ผู้ให้สิทธิกำหนดหรือไม่ และผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

- เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งแหล่งที่มาสินค้าและระบบควบคุมคุณภาพ ที่ผู้ให้สิทธิจะมอบให้เพื่อดำเนินกิจการนั้น มีความทันสมัย และได้มาตรฐานเพียงพอหรือไม่

- ผู้ให้สิทธิจะเรียกเก็บค่า Royalty ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกเท่าใด

- ผู้ให้สิทธิจะเรียกเก็บค่าฝึกอบรม หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ อีกหรือไม่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำเดือนมีอะไรบ้าง และเป็นจำนวนเท่าใด

- ผู้ให้สิทธิได้กำหนดเขตการค้าของผู้รับสิทธิไว้หรือไม่ และเขตการค้านั้นกำหนดไว้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด มีรายละเอียดอย่างไร

- ผู้ให้สิทธิจะช่วยเลือกทำเลที่ตั้งของร้านค้าหรือไม่ และผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ ใครเป็นคนจัดการเรื่องทำเลที่ตั้งร้าน การเจรจาค่าเช่า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- เงื่อนไขในการคุ้มครองที่ผู้ให้สิทธิจะมอบแก่ผู้รับสิทธิ ได้มีการระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงใดๆหรือไม่นั่นคือ ผู้ให้สิทธิจะไม่หาผู้รับสิทธิรายใหม่มาแข่งขันในอาณาเขตการขาย หรือบริเวณใกล้เคียง

- ผู้ให้สิทธิจะช่วยในเรื่องการก่อสร้างหรือไม่ และการก่อสร้างอาคารต้องเป็นไปตามแบบที่ผู้ให้สิทธิกำหนดหรือไม่ รวมทั้งผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในส่วนนี้อีกหรือไม่

- ผู้ให้สิทธิมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าและบริการ อย่างไร

- ผู้ให้สิทธิได้กำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการฝึกอบรมพนักงานไว้อย่างไรบ้าง รวมทั้งผู้รับสิทธิจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในด้านการฝึกอบรมพนักงาน

- ผู้ให้สิทธิได้กำหนดระเบียบข้อบังคับ หรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจประจำวัน ของผู้รับสิทธิไว้อย่างไร

- ผู้ให้สิทธิได้กำหนดระเบียบในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างไร

- ผู้รับสิทธิหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องเข้าร่วมในการโฆษณา และส่งเสริมการขายสินค้าโดยรวมมากน้อยเพียงใด และในแต่ละปี ผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโฆษณาและส่งเสริมการขาย เป็นจำนวนเท่าใด

-ผู้ให้สิทธิจะสนับสนุนการจัดการธุรกิจของผู้รับสิทธิอย่างไร และมีระยะเวลานานเท่าใด

- ผู้ให้สิทธิกำหนดมาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไว้เป็นรูปแบบเฉพาะหรือไม่ รวมถึงผู้ให้สิทธิได้กำหนดวิธีการและกระบวนการซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เหล่านั้นไว้อย่างไร
และผู้รับสิทธิจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไรบ้าง

- ผู้ให้สิทธิมีข้อกำหนดหรือรูปแบบในการว่าจ้างพนักงานในร้านไว้อย่างไร

- ผู้ให้สิทธิกำหนดระบบบัญชี และรูปแบบของรายงานต่างๆ ไว้อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดทำตามรูปแบบนั้นๆ

- ผู้ให้สิทธิกำหนดรูปแบบและสไตล์ของสินค้าที่จะจำหน่ายไว้หรือไม่

- มีข้อกำหนด ข้อบังคับ ให้ผู้รับสิทธิจะต้องซื้อ หรือเช่าอุปกรณ์ วัตถุดิบในการผลิตจากผู้ให้สิทธิหรือไม่ และถ้ามี ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดในการซื้อหรือไม่ อย่างไร

- ผู้รับสิทธิสามารถยกเลิกสัญญากับผู้ให้สิทธิได้ในกรณีใดบ้าง

- ผู้ให้สิทธิสามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับสิทธิได้ในกรณีใดบ้าง

- อายุของสัญญามีระยะเวลานานเท่าใด และมีเงื่อนไขในการต่อสัญญาอย่างไร

- สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถจะโอน ขาย จำนำ จำนอง ได้หรือไม่ และผู้ให้สิทธิได้กำหนดระเบียบ ข้อจำกัด และวิธีการไว้อย่างไร

- สัญญาของธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถตกทอดไปยังทายาทได้หรือไม่ ถ้าไม่มีข้อตกลงนี้ จะทำอย่างไร

- ผู้ที่จะซื้อแฟรนไชส์ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานจริง จากผู้ประกอบการรายเดิมที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว

เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือผู้รับสิทธิควรให้ความสำคัญกับการหาข้อมูล ทั้งสอบถามจากผู้ให้สิทธิในแฟรนไชส์นั้นๆ โดยตรง หรือจากผู้ที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ผู้ซื้อสิทธิควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วนำธุรกิจแฟรนไชส์รายต่างๆ มาเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียก่อนตัดสินใจเลือก การเลือกแฟรนไชส์ก็เหมือนการเลือกคู่ครอง เพราะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และเมื่อตกลงปลงใจกันแล้ว ต่างฝ่ายต่างต้องปรับตัวเข้าหากัน พร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกันประคับประคองเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่กันได้อย่างยาวนานที่สุด ดังนั้น การเริ่มต้นจึงมีส่วนสำคัญ ดังคำกล่าวที่ว่า "การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ธุรกิจแฟรนไชส์ ฝ่ายวิชาการ, สมาคม .สู่ความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์. พิมพ์ครั้งที่ 1.
แฟรนไชส์-มหัศจรรย์แห่งธุรกิจ. ธีระป้อมวรรณกรรม, 2543.

แจฟฟรีย์ แอล บราคัล.องค์กรแฟรนไชน์:การบริหารร้านเครือข่ายลูกโซ่ให้ประสบความสำเร็จ.
แปลโดย สายฟ้า พลวายุ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับริเคชัน, 2541.
Franchise.http//:www.fpo.mof.go.th/Source/Article/Economis/Econ14/econ.html.

คำไข : เคล็ดลับ-วิธีการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีเลือกซื้อแฟรนไชส์

ซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ปวดใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ดี ซึ่งจะช่วยผู้ที่คิดจะเป็นผู้ประกอบการ โดยผ่านระบบแฟรนไชส์ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะการเลือกแฟรนไชส์ เป็นปัจจัยค่อนข้างสำคัญที่จะชี้ว่า ธุรกิจมีโอกาสเกิดหรือเติบโตได้หรือไม่ และเพียงใด
ซื้อแฟรนไชส์อย่างไร ไม่ปวดใจ

 

 

Advertisement Replay Ad
อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

อึ้ง! มังคุด-ทุเรียน ราคาพุ่ง 350-400 บาท แม่ค้ายันขายตามกลไกตลาด

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

คลัง แย้ม โยกเงินค่าเดินทาง เติมให้ซื้อของในบัตรคนจนเป็น 800 บาท

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สมคิดสั่งคลัง ดึงงบฯเพิ่มวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้คุ้มค่าเกินกว่าที่จ่าย

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

จากแนวพระราชดำริ สู่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนบนดอยสูง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟูดสไตลิสต์ กับงานจิตอาสาโครงการหลวง

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

"ทำเพื่อคนที่คุณรัก" ไอเดียธุรกิจร้อยล้าน

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

วิธีรับมือ หากคุณสูญเสียรายได้กะทันหัน!

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

เริ่มแล้ว ! กยศ ลงนาม สภานายจ้างฯ หักเงินเดือนพนักงาน ใช้หนี้กองทุนฯ

38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน

38 ที่ตั้งโครงการหลวง โครงการของพ่อเพื่อลูกทุกคน

4 ปัญหาการเงินที่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยมี

4 ปัญหาการเงินที่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยมี

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ถูกเลิกจ้าง ลาออก ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมอย่างไร

มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ ! ถูกเลิกจ้าง ลาออก ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมอย่างไร

บางจากฯช่วยเหลือค่าน้ำมัน1.50บ./ลิตร26ต.ค.

บางจากฯช่วยเหลือค่าน้ำมัน1.50บ./ลิตร26ต.ค.

กินหวานแต่ไม่อดเปรี้ยว: อุปสรรคในการวางแผนการเงินและชีวิต

กินหวานแต่ไม่อดเปรี้ยว: อุปสรรคในการวางแผนการเงินและชีวิต

ก.แรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

ก.แรงงานย้ำ ! งานขายของหน้าร้านยังเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ

5 สูตรสำหรับการปรับตัว ช่วยธุรกิจให้อยู่รอด!

5 สูตรสำหรับการปรับตัว ช่วยธุรกิจให้อยู่รอด!

ค่าเดินทางภัยเงียบของคนทำงาน !

ค่าเดินทางภัยเงียบของคนทำงาน !

คนชราเฮ! สนช.เพิ่มเบี้ยยังชีพอีก 100 บาท

คนชราเฮ! สนช.เพิ่มเบี้ยยังชีพอีก 100 บาท

ถอดเคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจเดลิเวอรี่ 600 ล้าน กับ “เจคิว ปูม้านึ่ง”

ถอดเคล็ดลับความสำเร็จธุรกิจเดลิเวอรี่ 600 ล้าน กับ “เจคิว ปูม้านึ่ง”

3 วิธีปลดหนี้ให้หมด

3 วิธีปลดหนี้ให้หมด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์